ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-03-21 11:50:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wpis przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.)
Termin załatwienia
Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Osoba kontaktowa
Sylwia Cesarek
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Sorkwity
ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity
Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7

Telefon kontaktowy
89 742 85 33
Sposób załatwienia
1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.
Wymagane Dokumenty
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sorkwity.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Opłaty
1. Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50 zł płatną na rachunek bankowy Urzędu Sorkwity nr 43 9350 0001 0216 5293 2072 0001
2. W przypadku przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej - należy dołączyć stosowne oświadczenie.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z Kpa.
Uwagi
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony