ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVIII/350/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/350/2023

Szczegóły informacji

XLVIII/350/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sorkwity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie gminy Sorkwity.
 
§ 2.
 1. Z budżetu gminy Sorkwity mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie gminy Sorkwity, w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
 2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określana jest w uchwale w sprawie budżetu gminy Sorkwity na dany rok budżetowy.
 3. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3.
1. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą udzielanie dotacji celowej odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  w sprawie  stosowania art. 107 i 108  Traktatu  o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej do  pomocy de minimis   (Dz. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r., s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 roku (Dz. U. UE L 215 z 07.07.2020 r., s. 3), rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z póź. zm.).
2. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić:
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenieo wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 z 2010 r. poz. 311 z późn. zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., nr 121, poz. 810).
3. Pomoc de minimis może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024.
 
§ 4.
 1. Dotacja z budżetu gminy Sorkwity może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, prowadzonym przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 2. Łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organu stanowiącego gminy, powiatu lub samorządu województwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1, nie może być udzielona, jeśli prace określone we wniosku zostały wykonane.
 
§ 5.
 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację.
 2. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6.
1. Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy Sorkwity.
2. Ustala się następujące kryteria przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji:
 1. wartość historyczna, naukowa oraz artystyczna zabytku
 2. rolę zabytku w promowaniu kultury i historii Gminy Sorkwity,
 3. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 4. wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac,
 5. dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac,
 6. stan zachowania zabytku,
3. Po sprawdzeniu kompletności i zasadności wniosku Wójt Gminy Sorkwity przedkłada Radzie Gminy Sorkwity projekt uchwały o udzieleniu dotacji.
 
§ 7.
 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Sorkwity w drodze odrębnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji.
 2. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku o dotację przez składającego.
§ 8.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Sorkwity a podmiotem otrzymującym dotację.
 
§ 9.
W przypadku dotacji pobranej nienależnie, pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanej lub niewykorzystanej w terminie określonym w umowie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 
 
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 14:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 14:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 14:36:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony