ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochódu specjalnego pożarniczego marki JELCZ.

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-09 19:03:20 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05.05.2022 r.
Znak: RBG.6840.12.2022                                                          
                          
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników  majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu są składniki majątku ruchomego Gminy Sorkwity - środki trwałe:
 
samochód specjalny pożarniczy marki JELCZ model 005 Nr rej. OLC 311K z 1983 r. Nr identyfikacyjny 17-743
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 16 A, 11-731 Sorkwity.
 
Cena wywoławcza (brutto) ww. składników wynosi odpowiednio:
- samochód pożarniczy marki JELCZ- 7.000 zł
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
1/ Pan Paweł Rolnik – Komendant Gminnych Jednostek OSP - Gminy Sorkwity tel. 507 695 811
2/ Pani Maria Rolczyńska – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa – Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity  89 742 85 36.
Od których można uzyskać dodatkowych informacji na temat pojazdu wystawionego do przetargu.
Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa nr 5.
 
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 700,00 zł) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 roku do godziny 10.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, której wadium dotyczy. Wadium należy wpłacać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002.
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanego pojazdu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu (uwierzytelnionej kserokopii) z KRS (do wglądu umowa spółki) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie pojazdu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
 
 
Wadium:
- stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli oferent który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
- przepada na rzecz sprzedających ww. maszyn, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
- złożone przez uczestników  licytacji ,którzy nie wygrali licytacji podlega zwrotowi
- złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia
 
Umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
Wydanie przedmiotu licytacji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia do kasy Urzędu Gminy Sorkwity lub na konto.
 
Wójt Gminy Sorkwity wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu licytacji oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w razie stwierdzenia że licytacja została przeprowadzona z naruszeniem prawa.
 
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 14 dni licząc od dnia 9.05.2022 roku do 20.05.2022 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A oraz w sołectwach na terenie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późn. zm., kodeks cywilny oraz Zarządzenie nr 43/2022 Wójt Gminy Sorkwity dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity                                          
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 19:02:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 19:03:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 19:03:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony