ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 68/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 68/2022

Szczegóły informacji

68/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-29

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Warpuny ul. Wolności nr 3 oraz w obrębie Sorkwity ul. Olsztyńska nr 14, stanowiących własność Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Sorkwity zarządza, co następuje:

Treść:

§1.
Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sorkwity, położonej w obrębie Warpuny przy ul. Wolności nr 3 oraz w obrębie Sorkwity przy ul. Olsztyńska nr 14 gmina Sorkwity z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w składzie:
 
  1. Małgorzata Rzekanowska–  Przewodnicząca Komisji
  2. Agnieszka Szapiel  -Członek Komisji
  3. Marzena Wiśniewska –  Członek Komisji
  4. Barbara Zmitrowicz – Wiszniewska – Członek Komisji
  5. Maria Rolczyńska –  Sekretarz Komisji
 
§2.
Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej (załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia).

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr  68/2022
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 29 lipca 2022 roku
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

powołanej Zarządzeniem Nr  68/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2022 roku do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity, położonej w obrębie Warpuny przy ul. Wolności nr 3 oraz w obrębie Sorkwity przy ul. Olsztyńska nr 14 Gmina Sorkwity z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola
 
§ 1
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207, poz.2108) nadaję do stosowania, w procedurze przetargu niniejszy Regulamin, który normuje działanie prac Komisji Przetargowej.
 
§ 2.
1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie wykonując powierzone jej czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2. Członkowie Komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach Komisji.
3. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania,
 
§ 3.
Zakres pracy Komisji obejmuje:
1. Ocenę spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu przetargowym badanie i ocena ofert oraz sporządzenie protokołu.
2. Przedłożenie Wójtowi Gminy Sorkwity propozycji dotyczących wykluczenia oferenta, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Sorkwity, wniosków, ogłoszeń ,informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowanych przez Komisję;
4. Powiadomienie uczestników postępowania o jego wynikach.
5. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy dzierżawy z oferentem.
 
§ 4
1. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym ofert oraz załączników.
2. Członkowie Komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji.
3. Członek Komisji przedstawia swoje zastrzeżenia, jeżeli dokument będący przedmiotem prac Komisji, w jego przekonaniu ma znamiona błędu lub pomyłki.
 
§ 5
Do zadań Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
1. Ustalenie uprawnień i kompetencji do działania Komisji, szczególnie w zakresie podpisywania korespondencji i wniosków związanych z prowadzonym postępowaniem, a będących w zakresie prac Komisji,
2. Zwołanie pierwszego spotkania Komisji,
3. Przewodniczenie obradom,
4. Wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
5. Odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im wykonywanie czynności związanych z postępowaniem przetargowym
6. Podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
 
§ 6
Do zadań Członka Komisji w szczególności należy:
1. Czynny udział w pracach Komisji,
2. Rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań,
3.Złożenie oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie czynności związanych z postępowaniem przetargowym
4.Prawidłowe prowadzenia dokumentacji postępowania przetargowego w zakresie przekazanym Członkowi,
5.W zakresie powierzonych zadań, każdy członek ponosi odpowiedzialność - w zakresie, jakim powierzono mu wykonanie zadania.
 
§ 7
Do zadań Sekretarza Komisji w szczególności należy:
1. Zapoznanie członków Komisji z dokumentacją przedmiotowego przetargu
2. Udostępnienie na potrzeby prac Komisji aktualnych obowiązujących przepisów z zakresu przedmiotu zamówienia, z zakresu gospodarki nieruchomościami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
3. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowania i nienaruszalności ofert oraz dokumentacji
z prowadzonych czynności przed jak i w okresach między spotkaniami Komisji przed osobami nieuprawnionymi,
4. Bieżące protokołowanie oraz opieka nad protokołem, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem, w trakcie jego trwania,
5. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji związanej z prowadzoną procedurą,
6. Kompletowanie dokumentacji z prowadzonych czynności Komisji,
7. Obsługa techniczna, sekretarska i organizacyjna Komisji.
 
§ 8.
Tryb pracy Komisji:
2. Przewodniczący Komisji wnioskuje do Wójta Gminy Sorkwity o odwołanie członka Komisji w przypadku:
1) wyłączenia się członka Komisji z jej prac,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji,
3) naruszenia przez członka Komisji obowiązków,
4) zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji.
 
§ 9
1. Miejsce i termin posiedzenia Komisji wyznacza Przewodniczący.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja ustali w ramach kryteriów wyszczególnionych w  § 12  ust.2  szczegółowa punktację :
3. Komisja podejmuje decyzje na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji.
4. Jeżeli w trakcie sumowania punktów decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 
§ 10.
Protokół postępowania przetargowego
1. Protokół z postępowania przetargowego, sporządza sekretarz Komisji,
2. Przewodniczący przedkłada protokół z postępowania przetargowego  Wójtowi Gminy Sorkwity do zatwierdzenia.
 
§ 12
Wybór oferty:
 
1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę :
- wybór najkorzystniejszej oferty dokonanej przez członków Komisji następuje na podstawie indywidualnej oceny ofert,
- każdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny,
- przy zastosowaniu kryteriów opisanych w ogłoszeniu o przetargu sporządza się zbiorcze zestawienie oceny ofert,
 
2.w ramach ustalonych kryteriów wyszczególnionych w ogłoszeniu określa się następującą punktacje :
 
a) w kryterium: doświadczenie w prowadzeniu przez oferenta przedszkola lub doświadczenie w pracy pedagogicznej – waga kryterium do 10 %,  maksymalna liczba punktów 10 pkt.
 
-  oferent  który prowadzi lub prowadził przedszkole w okresie :
do 3 lat – 5 pkt., powyżej 3 lat do 10 lat – 7 pkt., powyżej 10 lat – 10 pkt.
 
-  oferent, który nie prowadził przedszkola ale ma doświadczenie w pracy pedagogicznej:
 punktacja od 0 do 10 pkt.: 
od 0-10 pkt. –  za każdy rok  pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela - 1 pkt
 
 
 b) w kryterium: bezpłatna dla wychowanków oferta edukacyjna wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem opieki specjalistycznej w szczególności: logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne, plastyczne itp. oraz organizacja wycieczek - waga kryterium do 40%, maksymalna liczba punktów 40,
1. do 15 pkt - bezpłatna nauka języków obcych
2. do 10 pkt - bezpłatna opieka specjalistyczna 
3. do 10 pkt - bezpłatne zajęcia dodatkowe 
4.do 5 pkt.- bezpłatne organizowanie wycieczek i wyjazdów ( teatr, dzień dziecka, itp)
 
c) w kryterium: opis rozwiązań dotyczących ulepszenia pomieszczeń w budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola na potrzeby działalności statutowej z podanym terminem realizacji – waga kryterium do 30%, maksymalna liczba punktów 30.
1.zakup z montażem atestowanych urządzeń na plac zabaw  do 5 pkt.
2.polepszenie standardu pomieszczeń dydaktycznych w budynku do 10 pkt.
3. polepszenie standardu pomieszczeń  socjalno – sanitarnych  do 10 pkt.
4. inne ulepszenia  - do 5 pkt.
 
d) w kryterium : proponowana kwota czynszu dzierżawnego – waga kryterium do 20%, maksymalna liczba punktów 20.
zostanie ocenione przez członków komisji według następującego wzoru :
                                           stawka czynszu w badanej ofercie
X= stawka czynszu najwyżej proponowanego x 20 = ________pkt.
 
 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności o unieważnienie postępowania Komisja występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Sorkwity zawierającym pisemne uzasadnienie ze wskazaniem na podstawy prawne oraz faktyczne okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
 
§ 13.
Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji Przetargowej uprawnieni są jedynie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
 
§ 15
Po zakończeniu postępowania Sekretarz Komisji całość dokumentacji związanej z postępowaniem archiwizuje, a następnie przekazuje Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 16
Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  68/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
§ 17
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisję obowiązują:
1. Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020r. poz.1980 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207 poz.2108 ze zm).
2. Decyzje Wójta Gminy Sorkwity.
 
§ 18
Regulamin Pracy Komisji Przetargowej obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
 
Sorkwity, dnia 29 lipca 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 13:35:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 14:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 14:15:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony