ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Studium zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-30 11:23:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XIX/137/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 39 ust.1 oraz art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3, cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w cytowanej wyżej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony