ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 41/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 41/2023

Szczegóły informacji

41/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: I kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-28

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie:

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40), art63 ust 1 i 10 w związku z art.29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 9 t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz pracy komisji konkursowej (t. j. Dz.   U z 2021 r. poz. 1428 ) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach  w składzie:
 1. Agnieszka Szapiel                         -  przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Rzekanowska              -   przedstawiciel organu prowadzącego                            
 3. Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska    -   przedstawiciel organu prowadzącego
 4. Agnieszka Bagińska                      -   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 5. Marek Kozłowski                            -   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 6. Piotr Raźniewski                            -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 7. Barbara Rutkowska                        -   przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 8. Agnieszka Łosińska                       -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 9. Monika Jaworska                           -   przedstawiciel Rady Rodziców
 10. Elżbieta Leszczyńska                    -  przedstawiciel Rady Rodziców
 11. Alina Borkiewicz-Marciniak             -  przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP
 12. Marek Madej                                  - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”   
§ 2
 Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ).
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
 
1. Przewodniczący Komisji Konkursowej:
- kieruje pracami komisji konkursowej,
- ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia,
- informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.
 
2. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
3. Do zadań Komisji należy:
a) na podstawie złożonej oferty podjęcie uchwały o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego po stwierdzeniu, czy kandydat spełnia bądź nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
b) uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.
c) komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:
- oferta została złożona po terminie,
- oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
- z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
d) przeprowadzenie postępowania konkursowego – merytoryczna ocena kandydatów
     ocenie merytorycznej kandydata podlega koncepcja funkcjonowania szkoły przedstawiona przez kandydata oraz odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.
 
4. Po zakończeniu rozmów z kandydatami Przewodniczący Komisji zarządza głosowanie, które odbywa się tylko w obecności członków komisji.
 
5. Komisja wyłania kandydata w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
 
6. Przewodniczący wręcza każdemu z członków komisji po jednej karcie do głosowania z wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, którzy zostali dopuszczeniu do postępowania konkursowego. Członek komisji stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego oddaje swój głos, następnie wrzuca kartę do głosowania do urny.
 
7. Wzór karty do głosowania stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 
8. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza czy urna jest pusta i czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość kart do głosowania.
 
9. Przewodniczący Komisji czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania.
 
10. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący w obecności członków komisji otwiera urnę, po czym liczy  znajdujące się w niej karty do głosowania i ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 
11. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.
 
12.  Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów,  wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.
 
13. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z pkt 11, komisja konkursowa zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł określonych w pkt. 12, albo stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.
 
14. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
 
15. Po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący o wynikach postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.
 
P O S T A N O W I E N I A    K O Ń C O W E
 
 1. Zgłoszenie jednego kandydata nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu konkursu.
 2. Ustalenia komisji muszą być zaprotokołowane w/g wzoru protokołu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Każdy członek Komisji ma prawo wniesienia do protokołu swoich uwagi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
 5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach komisji.
 6. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego, bez względu na wynik tego postępowania.
 
 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA
w postępowaniu konkursowym na kandydata na stanowisko dyrektora
  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
przeprowadzonym w dniu … ……………2023 r.
 
 
 
                 
1.                            ……………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
2.                            ……………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
3.                           ……………………………………………………………………………………………………
                               
 
 
Informacja:
W kratce z lewej strony postawienie znaku „X” oznacza oddanie głosu na kandydata.
Nie postawienie znaku „X” w kratce oznacza nie oddanie głosu na kandydata. 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ
DO WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
 
Sorkwity, dnia ………………………… 2023 r.
I. Skład komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr …/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia  ………….2023 r. na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
A. Przedstawiciele organu prowadzącego
1)......................................................................................................................................................przewodniczący
2).................................................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................................................
B. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
1).................................................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................................................
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej
1).................................................................................................................................................................................
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Przedstawiciele Rady  Rodziców
1).................................................................................................................................................................................
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych
1).................................................................................................................................................................................
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
II. PRZEBIEG POSIEDZENIA
Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy .............  członków komisji, co stanowi wymaganą wielkość co najmniej 2/3 składu komisji (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Komisja stwierdziła że do udziału w konkursie zgłosiły się następujące osoby:
 1. .................................................................................................................................................
 2. .................................................................................................................................................
 3. .................................................................................................................................................
Po otwarciu zapieczętowanych kopert komisja przeprowadziła ocenę złożonych ofert pod kątem: terminowości złożenia, kompletności oraz czy ze złożonych dokumentów wynika, że kandydaci spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
 
Komisja podjęła Uchwałę/Uchwały* stanowiącą/ce* załącznik/i* do niniejszego protokołu.
Do dalszego postępowania konkursowego dopuszczono następujących kandydatów:
 1. ................................................................................................................. Uchwała Nr .........................
 2. ................................................................................................................. Uchwała Nr..........................
 3. ................................................................................................................. Uchwała Nr ..........................
 
Odmówiono dopuszczenia do dalszego postępowania kandydatom:
 1. ................................................................................................................. Uchwała Nr .........................
 2. ................................................................................................................. Uchwała Nr .........................
Uchwała/y* została/y* podjęta/e* zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 
Przewodniczący komisji poinformował ustnie niżej wymienionych kandydatów o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego:
 1. .................................................................................
 2. .................................................................................
 3. .................................................................................
 
Przewodniczący komisji poinformował ustnie niżej wymienionych kandydatów o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego:
 1. .................................................................................
 2. .................................................................................
 
Komisja przystąpiła do merytorycznej oceny kandydatów. Ocenie podlega przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi na zadawane pytania kandydatom przez członków komisji konkursowej.
Kandydaci zostali poproszeni przez komisję do przedstawienia swojej oferty w kolejności alfabetycznej:
 1. .....................................................................................................
 2. .....................................................................................................
 3. .....................................................................................................
  Treść zadawanych pytań, zwięzła informacja o udzielanych odpowiedziach.
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatów, po czym przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w wyniku którego poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
 1. ...........................................................................................   głosów ..............
 2. ...........................................................................................   głosów ..............
 3. ...........................................................................................   głosów ..............
 
Wobec uzyskania przez kandydata ..........................................................................................................................
wymaganej bezwzględnej większości głosów - konkurs został  rozstrzygnięty.
Wobec nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej bezwzględnej większości głosów, przewodniczący zarządził drugie głosowanie, do którego dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, to jest:
 1. ............................................................................................ z liczbą głosów ..........
 2. ............................................................................................ z liczbą głosów ..........
W wyniku drugiego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
 1. ...........................................................................................   głosów  ........
 2. ...........................................................................................   głosów  ........
 
Wobec uzyskania przez kandydata ..........................................................................................................................
wymaganej bezwzględnej większości głosów, konkurs uznaje się za rozstrzygnięty.
 
Wobec nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej bezwzględnej większości głosów, przewodniczący zarządził trzecie głosowanie, do którego dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, to jest:
1) ............................................................................................... z liczbą głosów ..........
2) ............................................................................................... z liczbą głosów ..........
W wyniku trzeciego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
 1. ...........................................................................................   głosów  ........
 2.  ..........................................................................................   głosów  ........
 
Wobec uzyskania przez kandydata ......................................................................................................................
wymaganej bezwzględnej większości głosów, konkurs uznaje się za rozstrzygnięty.
 
Wobec nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości  głosów - konkurs nie został rozstrzygnięty. *)
 
Dodatkowe informacje o przebiegu posiedzenia oraz uwagi członków komisji
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
III WYNIKI KONKURSU
Komisja stwierdza, że konkurs nie został rozstrzygnięty  )*
Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko
 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach został/a Pan/Pani*
 
                                                                          ...................................................................................................................................................................
 
 
 
Protokółował:  .....................................................
 
 
 
Podpisy komisji konkursowej:
1............................................................................
2 ............................................................................
3 ............................................................................
4 ............................................................................
5 ............................................................................
6. ...........................................................................
7 ............................................................................
8 ............................................................................
9. ……………………………………………………..
10. ……………………………………………………
11. ……………………………………………………
12. …………………………………………………….
 
*) niepotrzebne skreśli
 
 
Załącznik Nr .... do protokołu
 
UCHWAŁA  Nr ..../2023
Komisji Konkursowej
powołanej Zarządzeniem Nr …../2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia ………………..…….. 2023 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz.    1082 ) uchwala się co następuje:
§1.
 Po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej oferty Pana/Pani* ……………………………………… Komisja postanowiła dopuścić Pana/Panią do postępowania konkursowego.
                                                                                        §2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Konkursowej do niezwłocznego ustnego poinformowania kandydata    o dopuszczeniu do postępowania konkursowego.
 
 
Przewodnicząca Komisji  Konkursowej
 
 
………………………………………………
 
 
* niepotrzebne skreślić
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                     Załącznik Nr .... do protokołu
UCHWAŁA  Nr ..../2023
Komisji Konkursowej
powołanej Zarządzeniem Nr …../2023  Wójta Gminy Sorkwity z dnia ………………….… 2023r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie § 4. ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) uchwala się co następuje:
§1.
 Po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej oferty Pana/Pani* .........................................   Komisja postanowiła nie dopuścić Pana/Panią* do postępowania konkursowego.
 
§2.
Kandydat niedopuszczony do postępowania konkursowego nie spełnił wymogów określonych  w § 4 ust. 2 w/w rozporządzenia:
 1. oferta została złożona po terminie:    TAK / NIE*
 2. oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie tj.:
 3.  
 4.  
 5. z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie:
 6.  
 7.  
§3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Konkursowej do niezwłocznego ustnego poinformowania kandydata o niedopuszczeniu do postępowania konkursowego.
 
 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
 
…………………………………………..
 
* niepotrzebne skreślić
 
                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do protokołu
  
 
LISTA OBECNOŚCI
 
członków Komisji Konkursowej biorących udział w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym w dniu ……………………………….. 2023 r. na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
 
L.p.
Imię i nazwisko
Podpis
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9.
 
 
10.
 
 
11.
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szapiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 13:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 13:40:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28 13:40:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony