ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań własnych Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLVIII/354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2023r.”
Nr aktu prawnego
XLVIII/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030
Nr aktu prawnego
XLVIII/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.
Nr aktu prawnego
XLVIII/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sorkwity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
XLVIII/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032.
Nr aktu prawnego
XLVIII/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023.
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji