ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/171/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/171/2009

Szczegóły informacji

XXXIII/171/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-21

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 3 pozycja 77, opublikowano dnia: 2010-01-07

Tytuł aktu:

Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.

Traci moc:

III/8/2006

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 Z 2002r nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 ,Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806;z 2003r.Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568 , z 2004r.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz1203,z 2005r.Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 z 2006r.Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) , zm. Z 2007 r.: Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. u. nr 138 poz.974, Dz. u. nr 173 poz 1218 zm. Z 2008 r. Dz. u. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz 1458, zm. Z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60, Dz. U. nr 85, poz 727,, Dz. U. nr 86 poz. 732, Dz. U. nr 93 poz. 894, Dz. U. nr 143, poz. 1199, zm. Z 2006 r.:Dz. U. nr 66, poz. 470, Dz.U. Nr 104, poz 708, Dz.U. Nr 217, poz 1590, Dz. U. nr 225, poz1635, zm. Z 2007 r.: Dz. U. nr 105, poz. 721, Dz. U. nr 112, poz 769, Dz. U. nr 120, poz 818, Dz. U. nr 192, poz 1378, Dz. U. nr 195, poz 1414, Dz. U. nr 225, poz. 1671, zm. Z 2008 r.: Dz. U. nr 118, poz 745, Dz.U. Nr 141, poz. 888, Dz. U. nr 180, poz 1109, Dz.U.. nr 209, poz. 1316, dz. U. nr 209, poz. 1320, Dz. U. nr 209, poz 1318, zm. Z 2009 r.: Dz. U. nr 18, poz 97, Dz. U. nr 44, poz. 362, Dz. U. nr 57, poz. 466), art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 I 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach I opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245,poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz 1847, zm. z 2008 r.: Dz. U. Nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 223, poz. 1463, zm. z 2009 r.: Dz. U. Nr 56, poz 458), w związku z Uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XXII/112/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, umożliwiająca pobieranie opłaty miejscowej

Treść:

§ 1.Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie miejscowości w Gminie Sorkwity wymienionych w uchwale Rady Gminy Sorkwity Nr XXII/112/2008 z dnia 14 listopada 2008r.w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008r. Nr 192, poz. 2933) , w wysokości 1,80 zł od osoby.

§ 2.Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za cały okres pobytu .
1.Osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.
2.Pozostałe osoby przebywające na terenie Gminy - w Urzędzie Gminy.

§ 3.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
1.Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ciąży na podmiotach, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych oraz na osobach prowadzących sprawy meldunkowe w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.
2.Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej.
3.Pobrane kwoty opłaty, inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Gminy w Sorkwitach raz w miesiącu do dnia 5 następnego miesiąca.
4.Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej opłaty, z wyłączeniem pracownika Urzędu Gminy , któremu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanej opłaty.
5.Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa.

§ 4.Traci moc uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 15 grudnia 2006r.. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007r. Nr 5 poz. 113).

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec
Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/171/2009
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 17 listopada 2009r.
 

 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz.31 ze zmianami ) wprowadziła możliwość pobierania od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w takich miejscowościach opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach(art.17,ust.1).Rada Gminy ustaliła wykaz miejscowości na terenie Gminy Sorkwity, w których pobierana jest opłata miejscowa uchwała Nr XXII/112/2008z dnia 14 listopada 2008r..Zgodnie z art.19 wymienionej ustawy Rada Gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć aktualnie 1,93 zł. Proponowana stawka 1,80 zł wzrasta o 10 gr. w stosunku do obowiązującej od roku 2006.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przyjęcie podmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumiła Rapacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumiła Rapacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-24 14:42:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-24 14:42:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-29 11:25:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony