ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLV/318/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/318/2022

Szczegóły informacji

XLV/318/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sposób następujący:
 
 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 8. Załącznik 3c Plan przychodów i wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - dochody                     - 34.697.132,57 zł
       w tym: dochody bieżące      - 32.153.272,57 zł
       dochody majątkowe - 2.543.860,00 zł
 
 - wydatki                      - 35.097.132,57 zł
      w tym: wydatki bieżące      - 29.864.713,97 zł
       wydatki majątkowe - 5.232.418,60 zł
 
 
 Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z :
 1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400.000,00 zł .
 
§ 3
Paragraf § 6 otrzymuje brzmienie:
 
1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 011,05 zł .
2. Ustala się wydatki w kwocie 91.011,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLV/318/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75011 –-zmiana dochodów w rozdziale o kwotę 3.000,00 zł nastąpiła ze względu na zwiększenie dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania USC.
 
75615,75616– zmiany dochodów w rozdziałach wynikają z weryfikacji wykonania dochodów za jedenaście miesięcy 2022r. w stosunku do planu finansowego.
 
85202,85213,85228,85295 - zmiany dochodów w rozdziałach związane są ze zmianą planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ponadto kwota 3 060 000,00 zł z rozdziału 85295 została przeniesiona zgodnie z wyjaśnieniami MF do rozdziału 85395, jest to plan dochodów z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania.
 
85395 - kwota dochodów w wysokości 3 346 420,00 zł zaplanowana została z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania oraz na wypłatę dodatków opałowych dla przedmiotów wrażliwych.
 
85502,85513 – zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziałach o kwotę 328 773,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022 r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczeń rodzinnych.
 
90095 –-zwiększenie planu dochodów o kwotę 242 000,00 zł nastąpiło na podstawie złożonych wniosków na zakup węgla prze mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01095 - zmiana nastąpiła na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za jedenaście miesięcy w stosunku do planu na 2022 r.
 
 60016 kwota zwiększenia planu wydatków 10.000,00 zł wynika z weryfikacji planu w stosunku do zaangażowania wydatków do końca 2022 r.
 
75023 – zmiana planowanych wydatków pomiędzy paragrafami nastąpiła w wyniku analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy.
 
75412 - zmiana planowanych wydatków pomiędzy paragrafami nastąpiła w wyniku analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy.
80101,80103,80104,80107,80113,80148,80150 - zmiany w rozdziałach wynikają z analizy planu w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy , obecny plan wydatków nie zabezpiecza wypłaty dotacji dla jednostek niepublicznych do końca roku 2022, ponieważ wzrosła kwota dotacji w przedszkolach niepublicznych na skutek przeliczenia dotacji od początku roku, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych , jak również wzrosła ilość dzieci w szkołach niepublicznych, na dotację przedszkolną przesunięto głównie oszczędności z wynagrodzeń nauczycieli.
 
85111 - wydatki w rozdziale na kwotę 5 000,00zł zmniejszono ze względu na zabezpieczenie tej kwoty w projekcie budżetu na rok 2023, ponieważ nastąpiła zmiana terminu realizacji zakupu sprzętu medycznego.
 
85154, 85195 - zmiana planowanych wydatków pomiędzy paragrafami nastąpiła w wyniku analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy.
 
85213,85214,85215,85219,85228,85295 - zmiany wydatków w rozdziałach związane są ze zmianą planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ponadto kwota 3 060 000,00 zł z rozdziału 85295 została przeniesiona zgodnie z wyjaśnieniami MF do rozdziału 85395, jest to plan wydatków z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania, pozostałe zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022r.
 
85395 - kwota dochodów w wysokości 3 346 420,00 zł zaplanowana została z funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń na zakup węgla i pozostałych źródeł ogrzewania oraz na wypłatę dodatków opałowych dla przedmiotów wrażliwych.
 
85416 - zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło w wyniku analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za jedenaście miesięcy .
 
85502,85504,85508,85513 – zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 324 773,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022 r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona była na realizację wydatków związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz świadczeń rodzinnych, pozostałe zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022 r.
 
90002,90015,90095 –-zwiększenie planu dochodów o kwotę 242 000,00 zł nastąpiło na podstawie złożonych wniosków na zakup węgla prze mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, pozostałe zmiany wydatków związane są z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022 r.
 
92601- –- zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 3000,00zł nastąpiło w związku z weryfikacją planu w stosunku do zaangażowania do końca 2022r.
 
 Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 12:17:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 12:22:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 11:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony