ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 45/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 45/2022

Szczegóły informacji

45/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-26

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami .

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) , oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022  Wójt Gminy zarządza , co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 555 258,02 zł do wysokości 28 324 130,14 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 555 258,02 zł do wysokości 29 041 450,14 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg  załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia . 
3. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez   podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszeg zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego
 
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 28.324.130,14 zł
         w tym: dochody bieżące             - 23.272.340,14 zł
                     dochody majątkowe        -  5.051.790,00 zł
 
       - wydatki                                     -  29.041.450,14 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  23.633.975,14 zł
       wydatki majątkowe                     -    5.407.475,00 zł
Deficyt  gminy w wysokości 717.320,00 zł zostanie pokryty przychodami z :
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł .
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.
 

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony