ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/44/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XI/44/2007

Szczegóły informacji

XI/44/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-09-07

Data podjęcia/podpisania: 2007-09-07

Tytuł aktu:

Procedura uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej

Traci moc:

V/13/94

Na podstawie:

art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128,Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138. poz. 974)

Treść:

§1.

1.W celu opracowania projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy w terminie do dnia 15 września przesyła informacje do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu Gminy, (samodzielnych stanowisk pracy) w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy wraz z zasadami planowania wydatków budżetowych.

2.Wójt Gminy zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych, referatów (samodzielnych stanowisk pracy) Urzędu Gminy do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych.

3.Sołtysi mogą składać do Skarbnika Gminy do dnia 15 września wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu.

4.Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów, przychodów, rozchodów, poręczeń i na tej podstawie w porozumieniu z Wójtem Gminy ustala kwoty do dyspozycji na kolejny rok budżetowy.

5.Kierownicy referatów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych w oparciu o zasady planowania wydatków w terminie do 15 października.

§2.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać dotacje z budżetu Gminy na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Gminy.

§3.

Materiały planistyczne opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów (samodzielnych stanowisk pracy) powinny zawierać:

1)przewidywane wykonanie roku bieżącego,
2)prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów,
3)prognozowane wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków z wyodrębnieniem:
a)wydatków bieżących w tym:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
dotacji
pozostałych wydatków rzeczowych
wydatków finansowanych ze środków UE
b)wydatków majątkowych,
c)wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§4.

1.Na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz zebranych materiałów planistycznych w zakresie wydatków – Skarbnik Gminy dokonuje weryfikacji otrzymanych materiałów i przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami.

2.Opracowany na podstawie przedstawionych materiałów projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Skarbnik Gminy przedkłada Wójtowi Gminy.


3.Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje pracownik d/s gospodarki nieruchomościami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.

§5.

1.Wójt Gminy w terminie do 15 listopada przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego.


2.Opracowany projekt uchwały budżetowej Wójt Gminy przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem jego zaopiniowania w trybie przewidzianym w ust.1.

§6.

1.Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1)zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy według źródeł pochodzenia, w szczegółowości do działów;

2)zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
dotacji,
na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych,

3) wykaz realizowanych inwestycji związanych z wieloletnim programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem poszczególnych programów;

4) źródła pokrycia deficytu budżetowego lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej;

5) wykaz imiennych dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych;

6)plan przychodów i wydatków funduszy celowych;

7)plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych;

8)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

9)zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

10)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

11)upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań.


2.Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienia dla Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego;

2)zaciągania długu obejmującego:

a)wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne oraz zaciągnięte kredyty
i pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach,

b)przyjętych depozytów,

c)wymagalne zobowiązania jednostek organizacyjnych,
a także wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

3)dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami w ramach danego działu;

4)przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;

5)spłat zobowiązań jednostek organizacyjnych.

3.Projekt uchwały budżetowej określa również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani.

4.Projekt uchwały budżetowej może określić:

1) dochody i wydatki jednostek pomocniczych gminy,
2) rezerwy ogólne i celowe.

5. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.


§7.

Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:

1) objaśnienia:
a)w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji,

b)w zakresie wydatków – uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących i inwestycyjnych,

c)W zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy,

d)omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego,

e)Informacje o finansowaniu inwestycji zawierające:
- nazwę i lokalizację inwestycji,
- źródła finansowania w podziale na środki własne i inne,

Objaśnienia do projektu budżetu winny odnosić się do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku ubiegłym oraz uwzględnieniu prognozowanych cen towarów, usług, inflacji itp.

2) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:


a)dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,

b)dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym
w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
o posiadaniu,

c)dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,

e)inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

3) prognozę kwoty długu.

§8.

1.Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom Rady Gminy.

2.Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.

3.Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest do wskazania źródła jego pokrycia.

4.Opinie poszczególnych komisji przedstawione są do Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym, która w terminie niż dłuższym niż
7 dni od daty otrzymania, formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

5.Wójt Gminy przedstawia Przewodniczącemu Rady Gminy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§9.

1.Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym przekazaną przez Przewodniczącego Rady Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedkłada Radzie Gminy ostateczny projekt uchwały budżetowej.
Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych.

2.Dodatkowe wnioski, nie uwzględnione w ostatecznym projekcie uchwały budżetowej wymagają podania uzasadnienia przez Wójta.

3.W przypadku gdy dochody i wydatki budżetu państwa określa ustawa
o prowizorium budżetowym, Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy może określić prowizorium budżetowe na okres prowizorium budżetu państwa.

§10.

Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,

2) odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§11.

1. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej jest zobowiązany do:

1)opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków,

2)przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

3)opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjmując jako podstawę do tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które podlegają do budżetu Państwa,

2. Jednostki organizacyjne Gminy dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

3. W planie finansowym ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nie ujęta
w planach finansowych innych jednostek budżetowych podległych gminie, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, a także:
d)dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
e)pozostałe dotacje i środki przekazane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
f)wpłat na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego,
g)płatności oraz składki na rzecz instytucji krajowych i zagrodniczych.


§12.

Traci moc uchwała Nr V/13/94 Rady Gminy z dnia 27.10.1994 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-06 11:01:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-06 11:54:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-06 13:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony