ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/216/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/216/2021

Szczegóły informacji

XXX/216/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.  zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2021 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2021  r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w  2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 26.227.493,14 zł
         w tym: dochody bieżące             - 25.282.083,14 zł
                     dochody majątkowe        -     945.410,00 zł
 
       - wydatki                                     -  26.377.493,14 zł
      w tym: wydatki bieżące               -  24.910.893,14 zł
                   wydatki majątkowe         -    1.466.600,00 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 
 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXX/216/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
85230 - zwiększenie dochodów o kwotę 44.809,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.115.2021 z dnia 16-06-2021 r. zwiększającego  dotację na realizację Programu Rządowego pn.”Posiłek w szkole i w domu”
90005 – zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł nastąpiło na podstawie porozumienia podpisanego dnia 20.05.2021 r. z WFOŚiGW w Olsztynie na utworzenie punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”.
90095 –  zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł nastąpiło na podstawie umowy nr OW-II.3031.46.2021 z dnia 26 maja 2021r. podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Motocyklowa Przystań w Burszewie”. Zadanie dofinansowano w ramach tzw. Małych grantów sołeckich.
92695 –  zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł nastąpiło na podstawie umowy nr OW-II.3031.80.2.2021 z dnia  26 maja 2021 r. podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo, urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie dofinansowano w ramach programu Odnowa wsi.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 zmiana między paragrafami spowodowana jest zamierzeniem  wykonania ekspertyzy (audytu) energetycznego  budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sorkwity, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków w paragrafie 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
85502,85504, 85230 - zwiększenie wydatków  o kwotę 44.809,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.115.2021 z dnia 16-06-2021 r. zwiększającego  dotację na realizację Programu Rządowego pn. ”Posiłek w szkole i w domu”. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu w stosunku do wykonania wydatków za I półrocze 2021 r.
90005 – zwiększenie planowanych wydatków  o kwotę 9.000,00zł nastąpiło na podstawie porozumienia podpisanego dnia 20.05.2021 r. z WFOŚiGW w Olsztynie na utworzenie punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”.
90095 –  zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15.000,00 zł nastąpiło na podstawie umowy nr OW-II.3031.46.2021 z dnia 26 maja 2021 r. podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Motocyklowa Przystań w Burszewie”. Zadanie dofinansowano w ramach tzw. Małych grantów sołeckich. Wartość zadania po zmianie wyniesie 25.000,00 zł.
92695 –  zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł nastąpiło na podstawie umowy nr OW-II.3031.80.2.2021 z dnia  26 maja 2021 r. podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego n a dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo, urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie dofinansowano w ramach  programu Odnowa wsi. Ogólna wartość inwestycji po zmianie wynosić będzie 30.000,00 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-05 15:39:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-05 15:52:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 15:52:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony