ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - dowożenie dzieci

Informacja ogłoszona dnia 2011-07-07 22:57:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 14 000 euro


1. Zamawiający:
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach
tel. (0 89) 742-85-43, e-mail:

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sorkwitach, busem do minimum 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, na trasie Sorkwity - Młynik – Stama – Sorkwity ( 2 kursy ), w dni nauki szkolnej.
Rano dowóz do szkoły na godz. 7.45, odwóz o godz. 14.20.
Dzienna długość trasy przewozu 26 km.
Liczba przewożonych uczniów 6 – 8.

3. Termin wykonania zamówienia : od 1 września 2011 r. do 22 czerwca 2012 r.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności licencję na wykonanie transportu drogowego.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Do oferty należy dołączyć :


a) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia.

b) koncesję, zezwolenie lub licencję – kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874),

c) kserokopię aktualnych ubezpieczeń OC i NW,

d) aktualne badanie techniczne pojazdu,

e) wypełniony formularz ofertowy.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

6. Kryteria oceny ofert : - cena 100 %

Cena podana przez wykonawcę, nie będzie podlegała waloryzacji podczas wykonywania umowy.

Oferty należy składać w biurze Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach w zamkniętej kopercie z napisem „ Dowożenie uczniów”
Termin składania ofert upływa dnia 26 lipca 2011 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : 26 lipca 2011 r. godz. 10.30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu do zgłaszania ofert.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od dnia wyboru.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Edyta Dajnowska tel.(089) 742-85-43, w godz. 8.00 - 14.00
Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół
(-) Małgorzata Tumińska
Załączniki:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
2) Formularz ofertowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tumińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-07 22:52:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-07 22:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Rutkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-20 15:29:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony