ˆ

Budżet 2015 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE nr 48/2015 WÓJTA GMINY SORKWITY z dnia 05 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2016 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity  z dnia 22 września  2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
, zarządza się, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych  gminy, Kierownicy Referatów  i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy przygotowują materiały planistyczne do projektu budżetu 2015 rok  na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały do projektów finansowych na podstawie których opracowany będzie projekt budżetu Gminy, przygotowuje się w oparciu o planowane założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych oraz założeń do projektu budżetu państwa na 2015 rok, tj.:

- planowany wzrost PKB – 3,8%,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%,

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,6%.

§ 3. Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących założeń:

1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

a) na 2015 rok zakłada się wzrost stawek podatkowych do 3,0% z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w uchwałach na 2016 rok,

b) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji,

c) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku i planowanego wskaźnika wzrostu stawek,

2) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

3) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2016 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,

4) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok,

5) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 rok, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów wg stanu na dzień 30.09.2015 rok powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów,

6) subwencje i dotacje do budżetu na 2016 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,

7) pozostałe dochody na rok 2016 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2015 roku.

§ 4. 1. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę  wydatki poniesione
na realizację zadań własnych w roku 2015,  zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.

2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

3) priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

3. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień  01 września 2015 r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odpraw itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzrostu wynagrodzeń nie przewiduje się.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty planują zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, natomiast w odniesieniu do placówek oświaty do obliczeń wykorzystuje się kwotę bazową dla nauczycieli przyjętą w ustawie budżetowej państwa na 2016 rok.

4. Pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym należy obliczyć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa (1,7%).

5. W odniesieniu do wydatków na inwestycje w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim:

- zadania ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym,

- możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,

- zaawansowanie robót na koniec roku 2015.

§ 5. Materiały planistyczne należy składać zgodnie z § 2 pkt 1 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września  2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w terminie nie później niż do dnia 15 października roku bieżącego, po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sorkwity.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Wójt Gminy Sorkwity

                                                                                        (-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-05 17:00:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-05 17:00:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-05 19:03:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-01 15:58:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-01 16:00:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-01 18:00:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 31 marca 2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-01 13:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-01 13:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 15:18:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenia 66 i 67

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-05 11:15:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-05 11:17:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-05 12:18:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt uchwały

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-05 11:13:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-05 11:13:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-05 12:14:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WPF

Załączniki

  • WPF (PDF, 8.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-04 08:10:20 | Data wytworzenia informacji: 2014-12-04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:06:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 09:10:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:03:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:03:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 09:04:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »