ˆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-22 10:17:15 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia11 kwietnia 2022 r.
Znak: RBG.6722.3.18.2021
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXVII/200/2021 z dnia 26 marca 2021 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sorkwity  Nr XXX/221/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwityzawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwitywraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, a także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy https://bip.gminasorkwity.pl w zakładce planowanie przestrzenne.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dnia 27 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 10.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwityul. Olsztyńska 16A, 11-731Sorkwity.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 r.
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu  planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski w terminie  do dnia 27 maja 2022r., na zasadach ustalonych w art. 18 ust. 1 i 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem, Wójta Gminy Sorkwity informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sorkwity. Siedzibą Wójta GminySorkwity  jest Urząd Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731Sorkwity.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Sorkwitach.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67ze zm.).
  6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek będzie niemożliwe.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
W związku z przetwarzaniem przez Wójta danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-22 10:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-22 10:17:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22 10:17:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony