ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIX/209/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/209/2010

Szczegóły informacji

XXXIX/209/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-06-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005r Nr172,poz.1441,Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr138 poz.274 i nr 173 poz.1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6,poz. 41,Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.Nr113 poz.945,Nr 130,poz1087,z 2006r Nr 45 poz. 319,Nr 225 poz.1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880 , z 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, Nr 24 poz.124 i Nr 75 poz. 474 z 2010 r.) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie Borowo, gmina Sorkwity .
Granice terenu objęte planem przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralna cześć niniejszej uchwały .
§ 2.

Przedmiotem planu jest teren rolny o którym mowa w § 1. przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną letniskową.

§ 3.

Zakres opracowania określa art.15 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
§ 4.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do wszczęcia postępowania i wykonywania czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
(-) Jerzy KopaniecUzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/209/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 30 czerwca 2010r.


Właściciel działki oznaczonej nr 78/1 położonej w obrębie Borowe wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany przeznaczenia i podziału powyższej nieruchomości pod zabudowę rekreacji indywidualnej .
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,aby dokonać zmiany przeznaczenia terenu na cele mieszkaniowe czy rekreacyjne należy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .
Z uwagi na zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Borowe zawartych we wniosku z ustaleniami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopzniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-06 12:25:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-06 12:54:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-06 14:54:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony