ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/314/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/314/2022

Szczegóły informacji

XLIV/314/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-10-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze.  zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2022 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2022r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w    2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.  otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Załącznik 3c Plan przychodów i wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 34.404.679,57 zł
         w tym: dochody bieżące             - 31.860.819,57 zł
                     dochody majątkowe        -  2.543.860,00 zł
 
       - wydatki                                    -  34.804.679,57 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  29.567.635,97 zł
                   wydatki majątkowe         -    5.237.043,60 zł
 
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie
  1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości  400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających    z  rozliczenia    dochodów  i  wydatków   nimi   finansowanych  związanych    ze szczególnymi  zasadami     wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400.000,00 zł .
§ 3
Paragraf § 4.1. otrzymuje brzmienie :
  1. Przychody budżetu w wysokości 2.983.995,67 zł, rozchody w wysokości 2.583.995,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4
W paragrafie 11 dodaje się punkt 3, który  otrzymuje brzmienie :
 3 .Określa się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych do wysokości 1.700.000,00 zł.
 
§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLIV/314/2022 z dnia 28 października 2022 r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
01095 - zwiększenie dochodów o kwotę 330 131,10 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.323.2022 z dnia07-10-2022r. zwiększającego  dotację na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za II okres płatniczy 2022r.
 
 
60016 – zwiększenie dochodów o kwotę 9,31 zł  nastąpiło  w związku z weryfikacją planu dochodów w stosunku do wykonania za 10 miesięcy 2022r.
 
70005 – zwiększenie planowanych  dochodów o kwotę 2.370,64 zł nastąpiło ze względu na dostosowanie planu do wykonanych dochodów za  10 miesięcy 2022r.
 
75011,75023 –- w rozdziale 75011 zmiana dochodów o kwotę 431,00 zł  nastąpiła ze względu na zwiększenie dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania USC, w rozdziale 75023 zwiększenie  planu  dochodów kwocie 80.000,00 zł stanowią odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Gminy Sorkwity.
 
75615,75616,75618,75621 – zwiększenie  dochodów o kwotę 2.909.918,57 zł nastąpiło ze względu na osiągnięcie wpływów podatku od środków transportowych,  z odsetek od podatków oraz wpływów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zwiększenie w rozdziale 75621 o kwotę 2.888.418,57 zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
85395 - kwota dochodów w wysokości 500 000,00zł zaplanowana została na podstawie wniosku złożonego na środki stanowiące wypałatę dodatków opałowych dla przedmiotów wrażliwych.
 
85513 – zmiana   planowanych  dochodów  w rozdziale o kwotę 6.923,00 zł związana jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.
 
 
90002,90005 –- w rozdziale 90002 zmiana dochodów nastąpiła pomiędzy paragrafami na podstawie weryfikacji planu w stosunku do wykonania dochodów, w rozdziale 90005  plan dochodów kwocie 9.306,16 zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie na wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
01095 - zwiększenie wydatków o kwotę 330 131,10 zł nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.323.2022 z dnia 07-10-2022r. zwiększającego  dotację na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za II okres płatniczy 2022r.
 
60014, 60016 -  zwiększenie  wydatków o kwotę 20 000,00zł  nastąpiło ze względu na wystąpienie Starostwa Powiatowego w Mrągowie z prośbą o sfinansowanie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn: ” Modernizacja drogi nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)”.Natomiast kwota 1.000,00 zł wynika z weryfikacji planu w stosunku do zaangażowania wydatków do końca 2022r.
 
75011,75023,75095 – zmiana planowanych  wydatków w rozdziałach nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy, obecny plan wydatków w rozdziałach ze względu na wzrost cen materiałów i usług nie jest wystarczający do końca 2022r.
 
75702-  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale o kwotę 80 000,00 zł nastąpiła w wyniku analizy planu w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy, obecny plan wydatków na odsetki od kredytów nie jest wystarczający na ich spłatę ze względu na znaczny wzrost oprocentowania kredytów liczonego na podstawie WIBOR 3M.
 
80101,80104,80150 -  zmiany w rozdziałach o łączną kwotę 516.748,00zł wynikają z analizy planu w stosunku do wykonania za dziesięć miesięcy, obecny plan wydatków nie zabezpiecza wypłaty dotacji dla jednostek niepublicznych do końca roku 2022, ponieważ wzrosła kwota dotacji na skutek przeliczenia po zwiększeniach subwencji oświatowej , jak również wzrosła ilość dzieci w szkołach niepublicznych, z tego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 270.480,00zł , kwota ta stanowi zwiększenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach”, zwiększenie jest niezbędne w celu podpisania umowy z wykonawcą , który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 
85111 -  planowane  wydatki w rozdziale na kwotę 5 000,00zł nastąpiła w wyniku wpływu pisma ze Szpitala Powiatowego w Mrągowie z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dotacja udzielona zostanie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 
85154 -  zmiana planowanych  wydatków w rozdziale o kwotę 7 000,00zł nastąpiła w wyniku wpływów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych .
 
85219,85228,85295 – kwota 500 000,00 zł zaplanowana została na wypłatę świadczeń opałowych odbiorcom wrażliwym, pozostałe zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022r.
 
85513 – zmiana planowanych  wydatków w rozdziale o kwotę 6.923,00 zł związana jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.
 
90002,90005,90015,90095 – zwiększenie  wydatków w rozdziale  nastąpiło ze względu na  zwiększenie wydatków w rozdziale na usługi i materiały ze względu na wzrost cen usług oraz na weryfikację planu w stosunku do wykonania za 10 miesięcy 2022r.
 
92109  –- planowane zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 47 000,00 zł  nastąpiło na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, w którym zwraca się on z prośbą o zwiększenie dotacji dla GOK w Sorkwitach na 2022r. Prośba o zwiększenie dotacji motywowana jest koniecznością dofinansowania remontu świetlicy w Rybnie, ponieważ koszty wzrosły ze względu na inflację.
 
 
92601  –- zwiększenie  wydatków w rozdziale o kwotę 30 000,00zł nastąpiło po analizie kosztów  na zadanie pn. „Budowa parku sportowo – rekreacyjnego w Sorkwitach”. Środki na to zadanie uległy zwiększeniu ze względu na wzrost kosztów monitoringu i inspektora nadzoru.
 
Nadmienić należy, iż w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu  uległ deficyt Gminy Sorkwity, który po zmianach będzie wynosił kwotę 400 000,00 zł.
Zmianie ulegają również przychody gminy i rozchody gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-02 16:46:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-02 16:54:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 16:54:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony