ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/175/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/175/2009

Szczegóły informacji

XXXIV/175/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Tytuł aktu:

Wysokość diet przysługujących radnym Gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Utracił moc przez:

III/9/2010

Na podstawie:

art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 98 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218, z 2008r.Nr 180,poz.111,z 2009r.Nr 223,poz. 1458,Nr 52,poz.420), § 5, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800, z 2002r. Nr 14, poz.138, z 2003r. Nr 33, poz.280)

Treść:

§ 1
1.
Radnemu przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna, jako ekwiwalent za utracony czas oraz wynagrodzenie w związku z wykonywaniem mandatu, za udział w następujących posiedzeniach:

a)
sesji Rady, której jest członkiem,

b)
stałej komisji Rady, w skład której został powołany lub uczestniczy w posiedzeniu na zaproszenie przewodniczącego komisji,

c)
niestałej komisji bądź zespołu o charakterze doraźnym, powołanych przez Radę.

2.
Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 uzależniona jest od pełnionej funkcji, i wynosi:

a)
Przewodniczącego Rady – 1.324 zł

b)
Wiceprzewodniczącego Rady – 800 zł

c)
przewodniczących stałych komisji Rady – 800 zł

d)
pozostałych radnych – 750 zł.

3.
Radnemu przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna, bez względu na ilość posiedzeń, w których uczestniczył w danym miesiącu.

§ 2
1.
Z diety, o której mowa w § 1, ust. 2 potrąca się 20 % za każdą nieobecność na sesji Rady lub posiedzeniu komisji.

2.
Radny nie otrzymuje diety za miesiąc, w którym nie był obecny na zwołanych sesjach, a także na posiedzeniach komisji, których jest członkiem.

§ 3
1.
Wypłata ryczałtowych diet dokonywana jest raz miesiącu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, na wniosek radnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Sorkwity.

2.
Listę do wypłaty należnych diet, z uwzględnieniem potrąceń, o których mowa w § 2, sporządza pracownik biura Rady na podstawie list obecności i przekazuje ją pracownikowi Urzędu Gminy dokonującemu wypłat.

3.
Wydatki z tytułu wypłat diet realizowane są z budżetu Gminy.

§ 4
Zwrot kosztów podróży służbowych radnych odbywa się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.25 ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych, zmieniona uchwałą Nr XXXI/158/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-11 11:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-11 12:17:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-07 17:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony