ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/182/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/182/2021

Szczegóły informacji

XXV/182/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Data podjęcia/podpisania: 2021-01-29

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.  zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
     3. Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 25.550.556,22 zł
         w tym: dochody bieżące             - 24.643.856,22 zł
                     dochody majątkowe        -      906.700,00 zł
 
       - wydatki                                     -  25.700.556,22 zł
      w tym : wydatki bieżące             -  24.344.956,22 zł
                   wydatki majątkowe         -    1.355.600,00 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01010,01095 – zmiana dochodów w rozdziałach nastąpiła  na skutek zmniejszenia po weryfikacji wniosku planowanego dofinansowania  z UE na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki” w kwocie 80.000,00zł, natomiast na podstawie podpisanego aneksu z WFOŚiGW w Olsztynie zwiększono dochody z tytułu dotacji na zbiór i utylizację folii rolniczych w kwocie 21.512,50zł.
 
75023 – zwiększenie dochodów o kwotę 58.487,50 zł nastąpiło na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków za 2020r ze środków  UE za pośrednictwem   Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  na dofinansowanie zadania  pn.”Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity. Projekt zakończono i rozliczono w 2020r., jednakże pozostałe do refundacji środki zostaną przekazane  w 2021r.
 
80148 –  kwota dochodów w wysokości 556,22 zł stanowi pozostałość środków finansowych za 2020r. gromadzonych na odrębnym rachunku jednostki budżetowej przekazanych jako dochody w 2021r.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
75011, 75023 – zmiany  planowanych  wydatków  w rozdziałach związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.  
 
80101, 80148, 80150 zmiany  planowanych  wydatków  w rozdziałach związane są z korektą zaplanowanych  środków na naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.  ponadto zwiększono plan wydatków na zużycie materiałów, usługi i remonty w Szkole Podstawowej w Sorkwitach. Środki zabezpieczono na użytkowanie samochodu w stołówce szkolnej.
 
85154 – zmiana planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach nastąpiła ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłaty sądowe za wydanie nakazu leczenia z alkoholizmu podopiecznych GOPS.
 
85219, 85230– zmiany planowanych wydatków w rozdziałach związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. oraz na zabezpieczenie świadczeń wypłacanych beneficjentom.  
 
85395 - zmiana planowanych  wydatków  w rozdziale spowodowana jest zwiększeniem wydatków na projekt realizowany przez GOPS w Sorkwitach pn. „Rodzina Razem”.
 
85504, 85508 – zmiany planowanych wydatków w rozdziałach związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. oraz na zabezpieczenie świadczeń wypłacanych beneficjentom.  
 
90002 – zmiany  planowanych  wydatków  w rozdziałach związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 16:25:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 16:29:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 16:29:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony