ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 37/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 37/2023

Szczegóły informacji

37/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarządza się co następuje:

Treść:

§ 1
1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”, powołuje się komisję przetargową w składzie:
 1. Marcin Kurowski                      - Przewodniczący komisji,
 2. Maria Rolczyńska                      - Zastępca przewodniczącego,
 3. Grażyna Skorska                       - Sekretarz komisji.
 
§ 2
 1. Komisja wykonuje swoje obowiązki w oparciu o regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
 3. Komisja kończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
Wykaz osób wskazanych do Komisji przetargowej
na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Sorkwity
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
 
Imię i nazwisko osoby wskazanej 
Data, podpis i pieczątka osoby wskazującej
Proponowana funkcja w Komisji Przetargowej
 
Marcin Kurowski
 
 
 
 
…...........2023
 
Przewodniczący
 
Maria Rolczyńska
 
 
 
 
…...........2023
 
Zastępca Przewodniczącego
 
Grażyna Skorska
 
 
…...........2023
 
 
Sekretarz
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
 
Rozdział 1
Organizacja i skład komisji przetargowej
 
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej zwanej dalej "komisją", powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
 
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 
§ 2
 1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sorkwity, zwany dalej Wójtem.
 2. W skład komisji przetargowej wchodzą Przewodniczący komisji i Członkowie komisji, przy czym wyznaczony Członek komisji może pełnić funkcję Sekretarza komisji.
  1. Wójt na wniosek Przewodniczącego komisji może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych.
  2. Członek komisji obowiązany jest rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
  3. Odwołanie Członka komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w sytuacji naruszenia przez niego obowiązku określonego w ust. 4,
   w sytuacji istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli z powodu innej przeszkody nie może on brać udziału w pracach komisji.
 
§ 3
 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu, Członkowie komisji oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, składają pisemne oświadczenie o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17
  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. W przypadku złożenia przez Członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza Członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia informując o tym Wójta.
 3. Wójt w miejsce wyłączonego Członka komisji może powołać nowego Członka komisji; wobec Przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Wójt.
 4. Czynności podjęte w postępowaniu przez Członka komisji po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, są nieważne. Czynności komisji, jeżeli zostały dokonane z udziałem takiego Członka, z zastrzeżeniem ust. 5, powtarza się; przepis stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 5. Nie  powtarza się czynności otwarcia ofert oraz czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
§ 4
Komisję w kontaktach z Wójtem oraz wykonawcami reprezentuje Przewodniczący komisji lub Sekretarz komisji.
 
§ 5
Komisję obowiązuje tajemnica sali obrad gwarantująca niezbędną swobodę i niezawisłość komisji, obejmująca między innymi powstrzymywanie się każdego Członka komisji z ujawnieniem wiadomości na temat:
 1. wewnętrznych okoliczności związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole postępowania,
 2. wiadomości związanych bezpośrednio z negocjacjami z wykonawcami – w postępowaniach prowadzonych w trybach umożliwiających negocjacje.
 
Rozdział 2
Tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej
 
§ 6
 1. Komisja działa na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący komisji.
 3. Podczas nieobecności Przewodniczącego, pracą komisji kieruje Sekretarz komisji.
 
§ 7
Przygotowując i przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności:
 1. przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty,
 2. występuje do Wójta o zatwierdzenie unieważnienia postępowania,
 3. udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. dokonuje czynności otwarcia ofert,
 5. dokonuje oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom,
 6. dokonuje oceny ofert,
 7. przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz  przygotowuje odpowiedzi.
 
§ 8
Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:
 1. odebranie oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz poinformowanie Wójta o okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3,
 2. podział między Członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
 3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. informowanie Wójta o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. prowadzenie posiedzeń komisji.
 
§ 9
Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:
 1. obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji,
 2. prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez Przewodniczącego komisji,
 3. prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. kierowanie pracą komisji podczas nieobecności Przewodniczącego komisji.
 
§ 10
Do zadań Członka komisji należy w szczególności:
 1. czynny udział w pracach komisji,
 2. wykonywanie poleceń Przewodniczącego komisji dotyczących prac komisji.
 
§ 11
 1. Wójt stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.
 2. Na polecenie Wójta komisja powtarza unieważnioną czynność podjętą z naruszeniem prawa.
 
§ 12
 1. Decyzje komisji zapadają, jeżeli jest to wymagane, po przeprowadzeniu głosowania.
 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący komisji ma głos decydujący.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-21 14:42:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-21 14:42:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21 14:42:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony