ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 6/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 6/2023

Szczegóły informacji

6/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-17

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju pracowników Urzędu Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2023 r., poz. 40), art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Z 2013 r., poz. 167 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Niniejsze zarządzenie określa wysokość oraz sposób ustalania należności przysługujących pracownikowi Urzędu Gminy Sorkwity z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz. 167 ze zm.).
 
§ 2
 1. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez Wójta Gminy Sorkwity lub upoważnioną do tego osobę, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy w terminie i w miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
 2. Pracownicy odbywają podróże służbowe na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez Wójta, Sekretarza Gminy lub inną upoważnioną do tego osobę.
 
§ 3
 1. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest miejscowość siedziby pracodawcy.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie podróży służbowej z miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika.
 
§ 4
Na wniosek pracownika, może być dokonana zaliczka na pokrycie niezbędnych kosztów podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. W celu otrzymania zaliczki delegowany pracownik składa wniosek, który zatwierdzony jest do wypłaty przez Skarbnika oraz Wójta Gminy lub Sekretarza. Wyjazd służbowy winien być potwierdzony na druku polecenia wyjazdu służbowego przez jednostkę, do której pracownik został delegowany. W przypadku braku takiego potwierdzenia, wykonanie zadania potwierdza bezpośredni przełożony delegowanego pracownika.
 
 
 
§ 5
 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wójt Gminy Sorkwity.
 2. Podstawowym środkiem transportu odbycia podróży krajowej przez pracownika są środki komunikacji zbiorowej.
 3. W przypadku o którym w ust. 2 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz z związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje oraz opłaty za bagaż przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej.
 
§ 6
 1. Na wniosek pracownika Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje zwrot kosztów:
1) przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w ust.3,
2) w wysokości udokumentowanej paragonami za (przejazd drogami płatnymi, postój w strefie płatnego parkowania).
 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu stosowaną przy zwrocie kosztów podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy w wysokości:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł;
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.
 
Diety i ryczałty
§ 7
 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży.
 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.
1) jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej, niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin, dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin, dieta przysługuje w wysokości 50%,
 1. ponad 12 godzin, dieta przysługuje w pełnej wysokości;
2) jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin, przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin, dieta w pełnej wysokości,
 
3) dieta w podróży krajowej nie przysługuje:
a) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
b) pracownikowi przebywającemu co najmniej 10 dni, któremu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem
 1. jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
 2. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1 zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie - 25% diety,
2) obiad – 50% diety,
3) kolacja – 25% diety.
4. W przypadku korzystania przez pracownika z usług hotelarskich, w ramach których zapewniono całodobowe wyżywienie, mają zastosowanie przepisy ust. 2 pkt.3.
5. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie wyższej niż dwudziestokrotność stawki diety za jedną dobę hotelową.
 1. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu, i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 5, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
 2. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także w sytuacji gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
 3. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdów.
 4. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, przepisu ust. 8 nie stosuje się.
 
Dokumentowanie i rozliczanie kosztów podróży służbowej
§ 8
 1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.
 2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik przedstawia następujące dokumenty, w szczególności:
1) druk polecenia wyjazdu;
2) ewidencję przebiegu pojazdu (potwierdzoną przez zlecającego wyjazd) w przypadku odbycia podróży krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Ewidencja przebiegu pojazdu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenie;
3) rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.
3. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
4. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.
 
§ 9
Traci moc zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju pracowników Urzędu Gminy Sorkwity oraz Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 28 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju pracowników Urzędu Gminy Sorkwity
 
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2023
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 17.01.2023r.
 
 
 
 
…................................................. Numer rejestracyjny pojazdu:...............................
(Jednostka organizacyjna)
 
…................................................ Pojemność silnika: …...........................................
(Nazwisko i imię)
 
…................................................
(Adres zamieszkania)
 
 
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU do delegacji Nr ….............../.......................
 
 
L.p.
Data wyjazdu
Opis trasy wyjazdu (skąd dokąd)
Cel wyjazdu
Liczba faktycznie przejechanych kilometrów
Stawka za 1 kilometr przebiegu
Wartość
Podpis pracodawcy
Uwagi
gr
gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 14:21:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 14:21:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:21:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony