ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/133/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/133/2009

Szczegóły informacji

XXVI/133/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-03-27

Data podjęcia/podpisania: 2009-03-27

Tytuł aktu:

Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 r.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz. 873 ; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 , Nr 210 poz. 2135 ; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420 , Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651)

Treść:

§1.
Uchwala się Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik do uchwały Nr XXVI/133/2009
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 marca 2009 r.


Program Współpracy
Gminy Sorkwity
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

I. Wstęp
Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy tych podmiotów istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami Gminy.
II. Cele Programu
Celem wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi na 2009 rok jest:
11) Budowanie partnerstwa między administracją i organizacjami pozarządowymi;
22) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
33) Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;
44) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
55) Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
66) Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

III. Podmioty Programu Współpracy
Program Współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Sorkwity lub dla jej mieszkańców organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom organów gminy.

IV. Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych w zakresie zadań gminy określanych w ustawach, a szczególności:
11. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
22. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
33. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
44. Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych;
55. wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych;
66. Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
77. ochronę i promocję zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
8
V. Formy współpracy
1. Wspieranie działań określonych w punkcie IV może odbywać się w następujących formach:
11) Udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczania sprzętu, bezpłatnego udostępniania sali urzędu na potrzeby statutowe organizacji;
12) Promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku.
23) W przypadkach kiedy Gmina Sorkwity nie będzie realizować zadań publicznych wymienionych w punkcie IV , może powierzyć wykonanie tego zadania organizacji pozarządowej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, lub wesprzeć zadanie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania ( wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera stosowne Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej )
VI. Zakończenie
Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok jest wyrazem dążenia Gminy do wspierania ich działalności. Ma on charakter obligatoryjny. Włącza podmioty pozarządowe w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Cyba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Cyba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-03 11:59:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-03 11:59:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-03 13:59:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony