ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - sporządzenie operatów szacunkowych

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-03 14:30:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 01.03.2011r
Nr postępowania RBG.6812.3.11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości do 14 000 euro netto (średni kurs euro 3,839 zł).
(zamieszczone :tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:
Gmina Sorkwity
Ul. Olsztyńska nr 16A , 11-731 Sorkwity
Nazwa jednostki organizacyjnej:. Urząd Gminy Sorkwity
tel. 89 742-81-79., e-mail:
ogłasza postępowanie na nabór ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity ,będących własnością Gminy Sorkwity
2. Opis przedmiotu zamówienia
Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych i lokalowych ,budynkowych oraz inwentaryzacji lokali i budynków położonych na terenie Gminy Sorkwity, będących własnością Gminy Sorkwity przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1 do zamówienia.

3. Miejsce realizacji: Gmina Sorkwity.

4. Termin wykonania zamówienia od 01 kwietnia 2011r do 31 marca 2012r.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

  - posiada uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami )
  - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zamówienia )
  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w rozumieniu w/w ustawy /dołączyć uprawnienia/

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

7.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena - 100 %

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwitach

Termin składania ofert upływa dnia 17 marca 2011 roku o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 marca 2011 roku o godzinie 10.00 w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity

Termin związania ofertą wynosi 14 dni

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Maria Rolczyńska tel. (89) 742-85-33, w godz. 7.15 do 15.15
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od dnia wyboru.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-03 14:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-03 14:30:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-22 11:16:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony