ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/20/2007Drukuj informacjęAkt prawny: VI/20/2007

Szczegóły informacji

VI/20/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-03-02

Data podjęcia/podpisania: 2007-03-02

Tytuł aktu:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr.142 , poz.1591 z późn., zm) w związku z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002 Nr.147 z późn.zm.) oraz art. 6 ust.1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20 września 2005r.( Dz.U.z 2005r. Nr.180 , poz.1493 ) na wniosek Wójta Gminy

Treść:

§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2007 który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2007r.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec


Załącznik Nr 1
do uchwały nr VI/20/2007
Rady Gminy w Sorkwitach
z dnia 2 marca 2007r.G M I N N Y P R O G R A M

P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A

P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H

D L A G M I N Y S O R W K I T Y

N A R O K 2007


Wprowadzenie


Zarówno WHO- Światowa Organizacja Zdrowia jak i Unia Europejska coraz więcej uwagi poświęcają promocji zdrowego stylu życia i zdrowia.
Polityka wobec alkoholu, której celem jest profilaktyka i redukcja szkód zajmuje ważne miejsce w strategiach regionu europejskiego .

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia, po tytoniu i wysokim ciśnieniu , wyprzedzając takie czynniki jak nadwaga, wysoki poziom cholesterolu i zażywanie innych szkodliwych substancji.

Europejczycy mimo, że obecnie spożywają mniej alkoholu niż w latach siedemdziesiątych XX wieku nadal piją najwięcej na świecie.

Alkohol jest główną przyczyną problemów zdrowotnych Europy. Spożywanie go prowadzi do powstawania 60 rodzajów chorób i urazów ( m.in.: wypadków i obrażeń , problemów psychicznych , nowotworów , chorób serca i udarów, pośrednio prowadzi też do tysięcy przedwcześnie urodzonych dzieci z niedowagą , milionów dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, tysięcy ofiar wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych sprawców.

Koszty ekonomiczne następstw picia alkoholu znacząco obciążają jednostki, rodziny i społeczności. Składają się na nie koszty medyczne, koszty wynikające ze zmniejszenia produktywności z powodu wzrostu zachorowalności , koszty spowodowane pożarami i stratami materialnymi , spadkiem dochodów oraz ekonomiczne następstwa przedwczesnej umieralności. Koszty związane z używaniem alkoholu ponoszone przez społeczeństwo , ocenia się na 2- 5 % produktu krajowego brutto ( PKB ).

Należy także podkreślić iż istnieje ścisły związek między nadużywaniem alkoholu a spadkiem wydajności pracy, bezrobociem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym , przemocą w rodzinie , jej rozpadem , przestępczością , bezdomnością i chorobami psychicznymi.

Unia Europejska stoi na stanowisku , że głównym narzędziem kontroli konsumpcji alkoholu jest właściwa polityka cenowa . Dodatkowo należy wprowadzić kontrolę ilości reklam napojów alkoholowych , jak i zakaz sponsorowania przez przemysł alkoholowy imprez sportowych . Szczególną grupą oddziaływań wg polityków Unii jest młodzież : osoby niepełnoletnie i młodzi dorośli , którzy w szczególny sposób narażeni są na wpływy marketingu alkoholowego.


Zdrowie publiczne staje się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Szczególną uwagę przywiązuje się do dostępności i powszechności programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży , rodziców i nauczycieli. Obok programów profilaktycznych równie ważne są programy naprawcze i terapeutyczne.

Dzieci , młodzież i dorośli z problemami alkoholowymi oraz osoby uzależnione i współuzależnione powinny mieć powszechny dostęp do tego typu oferty.

Europejski Plan Działań Wobec Alkoholu podkreśla wyraźnie , że podejmowanie możliwie największej liczby działań powinno odbywać się na szczeblu lokalnym. Jest to zgodne z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą subsydiarności zgodnie, z którą możliwie
największa ilość kompetencji wraz ze środkami na ich realizację powinna znajdować się na poziomie lokalnym.

W Polsce zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy a podstawą działania są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które są uchwalane corocznie przez każdą gminę i finansowane ze środków własnych gminy - pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach uchwalonych w latach poprzednich. Problemy alkoholowe wśród wielu zadań jakie stoją przed naszą gminą uznajemy za ważne, gmina będzie nadal doskonaliła i rozwijała swoją działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych czyniąc z niej trwały i ważny element lokalnej polityki społecznej.


Cele strategiczne programu:

1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem.
2.Zmniejszanie rozmiarów problemów które aktualnie występują.
3.Działalność informacyjno – edukacyjna.
4.Przygotowanie kadry do prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5.Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.


Cele operacyjne programu:

1.Zmiana zachowań , postaw mieszkańców i instytucji gminy wobec sytuacji związanych z alkoholem polegająca na zmniejszeniu spożycia oraz niekorzystnych zjawiskach jak bezrobocie, przemoc, przestępczość w tym osób niepełnoletnich.

2.Zwiększenie skuteczności kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu , w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .

3.Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych.

Z a d a n i e 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy.
Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

1.Udzielanie pomocy w związku z uzależnieniem oraz w związku z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych , w następujących formach:

a)zajęcia edukacyjne,
b)konsultacje specjalistów.

2.Udzielanie pomocy w związku z problemami występującymi w życiu rodzinnym ,w następujących formach:

a)poradnictwo rodzinne
b)udział w programach profilaktycznych ,
c)konsultacje specjalistów

3.Podejmowanie działań motywujących do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

4.Finansowanie pracy oraz szkoleń osób pracujących w punkcie konsultacyjnym.

5.Zakup fachowej literatury.

6.Finansowanie udziału osób uzależnionych i ich rodzin w pielgrzymkach, zlotach i spotkaniach trzeźwościowych.


Z a d a n i e 2

Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej , w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.Udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy , poprzez :

a)poradnictwo
b)edukację

2.Udzielanie konsultacji prawnych rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom dotkniętych przemocą w rodzinie./ kontynuacja pracy prawnika – raz w tygodniu , 12 godzin w miesiącu /.3.Organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców , zajęcia te mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych np. „ Szkoła dla rodziców”.

4. Prowadzenie konsultacji i terapii dla dorosłych i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą .

praca z dziećmi, ofiarami i sprawcami przemocy , osobami współuzależnionymi / punkt konsultacyjny – 4 godziny tygodniowo/.

5. Finansowanie diagnozy lekarskiej osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez sąd.

6. Organizacja i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

7. Wzmocnienie efektywności procedury „Niebieskiej Karty”- finansowanie szkoleń dla policji, pracowników GOPS-u i członków GKRPA na temat funkcjonowania „Niebieskiej Karty”, rozplakatowanie informacji w tym temacie na terenie Gminy Sorkwity.


Z a d a n i e 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działalność na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.


1.Udział dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w obozach, koloniach, i zimowiskach profilaktyczno – terapeutycznych.

2.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

3.Udział dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych o treści profilaktycznej.

4.Finansowanie i dofinansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

5.Współudział lub organizacja , finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych np. sfinansowanie kosztów dojazdu młodzieży i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą , biorących udział w różnego rodzaju rozgrywkach halowej piłki nożnej , czy innych formach aktywnego wypoczynku .Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą prawidłową organizację zawodów piłkarskich niezbędny jest zakup jednej siatki / hala sportowa w Sorkwitach/,podobnie przy turniejach tenisa stołowego organizowanych na terenie naszej gminy / zakup stołu do tenisa stołowego/
Dofinansowanie imprez kulturalnych , festynów rodzinnych , koncertów, propagujących pozytywne wzorce zachowań, promujących zdrowy styl życia , aktywny wypoczynek bez używek.


6.Włączenie się w kampanie profilaktyczne , regionalne i ogólnopolskie / udział w kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł”, czy udział w kolejnych IX Warmińsko – Mazurskich Dniach Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski.


7.Zakup materiałów, publikacji, czasopism , ulotek oraz sfinansowanie zakupu nagród na konkursy organizowane przez szkoły i inne jednostki organizacyjne o tematyce uzależnień.

8. Realizacja w placówkach oświatowych programów profilaktycznych takich jak np. „Debata”, „Pojedynek ze stresem”, „Cukierki”, ”Kiszone ogórki”, „ Tak czy nie”„ Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”, czy programów uczących radzenia sobie z agresją, bądź asertywnej odmowy.

9. Inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji, np. działalność informacyjna, edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.


Z a d a n i e 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych .


1.Wspieranie instytucji , stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy.

2. Finansowanie doradcy prawnego zatrudnionego na umowę – zlecenie.


Z a d a n i e 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i art.15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować jako oskarżyciel publiczny , czy kierować bezpośrednio sprawy do sądu.


Z a d a n i e 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.


Tworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przywrócenia osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi do uczestnictwa w życiu zawodowym , społecznym i rodzinnym przy finansowaniu zarówno ze środków własnych jak i z zewnątrz.Z a d a n i e 7

Porozumienia międzygminne.


Finansowanie zadań określonych w porozumieniu międzygminnym , zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci dotacji celowych.


Zasady finansowania programu i sposoby jego realizacji.

Finansowanie realizacji poszczególnych zadań , wynikających z gminnego programu określa preliminarz wydatków opracowany na 2007 rok , zgodnie z projektem budżetu gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia , rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 851, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii.


Na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są przeznaczone środki uzyskane zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Środki przeznaczone na realizację zadań gminnego programu wydatkowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 26listopada 1998r. o Finansach Publicznych.

Realizację programu powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity oraz gminnemu koordynatorowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordynator zatrudniony jest na umowę – zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 700,00 zł brutto.


W realizacji Gminnego Programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , stosownie do jej właściwości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, zespołu problemowego wyłonionego ze składu Komisji oraz zespołu kontrolnego powołanego przez Komisję do zbadania określonych spraw.

2.Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi przepisami.

3.Podstawą do naliczenia wynagrodzenia jest lista obecności , protokół zespołu kontrolującego , dokument potwierdzający wykonanie przez zespół zleconego zadania.

4.Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacone jest na podstawie listy obecności podpisanej przez Przewodniczącego Komisji.

5.Finansowanie wyjazdów służbowych , w tym na szkolenia , członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

P r e l i m i n a r z

 

Wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2007.

 

L.p.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

ŁĄCZNY KOSZT w ZŁ.
1.

Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej i

edukacyjnej w szczególności

dla dzieci i młodzieży.
  • realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

  • zakup spektakli teatralnych podejmujących problem przemocy, uzależnień dla dzieci i młodzieży.

  • dofinansowanie i finansowanie wyjazdów na obozy profilaktyczno- terapeutyczne i inne formy wypoczynku.

  • finansowanie kampanii edukacyjnej oraz dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych.

  • dofinansowanie zakupu książek, broszur, nagród rzeczowych na konkursy propagujące zdrowy styl życia / bez uzależnień/.

 

 

 

 

 

 

22.000 zł

2.

Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  • prowadzenie konsultacji i terapii

dla dorosłych i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą.

bezpłatne porady prawne w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie oraz rozwiązywania innych sytuacji kryzysowych rodzin z terenu Gminy Sorkwity.

  • wynagrodzenie koordynatora

gminnego programu.

- utrzymanie punktu konsultacyjnego.

  • koszty związane z działalnością

GKRPA np.szkolenia, kursy.

- opłata dla lekarza za wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

 

 

 

 

30.000
3.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

  • dofinansowanie, finansowanie kosztów związanych z motywowaniem do leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, wspieranie abstynencji u osób po

ukończonej terapii uzależnienia realizowanej wyłącznie w zakładach opieki zdrowotnej

 

 

2.000

4.

Wspomaganie działalności

Instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej

rozwiązywaniu problemów

alkoholowych.
  • dofinansowanie np. zawodów

sportowych,, imprez kulturalno- rozrywkowych z udziałem rodzin i osób dotkniętych problemem alkoholowym.

 

 

2.000

OGÓŁEM : 56.000 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Fąk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-28 10:10:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-28 11:16:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-28 13:16:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony