ˆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-14 16:03:27 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10 marca 2022 r.
 
Znak: RBG.6722.1.23.2021                                                                               
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geod. 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 marca 2022 r. do 07 kwietnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, pokój nr 12, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, sala konferencyjna, o godz. 900.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona
z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.
Uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sorkwity w formie - papierowej na adres: Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
 
   
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia procedury planistycznej na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-14 16:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-14 16:03:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-14 16:03:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony