ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2, położonej w obrębie Sorkwity o powierzchni 693 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 72/7

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 693 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/7.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.500 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2. przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. Poz. 2147 ze zm).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 04.07.2018 roku do 06.08.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:36:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:36:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny o powierzchni 1321 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 197/31

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  197/31.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  40.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  06 sierpnia  2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.000 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018 r.  poz. 121 ze zm).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36.
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 04.07.2018 roku  do 06.08.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
                                                                                                       
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:24:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny o powierzchni 1198 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 198/13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT  GMINY  SORKWITY
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.000,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 06 sierpnia 2018 roku o godzinie 13.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.900,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2. przy obrocie bezgotówkowym - dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. Poz. 2147 ze zm).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 04.07.2018 roku do 06.08.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A , sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 12:07:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 12:17:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny o powierzchni 1423 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 198/12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT  GMINY  SORKWITY
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 06 sierpnia 2018 roku o godzinie 13.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm)
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 04.07.2018 roku do 06.08.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 11:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 11:54:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny o powierzchni 1321 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 198/11.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własnościnieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną GminySorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki198/11.
Dlanieruchomości prowadzona jest przez SądRejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARGODBĘDZIESIĘ W DNIU06 sierpnia2018rokuo godzinie 13.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitachprzy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przyzapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasietut. Urzędu
2. przy obrociebezgotówkowym - dzieńwpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% cenywywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po dodwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości niestawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminyprzysługuje prawo odwołania przetarguz ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm)
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitachw pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższeogłoszeniepodlega wywieszeniu na okres 31 dnilicząc oddnia 04.07.2018 rokudo 06.08.2018 rokuna tablicyogłoszeńw siedzibieUrzędu Gminy Sorkwityprzy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 11:33:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 11:46:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny o powierzchni 1321 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 198/10.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/10.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Mrągowie  Księga Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  06 sierpnia  2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.000 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2. przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018 r.  Poz. 121 ze zm ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 04.07.2018 roku do 06.08.2018 roku na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-12 11:19:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-12 11:19:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Borowo o powierzchni 2150 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/6.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017167/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie jeziora Dłużec.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  31 lipca 2018  roku  o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.000 zł  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2. przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały , wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu  notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742 85 36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.06.2018 roku do 31.07.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Borowo.
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-05 17:41:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-05 17:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warpunach przy ul. Wolności nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, fax 89 742-85-30
ogłasza
przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warpunach
przy ul. Wolności nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie
niepublicznego przedszkola
(strona internetowa: http://bip.gminasorkwity.pl/, tel. kontaktowy (89)742-85-36 lub (89) 742-85-41
 
1. Lokalizacja: Warpuny, ul. Wolności nr 3
2. Opis nieruchomości: teren o powierzchni 0,3600 ha, zabudowany budynkiem użyteczności publicznej przeznaczonej na prowadzenie przedszkola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 372, obręb Warpuny
Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr Ol1M/00011899/9.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Warunki zagospodarowania nieruchomości:
a) obiekt z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59  ze zm.) w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2018 r.
b) dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Sorkwity, celem prowadzenia przedszkola niepublicznego (art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), 
c) rozpocząć działalność edukacyjną 1 września 2018 roku.
 
6. Cena wywoławcza (netto) za miesięczną dzierżawę nieruchomości wynosi 545,36 zł. (słownie :pięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści sześć groszy)
Czynsz miesięczny za dzierżawę nieruchomości zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości ustawowej.
 
7. Warunki przystąpienia do przetargu:
oferenci składają ofertę, która powinien zawierać:
 
1) projekt statutu niepublicznego przedszkola,
2) dokumenty poświadczające kwalifikacje pedagogiczne dyrektora,
3) wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia z podaniem ich kwalifikacji oraz
4)oświadczenie, że oferent nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
5) oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1311 ze zm.)
7) oświadczenie, że przedszkole niepubliczne będzie dostępne dla dzieci przez okres 12 miesięcy w roku z możliwością maksymalnie czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie niezbędnych remontów,
8) oświadczenie, że zapewniony zostanie dostęp do przedszkola dla wszystkich dzieci chcących do niego uczęszczać, które zamieszkują na terenie Gminy Sorkwity, dla których przedszkole w Sorkwitach znajduje się najbliżej od ich miejsca zamieszkania,
9) oświadczenie, że znany jest oferentowi stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,
10) oświadczenie, że oferent przystąpi do otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w przypadku ogłoszenia takiego konkursu przez Wójta Gminy Sorkwity,
11) opis doświadczeń w prowadzeniu tego typu placówek lub w zawodzie nauczyciela,
12) ofertę edukacyjną wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem opieki specjalistycznej w szczególności: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz zajęć: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne, plastyczne itp.
13) propozycję ulepszenia pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół przedszkola z podanym terminem realizacji
14) proponowaną kwotę czynszu.
 
8. Kryterium wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty:
1) oferta spełnia warunki podane w pkt 7 ust. 1-11 (niespełnienie warunków określonych w pkt 7 ust. 1-11 wyklucza udział w dalszej części przetargu),
2) ocenie podlegają: punkt 7 ust. 12-14 (opis rozwiązań dotyczących ulepszenia pomieszczeń w budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola na potrzeby działalności statutowej z podanym terminem realizacji, oferta zajęć wykraczająca poza podstaw programową, doświadczenie w prowadzeniu niepublicznego przedszkola lub w zawodzie nauczyciela, stawka czynszu dzierżawnego)
3) o wyborze oferty decydować będą następujące kryteria przyjęte do oceny oferty poza spełnieniem wymagań formalnych opisanych w pkt 7 ust. 1-11
a) doświadczenie w prowadzeniu przez oferenta przedszkola lub doświadczenie w pracy pedagogicznej – waga kryterium do 20 %,  maksymalna liczba punktów 20 pkt
b)  bezpłatna dla wychowanków oferta edukacyjna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem opieki specjalistycznej w szczególności: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne, plastyczne itp. oraz organizacja wycieczek - waga kryterium do 30%, maksymalna liczba punktów 30,
c) opis rozwiązań dotyczących ulepszenia pomieszczeń w budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola na potrzeby działalności statutowej z podanym terminem realizacji – waga kryterium do 30%, maksymalna liczba punktów 30.
Ulepszenia, które oferent zamierza wykonać w budynku przedszkola i na terenie wokół przedszkola winne być opisane w sposób jasny i precyzyjny.
d) proponowana kwota czynszu dzierżawnego – waga kryterium do 20%, maksymalna liczba punktów 20.
Kryteria cząstkowe oceny podane w pkt 8 ppkt 3 litery  a, b, c oceniane będą w oparciu o przedłożone przez oferenta dokumenty załączone do oferty potwierdzające spełnienie podanych warunków na podstawie oceny członków komisji w pkt 8 ppkt 3 lit. A - 20 punktowej skali ,w pkt 8 ppkt 3 lit. B – 30 punktowej skali, a w odniesieniu do warunków opisanych w pkt 8 ppkt 3  lit. c – w 30 punktowej skali.
 
Kryteria czynszu określone w pkt. 8 ppkt 3 lit. d zostanie ocenione przez członków komisji według następującego wzoru :
                                           stawka czynszu w badanej ofercie
X= stawka czynszu najwyżej proponowanego x 20 = ________pkt.
 
 
9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokości wadium: wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: złotych: jeden tysiąc złotych)  należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach lub na konto Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie Nr 64935000010216529320730002 do dnia 27 lipca 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako dzierżawca, zaliczone zostanie na poczet czynszu za dzierżawę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 
10. Informacje dodatkowe:
a) przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami i roszczeniami wobec osób trzecich ani nie posiada wad, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie przedmiotu dzierżawy,
b) umowa dzierżawy nie zwalnia dzierżawcy od obowiązku uzyskania własnym staraniem i na własny koszt, innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń, w szczególności dotyczących zachowania przepisów bhp i p. poż. odpowiednich dla prowadzenia placówki oświatowej,
c) za działalność przedszkola, w tym za wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów dydaktycznych i wychowawczych, odpowiada osoba prowadząca przedszkole,
d)podnajmowanie i poddzierżawianie przedmiotu umowy jest zabronione. W przypadku stwierdzenia podnajmowania lub poddzierżawiania przedmiotu umowy umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia,
e) dzierżawca zobowiązany jest do uzgodnienia z wydzierżawiającym sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy w zakresie rozwiązań architektonicznych.
Przebudowa i rozbudowa budynków oraz budowa nowych obiektów na wydzierżawianym terenie wymaga zgody właściciela,
f) czynsz za dzierżawę płatny jest z góry w okresach miesięcznych, w terminie do 10-ego każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach lub na konto,
g) poza czynszem dzierżawca ponosi koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy,
h) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę oferentów biorących udział w przetargu,
i) czas trwania umowy dzierżawy od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r.,
j) nauczyciele przewidziani do zatrudnienia zgodnie z zapisem art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
k) przedszkole będzie otrzymywało dotację na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz w Uchwale Nr XXXV/237/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sorkwity niepublicznych szkół, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i rozliczania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 lutego 2018 r.  poz. 630).
 
11.Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Sorkwitach w sekretariacie (pok. 1) do dnia 30 lipca 2018 r. do godziny 9.30 oraz opatrzyć napisem: „Oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej Nr 14 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola”.
 
12. Dokumenty ofertowe:
 • imię, nazwisko i adres oferenta (ksero dowodu osobistego)
 • dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszego ogłoszenia,
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 •  oświadczenie o zagwarantowaniu nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojeń terenu,
 • datę sporządzenia oferty.
 
13. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 10.00  w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity .
 
14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 
Zastrzeżenie:
a) Wójt Gminy Sorkwity może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
b) Wójt Gminy Sorkwity przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .
 
Bliższych informacji na temat nieruchomości udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami                                 i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju Nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36 natomiast w sprawach oświatowych - Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach pokój nr  lub pod nr tel. 89 742-85-41
 
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 29.06.2018 r. do 31.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na tablicy ogłoszeń sołectwa Sorkwity oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.gminasorkwity.pl
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sorkwity (Ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. (89) 742-81-79 ).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 8. - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 9. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-03 10:52:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-03 10:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 14 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, fax 89 742-85-30
ogłasza
przetarg nieograniczony pisemny
na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sorkwitach
przy ul. Olsztyńskiej nr 14 z przeznaczeniem na prowadzenie
niepublicznego przedszkola
 
tel. kontaktowy (89)742-85-36 lub (89) 742-85-41
 
1. Lokalizacja: Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 14
2. Opis nieruchomości: teren o powierzchni 0,30 ha, zabudowany budynkiem użyteczności publicznej przeznaczonej na prowadzenie przedszkola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 62/53, obręb Sorkwity
Sąd Rejonowy  w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr Ol1M/00011947/1
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Warunki zagospodarowania nieruchomości:
a) obiekt z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59  ze zm.) w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2018 r.
b) dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Sorkwity, celem prowadzenia przedszkola niepublicznego (art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), 
c) rozpocząć działalność edukacyjną 1 września 2018 roku.
 
6. Cena wywoławcza (netto) za miesięczną dzierżawę nieruchomości wynosi 529,16 zł. (słownie :pięćset dwadzieścia  dziewięć złotych i szesnaście groszy)
Czynsz miesięczny za dzierżawę nieruchomości zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości ustawowej.
 
7. Warunki przystąpienia do przetargu:
oferenci składają ofertę, która powinien zawierać:
 
1) projekt statutu niepublicznego przedszkola,
2) dokumenty poświadczające kwalifikacje pedagogiczne dyrektora,
3) wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia z podaniem ich kwalifikacji oraz
4)oświadczenie, że oferent nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
5) oświadczenie, że oferent nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie, że oferent nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1311 ze zm.)
7) oświadczenie, że przedszkole niepubliczne będzie dostępne dla dzieci przez okres 12 miesięcy w roku z możliwością maksymalnie czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich na przeprowadzenie niezbędnych remontów,
8) oświadczenie, że zapewniony zostanie dostęp do przedszkola dla wszystkich dzieci chcących do niego uczęszczać, które zamieszkują na terenie Gminy Sorkwity, dla których przedszkole w Sorkwitach znajduje się najbliżej od ich miejsca zamieszkania,
9) oświadczenie, że znany jest oferentowi stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,
10) oświadczenie, że oferent przystąpi do otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w przypadku ogłoszenia takiego konkursu przez Wójta Gminy Sorkwity,
11) opis doświadczeń w prowadzeniu tego typu placówek lub w zawodzie nauczyciela,
12) ofertę edukacyjną wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem opieki specjalistycznej w szczególności: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz zajęć: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne, plastyczne itp.
13) propozycję ulepszenia pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół przedszkola z podanym terminem realizacji
14) proponowaną kwotę czynszu.
 
8. Kryterium wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty:
1) oferta spełnia warunki podane w pkt 7 ust. 1-11 (niespełnienie warunków określonych w pkt 7 ust. 1-11 wyklucza udział w dalszej części przetargu),
2) ocenie podlegają: punkt 7 ust. 12-14 (opis rozwiązań dotyczących ulepszenia pomieszczeń w budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola na potrzeby działalności statutowej z podanym terminem realizacji, oferta zajęć wykraczająca poza podstaw programową, doświadczenie w prowadzeniu niepublicznego przedszkola lub w zawodzie nauczyciela, stawka czynszu dzierżawnego)
3) o wyborze oferty decydować będą następujące kryteria przyjęte do oceny oferty poza spełnieniem wymagań formalnych opisanych w pkt 7 ust. 1-11
a) doświadczenie w prowadzeniu przez oferenta przedszkola lub doświadczenie w pracy pedagogicznej – waga kryterium do 20 %,  maksymalna liczba punktów 20 pkt
b)  bezpłatna dla wychowanków oferta edukacyjna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem opieki specjalistycznej w szczególności: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne, plastyczne itp. oraz organizacja wycieczek - waga kryterium do 30%, maksymalna liczba punktów 30,
c) opis rozwiązań dotyczących ulepszenia pomieszczeń w budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola na potrzeby działalności statutowej z podanym terminem realizacji – waga kryterium do 30%, maksymalna liczba punktów 30.
Ulepszenia, które oferent zamierza wykonać w budynku przedszkola i na terenie wokół przedszkola winne być opisane w sposób jasny i precyzyjny.
d) proponowana kwota czynszu dzierżawnego – waga kryterium do 20%, maksymalna liczba punktów 20.
Kryteria cząstkowe oceny podane w pkt 8 ppkt 3 litery  a, b, c oceniane będą w oparciu o przedłożone przez oferenta dokumenty załączone do oferty potwierdzające spełnienie podanych warunków na podstawie oceny członków komisji w pkt 8 ppkt 3 lit. A - 20 punktowej skali ,w pkt 8 ppkt 3 lit. B – 30 punktowej skali, a w odniesieniu do warunków opisanych w pkt 8 ppkt 3  lit. c – w 30 punktowej skali.
 
Kryteria czynszu określone w pkt. 8 ppkt 3 lit. d zostanie ocenione przez członków komisji według następującego wzoru:
 
                                           stawka czynszu w badanej ofercie
                                X= stawka czynszu najwyżej proponowanego x 20 = ________pkt.
 
 
9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokości wadium: wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: złotych: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach lub na konto Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie Nr 64935000010216529320730002 do dnia 27 lipca 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako dzierżawca, zaliczone zostanie na poczet czynszu za dzierżawę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 
10. Informacje dodatkowe:
a) przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami i roszczeniami wobec osób trzecich ani nie posiada wad, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie przedmiotu dzierżawy,
b) umowa dzierżawy nie zwalnia dzierżawcy od obowiązku uzyskania własnym staraniem i na własny koszt, innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń, w szczególności dotyczących zachowania przepisów bhp i p. poż. odpowiednich dla prowadzenia placówki oświatowej,
c) za działalność przedszkola, w tym za wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów dydaktycznych i wychowawczych, odpowiada osoba prowadząca przedszkole,
d)podnajmowanie i poddzierżawianie przedmiotu umowy jest zabronione. W przypadku stwierdzenia podnajmowania lub poddzierżawiania przedmiotu umowy umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia,
e) dzierżawca zobowiązany jest do uzgodnienia z wydzierżawiającym sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy w zakresie rozwiązań architektonicznych.
Przebudowa i rozbudowa budynków oraz budowa nowych obiektów na wydzierżawianym terenie wymaga zgody właściciela,
f) czynsz za dzierżawę płatny jest z góry w okresach miesięcznych, w terminie do 10-ego każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy w Sorkwitach lub na konto,
g) poza czynszem dzierżawca ponosi koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy,
h) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę oferentów biorących udział w przetargu,
i) czas trwania umowy dzierżawy od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r.,
j) nauczyciele przewidziani do zatrudnienia zgodnie z zapisem art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
k) przedszkole będzie otrzymywało dotację na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz w Uchwale Nr XXXV/237/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sorkwity niepublicznych szkół, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i rozliczania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 lutego 2018 r. poz. 630).
 
11.Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Sorkwitach w sekretariacie (pok. 1) do dnia 30 lipca 2018 r. do godziny 9.30 oraz opatrzyć napisem: „Oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej Nr 14 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola”.
 
12. Dokumenty ofertowe:
 • imię, nazwisko i adres oferenta (ksero dowodu osobistego)
 • dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszego ogłoszenia,
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 •  oświadczenie o zagwarantowaniu nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojeń terenu,
 • datę sporządzenia oferty.
 
13. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 10.00  w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity.
 
14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 
Zastrzeżenie:
a) Wójt Gminy Sorkwity może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
b) Wójt Gminy Sorkwity przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .
 
Bliższych informacji na temat nieruchomości udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach w pokoju Nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36 natomiast w sprawach oświatowych - Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach pokój nr  lub pod nr tel. 89 742-85-41
 
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 30 dni licząc od dnia 29.06.2018 r. do 31.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A , na tablicy ogłoszeń sołectwa Sorkwity oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.gminasorkwity.pl
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sorkwity (Ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. (89) 742-81-79 ).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 8. - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 9. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-29 13:39:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-29 13:39:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Zyndaki oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 103/1.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza VIII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną  Gminy  Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Zyndaki  o powierzchni 600 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 103/1.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00011726/6.
Na przedmiotowy teren opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym przedmiotowa działka położone jest na obszarach oznaczonych symbolem ZN/ZL zieleń niska ,zieleń leśna bez prawa zabudowy.
Działka położona jest w  nad jeziora Zyndackim i posiada własną linię brzegową. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 20.000,00 zł
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  29 czerwca 2018 roku  o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2000,00zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Sprzedaż w/w nieruchomość nastąpi pod warunkiem jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art.37 a ) ust.1  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. nr 2015 poz. 2100 ze zm.)
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały , wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu  notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów , zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju  nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od dnia 28.05.2018 roku  do 29.06.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Zyndaki i strona internetowa  http://bip.gminasorkwity.pl
 
                                                                                                        Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                                        (-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-28 10:26:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-28 10:26:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji