ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 76/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 76/2023

Szczegóły informacji

76/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-08-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego projektu.

Tytuł aktu:

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. Z 2021 r., poz. 217) i art. 247 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2022r., poz. 1634 ze zmianami)

Treść:

§1
Wprowadzam w życie:
          1)   Zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 1
 1. Instrukcję obiegu dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Instrukcję kontroli wewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 3
 
dla projektu:
„Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
 
§2
Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i jego przestrzegania.
                                                                       §3
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się:
 1. zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 2 stycznia 2019 roku
  w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami.
2. zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie: sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego projektu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2023
z dnia  31 sierpnia 2023 r.
 
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
STOSOWANE   PRZY   REALIZACJI   PROJEKTU
 
dla projektu:
„Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
 
Program:  Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Działanie: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
 W dniu 31 lipca  2023r. Gmina Sorkwity podpisała z   Samorządem  Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn umowę Nr 01115-6935-UM1411618/22 na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
Projekt realizowany będzie  przez Gminę Sorkwity w imieniu, której działa Urząd Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16 A  – jednostka budżetowa obsługująca Gminę Sorkwity.
 
Budżet projektu realizowany jest w klasyfikacji:
 
Dział 600                    Transport i łączność
Rozdział 60016     –  Drogi publiczne gminne
 Paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z poniesionym wydatkiem z odpowiednią końcówką: 7, 9 dla środków pochodzących z Unii Europejskiej i krajowych.
 
Konto bankowe do realizacji projektu:
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie O/Mrągowo
Wydatki: Nr 75 9350 0001 0216 5293 5002 0118
Dochody: Nr  27 9350 0001 0261 7646 5002 0005
 
1.   Rachunkowość w zakresie zadań finansowych z udziałem środków pomocowych prowadzona jest na podstawie zarządzenia nr zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Sorkwity  z dnia 2 stycznia  2019 roku  w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z póź.zm..
2.     Beneficjentem docelowym środków finansowych z pomocy finansowej ze środków Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020”  jest  Gmina Sorkwity  reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity.
3.     W realizacji projektu uczestniczy Urząd Gminy Sorkwity  jako jednostka organizacyjna obsługująca Gminę Sorkwity.
4.     W planach finansowych Gminy Sorkwity   ujmuje się  dochody  na realizację projektu, w  planach finansowych Urzędu Gminy Sorkwity  ujmuje się wydatki dotyczące  realizacji projektu.
5.     Beneficjentowi udziela się dofinansowania na realizację operacji zadania „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny” stanowiącego nie więcej niż  63,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie, na które składa się:
-    płatność z budżetu środków europejskich, stanowiąca nie więcej niż  63,63 % kwoty całkowitego dofinansowania,
- środki własne Gminy Sorkwity, stanowią 36,37 % kwoty całkowitego dofinansowania.
6.     Wydatki dotyczące realizacji projektu ponoszone są z wydzielonego  rachunku bankowego  funkcjonującego w jednostce realizującej zadanie jako  rachunek  Gminy Sorkwity, obsługiwanej przez Urząd Gminy Sorkwity.
7.     Realizacja wydatków następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, podpisaną umową i harmonogramem projektu, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych, oryginalnych dokumentów finansowo- księgowych.
8.     W Urzędzie Gminy Sorkwity,  jako jednostce realizującej projekt prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową wraz z wyodrębnionym zbiorem dokumentów  księgowych w zakresie realizacji operacji.
9.     Wyodrębnioną ewidencje księgową stanowi :
a.       dziennik częściowy,
b.      konta syntetyczne,
c.       konta analityczne,
d.      zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
e.       ewidencję wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług VAT uznany jest za wydatek kwalifikowany.
10. Księgi rachunkowe są prowadzone w oparciu o niżej określone zasady:
a.      zasadę jawności podczas realizacji zadań, wykonywania planu finansowego oraz ewidencji księgowej wykonania tego planu, gospodarowania środkami publicznymi, udzielanych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej. Przy realizacji zasady jawności obowiązuje zachowanie przepisów o ochronie danych osobowych,
b.      zasadę kasowości która stanowi, iż dochody i wydatki budżetu ujmowane są w terminie ich zapłaty niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,
c.       zasadę memoriału, która mówi, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi  przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Na koniec miesiąca, księgowanie faktur obcych, które wpłynęły do 10 dnia miesiąca następnego, będzie traktowane jako zachowanie zasady zupełności. W zakresie wszystkich innych dokumentów księgowych, zachowuje się chronologię zapisów. Przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdawczości zachowuje się zasady rzetelności, szczegółowości, prawidłowości, terminowości i ciągłości.
d.      zasadę istotności, która mówi że stosuje się uproszczenia, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na zasadę jasnego, rzetelnego, wiernego przestrzegania sytuacji finansowej.
11.  Rachunkowość prowadzi się jednowalutowo: w walucie PLN.
12. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe – oryginały  dokumentów.
13. Dokumenty  finansowe są przechowywane w Referacie Planowania i Finansów, a dokumenty merytoryczne przechowywane są w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
 
PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY SORKWTY  ORAZ
                                    GMINY   SORKWITY
WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ DLA GMINY SORKWITY
 
Wydatki i koszty, stanowiące efekty realizowanych projektów, ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych są ujmowane na kontach budżetu na podstawie dokumentów.
W księgowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego proces wydatkowania środków na realizacje projektów oraz uzyskania środków ewidencjonowany jest na następujących kontach bilansowych:
 
Wykaz kont na których ewidencjonuje się wykorzystanie funduszy pomocowych
Lp.
Konto syntetyczne
Konto analityczne
Nazwa konta
1
Zespół 1
Według potrzeb
Środki pieniężne i rachunki
bankowe
133
Według projektu
Rachunek budżetu  „Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
2
Zespół 2
Według potrzeb
Rozrachunki i roszczenia
222
 
 
Według projektu
Rozliczenie dochodów budżetowych
223
Według projektu
Rozliczenie wydatków budżetowych
3
Zespół 9
 
 
901
Według potrzeb
Dochody budżetu
902
Według potrzeb
Wydatki budżetu
960
Według źródeł zwiększeń
i kierunków zmniejszeń
Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
 
961
Według źródeł zwiększeń
i kierunków zmniejszeń
Niedobór lub nadwyżka budżetu
 
 
 
Natomiast w ramach rachunkowości Urzędu Gminy Sorkwity (jednostki budżetowej) realizacja projektu ewidencjonowana jest na niżej wymienionych kontach bilansowych:
 
 
PLAN KONT  DLA URZĘDU GMINY SORKWITY
WYKAZ KONT
 
I. Konta bilansowe
 
Zespół 0 - Majątek trwały
 
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
020 - Wartości niematerialne i prawne
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) wg kolejności analityki
 
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
130-19 - Rachunek środków dla projektu-wydatki
130-18 - Rachunek środków dla projektu-dochody
140 -     Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
 
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
 
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223-  Rozliczenie wydatków budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
 
Zespół 3 - Materiały i towary
 
310 – Materiały
 
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
 
400 – Amortyzacja
401-  Zużycie materiałów i energii
402-  Usługi obce
403-  Podatki i opłaty
404-  Wynagrodzenia
405-  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
409-  Pozostałe koszty rodzajowe
490-  Rozliczenie kosztów
 
Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
 
720-Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 - Pokrycie amortyzacji
 
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
 
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
 
2.         Konta pozabilansowe
 
980 -  Plan finansowy wydatków budżetowych
998 -  Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 -  Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2023
z  dnia 31 sierpnia  2023r.
 
Instrukcja obiegu dowodów księgowych dla operacji
 
„Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
W celu realizacji zadania i jego rozliczenia  dopuszcza się do stosowania program komputerowy – -BUDŻET- Księgowość budżetowa z planowaniem  w  wersji 2011.2.110.114.1 Program w oznaczonej powyżej wersji jest wykorzystywany od dnia 01.01.2012r na podstawie umowy zawartej z dystrybutorem programów „U.I.INFO-SYSTEM” ROMAN I TADEUSZ GROSZEK, w celu wprowadzenia dochodów
i wydatków związanych z operacją.
Zasady obsługi programu zawiera instrukcja firmowa.
 
Dane zawarte w programach są chronione zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 
1.      Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych:
-          faktury , rachunki lub inne równoważne
-          wyciągi z rachunków bankowych
-          umowy zlecenia
-          inne umowy i zamówienia
-          polecenie księgowania
-          listy płac
-          dowody OT
-          noty
2.      Faktury, rachunki lub inne dokumenty równoważne wpływają do sekretariatu  gdzie są rejestrowane i niezwłocznie przekazywane do Kierownika Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej .
3.      Kierownik lub pracownik odpowiedzialny za realizację projektu , sprawdza dowody księgowe  pod względem poprawności i kwalifikowalności wydatku, a także pod względem merytorycznym, a następnie niezwłocznie przekazuje je do Referatu Planowania i Finansów.
4.      Rachunki i faktury po wpłynięciu do Referatu Planowania i Finansów  są sprawdzone pod względem kwalifikowanym oraz formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone przez Wójta  i Skarbnika.
5.      Po dokonaniu powyższych czynności dokument podlega dekretacji, zatwierdzeniu i księgowaniu w urządzeniach księgowych syntetycznie i analitycznie.
6.      Po dokonaniu wypłaty lub wysłaniu polecenia przelewu  na dowodzie stanowiącym podstawę wypłaty kasjer lub osoba sporządzająca zamieszcza w sposób trwały klauzulę „zapłacono przelewem w dniu..........” i potwierdza podpisem.
7.      Dowody podlegają włączeniu do  odrębnych zbiorów w układzie chronologicznym
 
 
 Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr  76/2023
z dnia 31 sierpnia  2023r.
 
Instrukcja kontroli wewnętrznej dla operacji
 
„Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpuny”.
 
       1 . Kontrola w zakresie:
-          pobieranie i gromadzenie środków,
-          zaciągania zobowiązań
-          dokonywania wydatków
-          zwrotu środków
       następuje poprzez badanie i porównanie stanu faktycznego – ujawnionego w dokumentach ze stanem wymaganym.
 
 1. Dokonanie kontroli jest dokumentowane poprzez złożenie podpisu na dokumencie przez osobę uprawnioną do kontroli.
 1. Kontroli dokonuje się pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
-          kontrola legalności polega na ocenie zgodności operacji gospodarczej z prawem , w tym stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
-          celowości oznacza związek pomiędzy zaciągniętym zobowiązaniem lub wydatkiem z realizacją zadań oraz adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu
-          gospodarności oznacza korzystny stosunek nakładu związanego z daną operacją do spodziewanych efektów.
 
 1. Wewnętrzna kontrola finansowa dokonywana jest w formie wstępnej i następczej.
 2. Osoba podejmująca działanie w przedmiocie kontroli zobowiązana jest do bieżącej kontroli.
 3. Czynności kontrolne sprawuje w szczególności:
-          kierownik jednostki –Wójt Gminy Sorkwity
-          główny księgowy – Skarbnik Gminy
-          osoby uczestniczące w realizacji operacji.
 1. W celu ustalenia, czy dokument księgowy odpowiada stawianym wymogom powinien być sporządzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
-          kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy przedstawione w dokumencie księgowym zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i zawartymi umowami oraz zgodnością z ustawą – Prawo zamówień publicznych
-          kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy dokument księgowy odpowiada stawianym mu wymogom co do formy, czy zawiera:
a)      określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego
b)      określenie stron (nazwy i adresu) dokonujących operacji gospodarczych
c)      opis operacji oraz jej wartość, w szczególności kwalifikowanie wydatku
d)      datę dokonania operacji
e)      podpis wystawcy dowodu osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów
f)       zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)
g)      kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dowód księgowy nie zawiera błędów arytmetycznych w obliczeniach  dokonywanych na dokumencie.
 
Wzory pieczęci używanych przy realizacji projektu:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 09:41:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-17 14:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 14:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony