ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 4 listopada 2019 r.
Znak: RBG.6733.9.7.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej sN 15 kV w zakresie wymiany słupów i przewodów na niepełnoizolowane na działce o nr ew. 107/2, 107/5, 108/8, 402/2, 403/1, 405, 407/6, 407/8 w obrębie Gizewo, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 29 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 31 października 2019 r.) znak: ZS.224.469.2019.EP o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
  • postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 25 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 30 października 2019 r.) znak: BI.ZZŚ.4.436.4.195.2019.PD o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
  • postanowienie Nr 10089/2019 Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 31 października 2019 r.) znak: IZNR.5151.206.2019.PM o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowień w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Gizewo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-05 16:00:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-05 16:00:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 16:00:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 września 2019 r.
Znak: RBG.6733.6.5.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 16 września 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 12/10, 204/8, 204/11, 204/16 w obrębie Borowo, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Borowe
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 14:57:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 14:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 14:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorkwity, dnia 16 września 2019 r.
Znak: RBG.6733.9.2.2019
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A  S I Ę
 
że na wniosek pana Cezarego Matuszewicz ENERGA INVEST Sp. z o.o., działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk z dnia 4 września 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 10 września 2019 r.) wszczęte zostało przez wójta gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV w zakresie wymiany słupów i przewodów na niepełnoizolowane na terenie działek nr ew. 402/2, 405, 403/1, 407/6, 407/8, 108/8, 107/2, 107/5 obręb Gizewo, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Gizewo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 14:55:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 14:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 14:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11 września 2019 r.
Znak: RBG.6733.8.5.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm)
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 11 września 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działce o nr ew. 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 193/1, 204/11 w obrębie Borowo, gmina Sorkwity
 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Borowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 14:53:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 14:58:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 14:58:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 12 sierpnia 2019 r.
Znak: RBG.6733.8.2.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek z dnia 6 sierpnia 2019 r. (data wpływu Urzędu – 9 sierpnia 2019 r.) Macioszczyk Dariusz reprezentującemu firmę ProfilCAD Dariusz Macioszczyk z siedzibą 10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 4/27 działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV i szafek pomiarowych na działkach nr ew. 193/1, 23/2, 23/5, 23/4,23/7, 23/6 i 204/11 obręb Borowo, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Borowe
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-12 21:10:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-12 21:10:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12 21:10:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-06 14:19:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-06 14:20:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-06 14:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-05 18:59:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-05 19:00:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-05 19:00:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
Sorkwity, dnia 22 lipca 2019 r.
Znak: RBG.6733.5.7.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm).
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 22 lipca 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej sN 15 kV, sieci kablowej nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej sN 15 kV/nN 0,4 kV na działce o nr ew. 18/3, 18/4
w obrębie Borowski Las, gmina Sorkwity
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Borowski Las
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-29 14:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-29 14:29:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29 14:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 3 lipca 2019 r.
Znak: RBG.6733.5.6.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej sN 15 kV, sieci kablowej nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej sN 15kV/nN 0,4 kV na działce o nr ew. 18/3, 18/4 w obrębie Borowski Las, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. (data wpływu do Urzędu – 28 czerwca 2019 r.) znak: ZS.224.277.2019.EP o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Borowski Las
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 16:17:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 16:17:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 16:17:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 3 lipca 2019 r.
Znak: RBG.6733.3.6.2019
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 3 lipca 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ew. 82/11 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 16:14:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 16:14:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 16:14:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji