ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: L/360/2023Drukuj informacjęAkt prawny: L/360/2023

Szczegóły informacji

L/360/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: L

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze.  zm.) , art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansówpublicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków  ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie  otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3c  Plan przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji  zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg   załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 33.649.985,79 zł
         w tym: dochody bieżące             - 23.725.151,68 zł
                     dochody majątkowe       -   9.924.834,11 zł
 
       - wydatki                                     -  37.299.985,79 zł
      w tym: wydatki bieżące               -  23.745.257,15 zł
                   wydatki majątkowe         -   13.554.728,64 zł
 
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
  1. Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1.  Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł ,
  2.  Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł .
  3. Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  związanych ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie    134.400,00 zł.
§ 4
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
 
  1. Przychody budżetu w wysokości 8 926.367,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   § 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr L/360/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
01095 - zwiększenie dochodów o kwotę 431 229,72zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającego  dotację w kwocie 423 229,72 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za I okres płatniczy 2023r. Kwota 8 000,00 zł wprowadzona została na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku KGW w Jędrychowie na zakup sprzętu do gastronomii. Dotacja udzielona będzie za pośrednictwem Gminy Sorkwity.
 
60016 – kwota dochodów w wysokości 90 000,00 zł   wynika z wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji i remont drogi w Zyndakach”. Środki będą stanowiły dotację z funduszu dróg rolnych .
 
75412 – zmniejszenie    dochodów w kwocie 950.000,00 zł   związane jest z tym, iż  promesę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny otrzymało bezpośrednio OSP Warpuny , jednakże wkład finansowy poza budżetem gminy Sorkwity stanowi kwotę  750 000,00 zł . OSP Warpuny będzie finansowało w ej kwocie zakup samochodu pożarniczego.
 
75615 – zwiększenie planowanych  dochodów  o kwotę 15 237,00 zł   związane jest z wpływem zwiększonych dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gruntów pod wodami płynącymi oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
75814 – kwota dochodów w wysokości 17 973,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.03-31.03.2023r.  na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
 
80103,80104– zwiększenie  planowanych  dochodów  w rozdziałach o  kwotę     155 913,00zł związane jest ze przyznaniem planowanej dotacji na 2022r. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.54.2023 z dnia 27-03-2023r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja  przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. 
 
85415 – zwiększenie planowanych  dochodów  w rozdziale o kwotę 25.920,00 zł związane jest z przyznaniem  planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.69.2023 z dnia 11-04-2023r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(stypendia socjalne).
 
85503 – zwiększenie   planowanych  dochodów  o kwotę 300,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 
90095 – zwiększenie dochodów o kwotę 25 000,00 zł związane jest z pozytywną weryfikacją wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego na Małe Granty Sołeckie na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rybnie -Ostoja w Rybnie”.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
 
01095 - zwiększenie wydatków  o kwotę 433 229,72zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającego  dotację w kwocie 423 229,72 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za I okres płatniczy 2023r. Kwota  10 000,00 zł wprowadzona została na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku KGW w Jędrychowie na zakup sprzętu do gastronomii. Wydatki wykonane  będą za pośrednictwem Gminy Sorkwity, dotacja wynosi 8 000,00 zł, a udział własny gminy 2 000,00 zł.
 
60016 – kwota wydatków 257 000,00 zł stanowi wartość kosztorysową zadania pn. „Modernizacji i remont drogi w Zyndakach”. Udział środków własnych wynosi 167 000,00 zł a wydatki  w wysokości 90 000,00 zł  pokryte zostaną z dotacji przyznanej na podstawie  wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania z funduszu dróg rolnych .
 
75412 – zmniejszenie  wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny,  w kwocie  575 000,00 zł nastąpiło ze względu na to, iż środki w kwocie 750 000,00 zł wynikające z promesy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny zostaną przekazane bezpośrednio do OSP Warpuny, natomiast Gmina Sorkwity zabezpiecza środki własne w kwocie 425 000,00 zł, gdyż w wyniku postępowania przetargowego złożona oferta stanowi wartość 1 173 789,00 zł.
 
80101,80103,80104,80149,80150,80195 – zwiększenie planu o kwotę 174 773,00 zł wynika z wprowadzenia do  planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy w kwocie 17 973,00zł. Ponadto w związku z otrzymaniem  dotacji na wychowanków przedszkoli w rozdziałach 80103 i 80104 , dokonano zwiększenia planu wydatków na dotację dla niepublicznych podmiotów oświatowych w kwocie 156 800,00 zł.
 
85154 – zmiany  planu wydatków w paragrafach  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r.  w stosunku do planu wydatków 2023r.
 
85202,85219 – zmiany  planu wydatków w paragrafach  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r.  w stosunku do planu wydatków 2023r.
 
85395 – zmiany planu wydatków w paragrafach  wynikają  z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r.  w stosunku do planu wydatków 2023r.
 
85415 – zwiększenie planowanych  wydatków  w rozdziale o kwotę 28 800,00 zł związane jest z przyznaniem  planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 25 920,00 zł.  Zmiana  nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.69.2023 z dnia 11-04-2023r.  Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(stypendia socjalne). Dofinansowanie wkładu własnego Gminy Sorkwity stanowią środki 2 880,00 zł   na zapewnienie udziału własnego  na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.
 
85503 – zwiększenie   planowanych  wydatków  o kwotę 300,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 
90004,90015,90095 – zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w kwotach wyższych niż planowano ze względy na inflację . Kwota 3 450,00 zł stanowi zwiększenie wartości na wycinkę drzew, kwota 2 500,00 zł stanowi zwiększenie wartości wykonania oświetlenia w Bałowie. Ponadto w rozdziale 90095 wprowadzono kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rybnie -Ostoja w Rybnie” w ramach Małych Grantów sołeckich . Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wynosi 25 000,00 zł, środki własne Gminy Sorkwity również stanowią wartość 25 000,00 zł.
 
Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany powyższe spowodowały , iż zwiększeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity , który po zmianie będzie wynosił 3 650 000,00 zł. Zmianie o  kwotę 560 600,00zł zł ulegają również przychody  budżetu gminy, które  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały wynosić będą    8 926 367,00 zł.
 
 
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 15:13:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 15:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-28 15:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony