ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konkurs “MAŁE GRANTY”

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-07 16:43:03 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program „Równać Szanse 2023”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez
Fundację Civis Polonus
KONKURS “MAŁE GRANTY”
ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

I. Informacje ogólne
Program Równać Szanse jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem „Konkursu Małe Granty” jest Fundacja Civis Polonus, z siedzibą w Warszawie, KRS 0000190972. Dotację w wysokości do 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100) mogą otrzymać organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20.000 mieszkańców na realizację co najmniej sześciomiesięcznych projektów prowadzonych z udziałem młodych ludzi.
Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
Termin naboru wniosków: od 22 sierpnia 2023 r. do 9 października 2023 r., do godz. 12.00
 
II. Informacje o Programie
1. Misja Programu
Misją programu Równać Szanse jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
2. Cel Programu
Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.
 
III. Informacje o Konkursie
Cel Szczegółowe Programu:
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W szczególności chcemy, aby projekty dawały szanse na:
1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią
4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.
1. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:
● szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków1;
● dotacje do wysokości 12 000 zł;
● szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
● wizyty w miejscu realizacji działań;
● gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki).
2. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie: (dotyczy tylko podmiotów z miejscowości do 20 tys. mieszkańców)
● organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez Starostów.
W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
3. Podmioty wyłączone ze startu w konkursie
Ze startu w konkursie wykluczone są podmioty:
● mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców;
● mające w składzie swoich organów statutowych osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub Fundacji Civis Polonus;
● realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023;
● szkoły oraz muzea.
4. Adresaci (uczestnicy) projektów:
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez co najmniej 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).
5. Termin realizacji projektu:
Dotacje będą przyznawane na projekty realizowane przez co najmniej 6 miesięcy pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 lipca 2024 r. (rekrutacja uczestników projektu i ewaluacja działań musi być wyłączona z sześciomiesięcznego czasu realizacji działań). Sześciomiesięczny okres
realizacji projektu musi przewidywać działania prowadzone we wszystkich 6 następujących po sobie miesiącach (projekt nie może przewidywać przerwy w prowadzonych działaniach).
6. Informacje o zasadach realizacji projektów:
Projekty muszą spełniać następujące wymogi:
● włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
● dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
● uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
● tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
● włączać partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
● komponent szkoleniowy nie powinien przeważać nad działaniami, których bezpośrednimi realizatorami jest młodzież. Dobrą praktyką jest, by warsztaty i szkolenia były jedynie wprowadzeniem do samodzielnych działań młodzieży i odbywały się na początku realizacji projektu;
● w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej, itp. Zalecane jest, aby liczba uczestników projektu chodzących do tej samej klasy szkolnej nie przekroczyła połowy grupy projektowej. Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów zgodnych z metodą Programu Równać Szanse znajdują się w załączniku nr 1 do Zasad - Jak zrozumieć cele i poznać metodę realizacji projektów w Programie Równać Szanse.
7. Informacje o budżecie projektu
Kwota budżetu, o którą ubiega się Wnioskodawca:
● powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież – np. zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usług transportowych (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu), materiałów promocyjnych, cateringu oraz honoraria i inne wydatki związane z organizacją wydarzeń prowadzonych podczas projektu;
● nie może być przeznaczona na: pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (w tym etaty); organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty); pomoc charytatywną; organizację typowych form wypoczynku zimowego lub letniego młodzieży; na projekty, w których rozbudowane komponenty warsztatowe i szkoleniowe przeważają nad działaniami prowadzonymi samodzielnie przez młodzież; stypendia i mini-dotacje;
● powinna uwzględnić “koszty obsługi projektu” w wysokości nieprzekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na obowiązkowe szkolenia koordynatorów przed realizacją projektu);
● nie może przeznaczać więcej, niż 25% wnioskowanej kwoty na ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym m.in. komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, sprzętu sportowego oraz oprogramowania) i remonty.
Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.
UWAGA! Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.
8. Rola koordynatora:
Koordynator/ka projektu jest osobą, która zarządza procesem przygotowania wniosku w porozumieniu z młodzieżą i prowadzi projekt przez okres jego realizacji. Koordynator/ka w sensie formalnym jest odpowiedzialny/a za zarządzanie projektem, za sporządzenie końcowych raportów (merytorycznego i finansowego).
Koordynator/ka do swojej roli jest przygotowywany/a poprzez udział w obowiązkowych i fakultatywnych szkoleniach realizowanych w ramach Konkursu oraz na prośbę Fundacji Civis Polonus organizuje spotkanie zespołu Programu z młodzieżą zaangażowaną w realizację projektu.

IV. Informacje o procedurze naboru wniosków
1. Wnioski należy składać tylko elektronicznie, korzystając z Panelu Wnioskodawcy, znajdującego się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
2. Aby złożyć wniosek, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją postępowania oraz kryteriami oceny znajdującymi się na stronie internetowej.
3. W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
4. Ostateczny termin złożenia wniosków w Panelu Wnioskodawcy: 9 października 2023 r. do godz. 12.00.
5. Przesłanie wniosku w ramach procedury rekrutacyjnej jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami konkursu grantowego.
6. Wnioski złożone w terminie podlegają ocenie formalnej zgodnie z kryteriami formalnymi (stanowiącymi załącznik nr 2 do Zasad Konkursu).
7. Wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, podlegają dwuetapowej ocenie merytorycznej przez komisję ekspertów zgodnie z kryteriami merytorycznymi (stanowiącymi zał. nr 3 do Zasad Konkursu).
8. Organizator w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności powołuje komisję ekspertów, która rekomenduje Zarządowi Organizatora wnioski do dotowania. Decyzje Komisji Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 listopada 2023 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.
10. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wyniku oceny za pomocą Panelu Wnioskodawcy oraz drogą mailową.
V. Informacje o procedurze podpisania umowy, przekazania dotacji i wymaganiach formalnych w trakcie realizacji projektów Organizacje, których wnioski zostaną rekomendowane do dotacji przez Komisję Ekspertów, otrzymają informację za pomocą Panelu Wnioskodawcy oraz drogą
mailową.
1. Koordynator/ka wyznaczony/a przez Organizację będzie zobowiązany/a do udziału w szkoleniu przed rozpoczęciem realizacji projektu. Udział w całym szkoleniu jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji.
2. Do umowy, którą dotowane organizacje i instytucje, podpiszą z Fundacją Civis Polonus, powinny zostać dołączone następujące załączniki:
● wersja papierowa projektu wraz ze stosownymi pieczątkami i podpisami,
● aktualny wyciąg z KRS albo z ewidencji Starostwa, w przypadku bibliotek i domów kultury akt nadania numeru REGON lub akt założycielski,
● sprawozdanie finansowe za rok 2022,
● w przypadku bibliotek gminnych i gminnych domów kultury (jeżeli właścicielem konta nie jest wnioskodawca) deklaracja właściciela konta bankowego o jego udostępnieniu.
3. Kwota dotacji będzie przekazana na specjalnie utworzone subkonto lub konto bankowe, na którym będą wyłącznie środki uzyskane od Fundacji Civis Polonus na realizację projektu.
4. Dotacja dla nagrodzonych projektów zostanie wypłacona po dostarczeniu do Fundacji prawidłowo podpisanej umowy wraz z załącznikami.
5. Podatnicy VAT oraz organizacje dotowane chcące odzyskiwać VAT zobowiązane są do rejestracji Umowy Dotacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w terminie jednego miesiąca od otrzymania środków finansowych na wskazane konto / subkonto.
6. Fundacja Civis Polonus ma prawo wizytowania dotowanych organizacji wraz z możliwością uczestnictwa w zajęciach realizowanych ze środków pochodzących z przyznanej dotacji.
7. Po zakończeniu realizacji projektów organizacje prześlą raport końcowy, który, po jego akceptacji przez Fundację Civis Polonus, będzie podstawą do rozliczenia dotacji.
VI. Harmonogram konkursu
Data Wydarzenia
22 sierpnia 2023 r. ogłoszenie konkursu;
9 października 2023 r., do godz. 12.00 termin składania wniosków;
17 listopada 2023 r. ogłoszenie wyników konkursu;
8-10 grudnia 2023 r. spotkanie organizacyjne i obowiązkowe szkolenie koordynatorów - szkolenie w formie stacjonarnej (Warszawa, Poznań);
15-17 grudnia 2023 r. spotkanie organizacyjne i obowiązkowe szkolenie koordynatorów - szkolenie w formie stacjonarnej (Warszawa, Kraków);
1 stycznia 2024 r. pierwszy termin rozpoczęcia działań;
1 lutego 2024 r. ostatni termin rozpoczęcia działań;
31 lipca 2024 r. ostateczny termin zakończenia projektów;
10 sierpnia 2024 r.; 20 sierpnia 2024 r.; 24 sierpnia 2024 r.; 30 sierpnia 2024 r. fakultatywne szkolenia koordynatorów w formule online;
31 sierpnia 2024 r. termin złożenia końcowego raportu merytorycznego i finansowego oraz przesłania wersji papierowej do Fundacji Civis Polonus.
VII. Informacje o wsparciu na etapie składania wniosków
1. Elektroniczny system naboru wniosków, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl
2. Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie 609 458 344 lub pocztą elektroniczną:
;
.
3. Dla zainteresowanych odbędzie się 6 bezpłatnych spotkań online w następujących terminach:
Data Temat spotkania
22 sierpnia 2023 r. Małe Granty, wielkie szanse!
29 sierpnia 2023 r. Tajniki oceny wniosków: Co komisja naprawdę chce zobaczyć?
5 września 2023 r. Pierwszy krok: Jak zrozumieć potrzeby i oczekiwania młodzieży?
12 września 2023 r. Od pomysłu do realizacji: Zamień wizję w udany projekt!
19 września 2023 r. Wydarzenie “Gotowi na przyszłość”
26 września 2023 r. Jak radzić sobie z wyzwaniami w pracy z młodzieżą?
Dodatkowe materiały informacyjne i inspiracyjne w formie filmów wideo z webinariów można znaleźć na kanale YouTube Programu Równać Szanse (youtube.com/@ProgramRownacSzanse).
VIII. Informacje o ochronie danych osobowych
(dla osób, których dane osobowe zostaną wpisane we wniosku, składanym w Panelu Wnioskodawcy znajdującym się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl)
1. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach formularza elektronicznego na stronie www.rownacszanse.pl jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 (Administrator). Administrator jest realizatorem Programu Równać Szanse 2023 („Program”).
2. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji w konkursie Równać Szanse - Małe Granty” („Konkurs”) realizowanym w ramach „Programu” oraz ogłoszenia wyników.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) ze zmianami („RODO”).
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do złożenia wniosku i przekazania go do oceny.
6. Administrator otrzymuje wskazane powyżej dane zawarte we wnioskach bezpośrednio od Wnioskodawcy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ogłaszany jest Konkurs, oraz później, przez okres niezbędny do umożliwienia Administratorowi dochodzenia należnych mu roszczeń.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione członkom komisji, a także innym podmiotom, których udział w procedurze rekrutacyjnej będzie niezbędny.
9. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne, zastosowane zostaną wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (przewidziane w art. 46 RODO np. wiążące reguły korporacyjne) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.
10. Wnioski konkursowe, razem z danymi osobowymi, mogą być udostępniane Przedstawicielstwu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, grantodawcy Programu.
11. Zgodnie z RODO osobom, których dane zostały podane, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
13. Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: .
14. Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej osobie, której dane osobowe zostały podane w formularzu.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza, że przekaże treść klauzuli informacyjnej osobom, których dane zostały podane w formularzu.
 
IX. Załączniki do Zasad Konkursu Grantowego:
1. Jak zrozumieć cele i poznać metodę realizacji projektów w Programie Równać Szanse.
2. Kryteria oceny formalnej.
3. Kryteria oceny merytorycznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jerońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-07 16:42:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-07 16:43:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07 16:43:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony