ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/159/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/159/2020

Szczegóły informacji

XXIII/159/2020

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Data podjęcia/podpisania: 2020-11-30

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2020 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2020 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały..
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 27.405.099,26 zł
         w tym: dochody bieżące             - 25.236.922,50 zł
                     dochody majątkowe        -   2.168.176,76 zł
 
       - wydatki                                     -  27.205.099,26 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  24.666.580,21 zł
                   wydatki majątkowe                     -    2.538.519,05 zł
 
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat  kredytów w kwocie 200.000,00zł  .
 
§ 3
W uchwale Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października  2020r. w sprawie: zmiany  budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.  wprowadza się następujące zmiany :
  § 2 otrzymuje brzmienie :
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 27.480.099,26 zł
         w tym: dochody bieżące             - 25.271.922,50 zł
                     dochody majątkowe        -   2.208.176,76 zł
 
       - wydatki                                     -  27.280.099,26 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  24.744.580,21 zł
                   wydatki majątkowe        -    2.535.519,05 zł
 
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat  kredytów w kwocie 200.000,00 zł.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXIII/159/2020 z dnia 30 listopada 2020r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010 – zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 10.000,00zł   spowodowane jest brakiem wykonania dochodów w tym rozdziale w 2020r.
 
70005 –  zmniejszenie  dochodów o kwotę 40.000,00zł nastąpiło ze względu na to, iż sprzedaż budynku mieszkalnego dla najemcy nastąpi w styczniu 2021r., a nie jak wcześniej planowano w grudniu 2020r.
 
71004 – zmniejszenie  dochodów o kwotę 72.000,00zł nastąpiło ze względu na to, iż planowane darowizny nie wpłyną do budżetu gminy w 2020r.
 
75056 –  zwiększenie planowanych  dochodów  w rozdziale o kwotę 270,00zł   związane jest   z przyznaniem  dotacji na 2020r. z Głównego Urzędu Statystycznego na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Narodowego, który odbędzie się w 2021r. Dotacja przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z tym spisem.
 
75615,75616,75621 – zmniejszenie  planowanych  dochodów  w rozdziałach łącznie o kwotę 193.590,00zł związane jest ze spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i przewidywanym zmniejszeniem wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane jest przede wszystkim umorzeniami podatku z tytułu Covid-19.
 
85213, 85216, 85228, 85295 zmiany planowanych  dochodów  w rozdziałach  związane są  ze zmianami kwoty planowanej dotacji na 2020r.  z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiany  nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.477.2020 z dnia 18-11-2020r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie składek zdrowotnych oraz na realizację zasiłków  okresowych i stałych. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze o kwotę 8.000,00zł., na podstawie wykonania dochodów za 11 miesięcy 2020r.
 
85501, 85502, 85503, 85504, 85513 - zmiana planowanych  dochodów  w rozdziałach związane są ze zmianami kwoty planowanej dotacji na 2020r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Zmiany  nastąpiły na podstawie pism znak FK.3111.2.411.2020 z dnia 10-11-2020r. oraz  FK.3111.2.418.2020 z dnia 12-11-2020r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacje przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, na wspieranie rodziny, na kartę dużej rodziny oraz na składki zdrowotne opłacane za beneficjentów.
 
90002 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00zł nastąpiło na podstawie zwiększonego przypisu dochodów spowodowanego podwyższeniem z dniem 1 września 2020 r. opłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy.
 
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
60016 – zmiany wydatków pomiędzy paragrafami związane są z  weryfikacją wykonania wydatków za 11 miesięcy 2020r.
71004, 71035 – zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 wynika z rezygnacji wykonania dwóch częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2020r. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71035 pozwoli na opłacenie faktury niewymagalnej w miesiącu grudniu za utrzymanie cmentarzy komunalnych.
 
75011,75023 – zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu  na realizację wydatków do końca 2020r. na podstawie zaangażowania wydatków.
 
75056 – zwiększenie planowanych  wydatków  w rozdziale o kwotę 270,00zł   związane jest z przyznaniem dotacji na 2020r. z Głównego Urzędu Statystycznego na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Narodowego, który odbędzie się w 2021r. Dotacja przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z tym spisem.
 
75412 – zmiany wydatków  spowodowane są koniecznością zabezpieczenia planu  na realizację wydatków do końca 2020r. na podstawie zaangażowania wydatków.
 
80101, 80110, 80113, 80148, 80150, 80152– zmiany wydatków w rozdziałach wynikają przede wszystkim z weryfikacji planu w stosunku do wykonania wydatków za 11 miesięcy 2020r. Oszczędności powstały przede wszystkim z tytułu nauki zdalnej dzieci spowodowanej pandemią Covid-19.  W związku z pandemią nastąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli jak również z tytułu dowożenia uczniów do szkół.
 
85202, 85213, 85216, 85219, 85228, 8/5230, 85295 - zmiany planowanych  dochodów w rozdziałach  związane są  ze zmianami kwoty planowanej dotacji na 2020 r. z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiany  nastąpiły na podstawie pisma znak FK.3111.2.477.2020 z dnia 18-11-2020 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie składek zdrowotnych oraz na realizację zasiłków  okresowych i stałych. Pozostałych  zmian dokonano  na podstawie wykonania wydatków  za 11 miesięcy 2020r.
 
85395 – zmiany wydatków  spowodowane są weryfikacją planowanych wydatków w stosunku do planu za 11 miesięcy 2020r.
 
85401 – zmiana wydatków wynika przede wszystkim z weryfikacji planu w stosunku do wykonania wydatków za 11 miesięcy 2020r. Oszczędności powstały przede wszystkim z tytułu nauki zdalnej dzieci spowodowanej pandemią Covid-19, W związku z pandemią nastąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń  nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych .
 
85501, 85502, 85503, 85504, 85513- zmiana planowanych  wydatków  w rozdziałach związane są ze zmianami kwoty planowanej dotacji na 2020r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Zmiany  nastąpiły na podstawie pism znak FK.3111.2.411.2020 z dnia 10-11-2020r.  oraz  FK.3111.2.418.2020 z dnia 12-11-2020r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacje przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, na wspieranie rodziny, na kartę dużej rodziny oraz na składki zdrowotne opłacane za beneficjentów.
 
90002 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00zł nastąpiło na podstawie zwiększonego przypisu dochodów spowodowanego podwyższeniem z dniem 1 września 2020r. opłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy . Zwiększenie planu wydatków  umożliwi opłacenie faktur niewymagalnych za 2020r. w miesiącu grudniu 2020r.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 21:51:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 21:53:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 22:11:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony