ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 91/2011Drukuj informacjęAkt prawny: 91/2011

Szczegóły informacji

91/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-03

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-03

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2011 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Treść:

ZARZĄDZENIE nr 91/2011
WÓJTA GMINY SORKWITY
z dnia 03 października 2011 roku
w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2011 rok
     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
zarządza się, co następuje:
§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych  gminy, Kierownicy Referatów i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy przygotowują materiały planistyczne do projektu budżetu 2011 rok  na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Materiały do projektów finansowych na podstawie których opracowany będzie projekt budżetu Gminy, przygotowuje się w oparciu o planowane założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych oraz założeń do projektu budżetu państwa na 2011 rok, tj.:
- planowany wzrost PKB – 4,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9%.
§ 3. Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących założeń:
1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
a) na 2012 rok zakłada się wzrost stawek podatkowych do 4,5% z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w uchwałach na 2012 rok,
b) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji,
c) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku i planowanego wskaźnika wzrostu stawek,
2) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
3) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2012 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
4) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok,
5) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2012 rok, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów wg stanu na dzień 30.09.2011 rok powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów,
6) subwencje i dotacje do budżetu na 2012 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,
7) pozostałe dochody na rok 2012 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2011 roku.
§ 4. 1. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę  wydatki poniesione
na realizację zadań własnych w roku 2012,  zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3) priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień  01 września 2011 r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odpraw itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładając wzrost do 3,8% dla pracowników oświaty oraz  do 4,0% dla pozostałych pracowników.
Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty planują zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, natomiast w odniesieniu do placówek oświaty do obliczeń wykorzystuje się kwotę bazową dla nauczycieli przyjętą w ustawie budżetowej państwa na 2012 rok.
4. Pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym należy obliczyć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego    o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa (2,8%).
5. W odniesieniu do wydatków na inwestycje w roku 2012 należy uwzględnić przede wszystkim:
- zadania ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym,
- możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- zaawansowanie robót na koniec roku 2011.
§ 5. Materiały planistyczne należy składać zgodnie z § 2 pkt 1 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , w terminie nie później niż do dnia 15 października roku bieżącego, po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie Urzędu Gminy.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sorkwity .
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-06 12:38:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-06 12:40:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-13 12:35:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony