ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIX/356/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/356/2023

Szczegóły informacji

XLIX/356/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze.  zm.) , art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4Załącznik Nr 4 Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6.  Załącznik Nr 3a Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3c Plan przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                 - 33.822.179,07 zł
         w tym: dochody bieżące             - 23.062.344,96 zł
                     dochody majątkowe        - 10.759.834,11 zł
 
       - wydatki                                   -  36.911.579,07 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  23.091.350,43 zł
       wydatki majątkowe                     -   13.820.228,64 zł
 
  1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.089.400,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
- Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł,
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171.004,33 zł .
          -  Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  wynikających    z  rozliczenia    dochodów  i  wydatków   nimi   finansowanych  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  134.400,00 zł.
 
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLIX/356/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01044 – zwiększenie dochodów  w rozdziale nastąpiło w wyniku podpisania umowy na współfinansowanie ze środków UE -  PROW 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach” w łącznej wysokości 4.497.900,00 z czego kwota 854.492,00zł przewidywana jest jako zaliczka w 2023r. Ponadto na powyższe zadanie zwiększono środki na 2023 r. z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” o kwotę 1.312.500,00 zł
 
01095 – zwiększenie planowanych  dochodów  o kwotę 16 000,00 zł   związane jest z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie do likwidacji „Barszczu Sosnowskiego”.
 
60016 – w rozdziale dokonano zmiany klasyfikacji dochodów wg prawidłowego paragrafu.
 
75011 – zmniejszenie  dochodów o kwotę 92,00 zł  związane jest ze zmianą kwoty ostatecznej planowanej dotacji na 2022r z budżetu państwa  przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK 3111.2.24.2023 z dnia 23-02-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .
 
75412 – wprowadzenie   dochodów w kwocie 950.000,00 zł   związane jest z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny.
 
75616 – zwiększenie  dochodów o kwotę 30.000,00 nastąpiło ze względu na osiągnięcie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych za trzy miesiące 2022 r.  w wysokości wyższej niż przewidywał plan.
 
75801 – zwiększenie dochodów  o kwotę 7.266,00 nastąpiło ze względu na zwiększenie  ostatecznej kwoty subwencji na 2023r. wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
 
80101 – zmiana planowanych  dochodów  w rozdziale  o 9.486,99 zł związana jest z podpisaniem porozumienia na finansowanie nauki ucznia z Gminy Mrągowo w niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie z siedzibą w Rybnie.
 
85202,85216,85295 – zmiany planowanych  dochodów  w rozdziałach związane są z wprowadzeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS oraz z wprowadzeniem planu na dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Sorkwitach , w rozdziale 85295   zaplanowana została kwota 2.000,00zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 
85395 – zwiększenie  dochodów o kwotę  510,00 zł zaplanowano  z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.
85501,85502,85503 – zmiana planowanych  dochodów  w rozdziałach związana jest z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Sorkwitach oraz zmianami dotacji zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 
90095 – w rozdziale dokonano zmiany klasyfikacji dochodów wg prawidłowego paragrafu.
 
92601 zmniejszenie  dochodów o kwotę 297.646,00 zł stanowi zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD”. Zmiana nastąpiła na skutek rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach”, wyniku którego kwota dofinansowania będzie mniejsza.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01044 – zwiększenie wydatków  w rozdziale nastąpiło w wyniku podpisania umowy na współfinansowanie ze środków UE - PROW 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach” w łącznej wysokości 4.497.900,00 z czego kwota 854.492,00zł przewidywana jest jako zaliczka w 2023 r. Ponadto na powyższe zadanie zwiększono środki na 2023 r. z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” o kwotę 1.312.500,00 zł i środki własne do kwoty 570.000,00 zł. Zmiany nastąpiły ze względu na postępowanie przetargowe, w wyniku którego łączna kwota planowana na wykonanie zadania stanowi 16.029.980,00 zł, z czego kwota 6.411.992,00 zł przewidywana jest do wydatkowania konania w roku 2023, a pozostała część tj. 9.617.988,00 zł w roku 2024.
 
01095 – zwiększenie planowanych  wydatków o kwotę 20.000,00 zł związane jest z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie do likwidacji „Barszczu Sosnowskiego” w kwocie 16.000,00 zł, a udział środków własnych stanowi 4.000,00 zł.
 
75011,75022,75023,75095 – zmniejszenie  wydatków o kwotę 92,00 zł związane jest ze zmianą kwoty ostatecznej planowanej dotacji na 2022 r. z budżetu państwa przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK 3111.2.24.2023 z dnia 23-02-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zmiany  planowanych wydatków w rozdziałach  nastąpiły przede wszystkim ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na projekt „Cyfrowa Gmina”, w wyniku którego konieczne były przesunięcia pomiędzy paragrafami. Pozostałe zmiany nastąpiły ze względu na zabezpieczenie środków na zakup usług i szkoleń dla pracowników ze względu na znaczny wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego.
 
75412 – wprowadzenie wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny, w kwocie tej 950.000,00 zł stanowią środki wg promesy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny, a 50.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Sorkwity.
 
75801 – wprowadzenie wydatków w kwocie 10.173,78 zł konieczne było ze względu na wynik audytu przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową odnośnie prawidłowości wykorzystania subwencji oświatowej za 2019 r. przez Gminę Sorkwity. Audyt wykazał , że jedno z przedszkoli niepublicznych wykazało dwoje dzieci jako wymagające wczesnego wspomagania rozwoju nie posiadając opinii odpowiedniej placówki.
 
85202.85216,85219,85295 – zmiany planowanych  wydatków w rozdziałach związane są z planu na wydatki  z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Sorkwitach, w rozdziale 85295 zaplanowana została kwota 2.000,00zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwota 15.000,00 zł została przeniesiona z zakupu usług  w rozdziale 85202 na zakup usług remontowych w rozdziale 85219 ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych środków na remont mieszkania socjalnego.
 
85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 510,00 zł zaplanowano  z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.
 
85501,85502,85503 – zmiana planowanych wydatków w rozdziałach związana jest z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Sorkwitach oraz zmianami dotacji zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 
92601 zmniejszenie  wydatków o kwotę 355.400,00 zł stanowi zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” w kwocie 297.646,00 zł oraz środków własnych w wysokości 57.754,00 zł. Zmiana nastąpiła na skutek  rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach”, wyniku którego kwota dofinansowania będzie mniejsza.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-31 13:16:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-31 13:20:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 13:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony