ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-31 14:18:30 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY SORKWITY
z dnia 30 maja 2023 r.
o zgłaszaniu kandydatów na ławników
na kadencję 2024-2027.
 
 
Na podstawie art. 162 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121 poz. 693), Wójt Gminy Sorkwity podaje do publicznej wiadomości, że w związku z upływem kadencji ławników z dniem 31 grudnia 2023 r., zostały rozpoczęte prace przygotowawcze dla przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych.
 
Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Sorkwity na kadencję 2024-2027:
 
                                           do Sądu Rejonowego w Mrągowie -    1
 
Wyboru ławników dokona Rada Gminy Sorkwity w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku 2023 roku.
 
Ławnikiem może być wybrany ten kto: (art. 158 § 1)
1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)      jest nieskazitelnego charakteru,
3)      ukończył 30 lat,
4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)      nie przekroczył 70 lat,
6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być: (art. 159 § 1)
1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)      duchowni,
7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)      radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
·        prezesi właściwych sądów,
·        stowarzyszenia,
·        organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
·        oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Sorkwity.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
-       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
-       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
-       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
-       dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, lub które wpłynęły po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
Do karty złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób, zawierającą:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. numer ewidencyjny PESEL,
  3. miejsce stałego zamieszkania,
  4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która dostępna jest
w Urzędzie Gminy Sorkwity pok. nr 9, na stronach internetowych https://bip.gminasorkwity.pl/,  www.ms.gov.pl, a także jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).
 
Zgłoszenia kandydatów na ławnika składa się w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (decyduje data stempla pocztowego).
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.
 
Dokumenty do pobrania:
1.     karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,
2.     lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,
3.     wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
4.     oświadczenia.
 
 
MK

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony