ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/82/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/82/2008

Szczegóły informacji

XVI/82/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-03-21

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-21

Tytuł aktu:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr.142 , poz.1591 z późn., zm) w związku z art. 4¹ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002 Nr.147 z późn.zm.) oraz art. 6 ust.1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20 września 2005r.( Dz.U.z 2005r. Nr.180 , poz.1493 ) na wniosek Wójta Gminy,

Treść:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2008, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008r.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

W S T Ę P

Alkoholizm w Polsce można traktować jako społeczną epidemię numer jeden.
Dotyka ona w sposób bezpośredni czy to pośredni większość Polaków.
Warto zauważyć, że w polskich warunkach bardzo rzadko mamy do czynienia z właściwą reakcją na pierwsze przejawy nadużywania alkoholu. Dzieje sie tak dlatego , że ogromna większość Polaków styka się na co dzień z osobami , które nadużywają alkoholu ,a kilka milionów ludzi w naszym kraju żyje w bliskim kontakcie z alkoholikami.

Picie alkoholu to zagrożenie rozwoju osobistego , uczenie się takiego sposobu życia , w którym człowiek swoje dobre samopoczucie próbuje zapewnić sobie za pomocą chemii.

Uzależnienie od alkoholu to choroba , która zaczyna i rozwija się podstępnie , bez świadomości zainteresowanej osoby , a polega na niekontrolowanym piciu i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Przyzwyczailiśmy się do opinii, że przyczyną zbyt częstego sięgania po kieliszek są powody natury osobistej jak np. rozwody, rozbite życie rodzinne, uwarunkowania genetyczne , otoczenie towarzyskie, zawodowe czy też brak silnej woli.Obecnie jednak sytuacja zmieniła się.
Coraz częściej mamy do czynienia z negatywnymi uwarunkowaniami o charakterze społecznym , ekonomicznym a nawet ustrojowym , które stają się źródłem popadania w alkoholizm.

Do butelki pcha bezrobocie, chroniczna niemożność znalezienia zatrudnienia, samotność, świadomość izolacji , przekonanie o braku jakichkolwiek perspektyw, dla siebie, dla bliskich , dla dorastającego potomstwa. Powszechnie panuje kult pieniądza , pieniądz wyznacza sukcesy . Gdy się go nie posiada , schodzi się na margines, albo spada na dno , pozostaje niezawodny „ przyjaciel” alkohol.
Chwile zapomnienia są coraz częstsze i wiadomo , jak się to kończy , butelka , kufel pomagają zagospodarować wolny czas, wszelki czas.

Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizycznei psychiczne zarówno jednostek , jak i rodzin , konsekwencje picia dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie , ale wpływają na całą populację. Kilka milionów dorosłych Polaków żyje z tzw. Syndromem DDA ( Dorosłego Dziecka Alkoholika) ,a w co najmniej 66% rodzin z problemem alkoholowym dochodzi do aktów przemocy.

Przeprowadzone badania pokazują , że w niemal co piątej polskiej rodzinie ( 18%) dochodzi do konfliktów z powodu nadużywania alkoholu. Zlecone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r. badania wykazały , że 16 % dorosłej populacji Polaków przekracza próg nadużywania alkoholu., tj. spożywanie powyżej 10 litrów czystego 100% alkoholu rocznie przez mężczyzn i 7,5 litra przez kobiety.Największy wzrost w tym zakresie odnotowano wśród młodych kobiet w grupie wiekowej 18-29 lat, co dziesiąta kobieta w tej grupie pije w sposób ryzykowny.W populacji mężczyzn najbardziej wzrosła grupa ryzykownie pijących 50 – latków ( wzrost o 50%). Wysoki wskaźnik wzrostu ryzykownie pijących wśród mężczyzn odnotowano wśród osób bezrobotnych – wzrost o 48 %.

Jeżeli chodzi o młodzież to po gwałtownym wzroście spożywania alkoholu przez młodzież w latach 1989 – 2000 zaobserwowano zatrzymanie się tendencji wzrostowej, a nawet ostatnie badania
wskazują na spadek ogólnego spożycia alkoholu w populacji 15 i 17 latków. Niestety wzrasta liczba pijących alkohol dziewcząt , wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do zrównania się ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców.

Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 30% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu.

Na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku 2005 opracowano raport na temat „ Badanie postaw i zachowań Polaków oraz mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego wobec problemów alkoholowych”.
Badania przeprowadzono w oparciu o indywidualne bezpośrednie wywiady z respondentami z reprezentatywnej grupy dorosłych mieszkańców województwa dobranej losowo w liczbie 500.
Najważniejszym problemem społecznym ( zdaniem mieszkańców nadzego województwa) , zarówno na poziomie kraju , jak i na poziomie lokalnym jest bezrobocie ( 81 % respondentów uznaje to za problem bardzo ważny ).Na kolejnych miejscach znalazły się: spadek stopy życiowej , picie (alkoholu) przez młodzież, alkoholizm, przemoc i agresja na ulicach , przemoc w rodzinie oraz zły stan zdrowia społeczeństwa.

Alkoholizm jako bardzo ważny problem społeczny wskazało 55% mieszkańców Warmii i Mazur – znajduje się on wyżej w hierarchii ważności niż w badaniu ogólnopolskim ( 52 % wskazań ).

poziom konsumpcji alkoholu

Średnio każdy mieszkaniec województwa warmińsko- mazurskiego wypija 3,66 litra stuprocentowego alkoholu ( statystyczny Polak : 4, 31 l) , przy czym mieszkańcy naszego regionu piją mniej piwa ( 1,44 l w Polsce 1, 92 l ), podobnie dużo wina ( woj. 0,26 l - Polska 0,37 l ) jak i napojów spirytusowych ( woj. 1, 96 l - Polska 2,02 l ).W naszym województwie mężczyźni piją ponad trzy razy więcej alkoholu niż kobiety , w Polsce różnica ta jest również trzykrotna.

Wśród respondentów województwa warmińsko- mazurskiego najpopularniejsze jest piwo ( w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz piło 66% badanych ), a nieznacznie mniej popularne są napoje spirytusowe (63%) i wino ( 62 %).
W województwie warmińsko – mazurskim występuje nieco mniejszy odsetek osób w grupie ryzyka – tzn. mężczyzn konsumujących powyżej 10 litrów czystego alkoholu rocznie oraz kobiet pijących ponad 7, 5 l – niż w całej Polsce. Przy czym wśród kobiet 7 % należy do grup ryzyka, a wśród mężczyzn - 19%.
W naszym województwie występuje mniejszy odsetek abstynentów ( osób , które zadeklarowały, że nie piły żadnego alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy ) niż w skali całego kraju ( 11 % w porównaniu do 16 %). Abstynencja jest zjawiskiem obserwowanym najczęściej wśród najstarszych mieszkanek województwa warmińsko- mazurskiego , a także uczennic i studentek.

42% mieszkanców województwa pierwszy raz wypiło alkohol przez 18 rokiem życia , przy czym wraz z wiekiem maleją odsetki respondentów , którzy inicjację alkoholową odbyli przed osiągnięciem pełnoletności. Podobna zależność jest obserwowana również w Polsce.

- występujące problemy społeczne związane ze spożywaniem alkoholu

Mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego częściej ( 8 % ) niż ogół Polaków ( 3%) przyznają się do prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, przy czym częściej postepują tak mężczyźni ( 11 %) niż kobiety ( 1 %).

W pracy w ciągu ostatniego roku piło 12% konsumentów z województwa warmińsko – mazurskiego ( w Polsce 8%) ; ponad trzykrotnie częściej byli to mężczyźni niż kobiety ( w Polsce jest pod tym względem dwukrotna przewaga mężczyzn).

Ponad dwie trzecie (68 %) mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego widziało pijących nastolatków ( w badaniu ogólnopolskim nieco więcej , bo 72 % badanych ) . Jedynie 14% świadków takiego zdarzenia próbowało w tej sytuacji interweniować. Fakt sprzedaży alkoholu nieletnim dostrzegło natomiast 22% badanych mieszkańców województwa warminsko – mazurskiego, a interwencję w takiej sytuacji podjął , co dziesiąty z nich.

Dużym poparciem mieszkanców naszego województwa cieszyły się działania mające utrudnić dostęp młodzieży do alkoholu , z wyjątkiem regulacji prawnych , takich jak podniesienie granicy wieku umożliwiającej legalny zakup alkoholu, czy całkowity zakaz reklamy ( odpowiednio 62% i 50% - suma odpowiedzi „ raczej” i zdecydowanie popieram”).Również w próbie ogólnopolskiej te inicjatywy miały najniższy odsetek zwolenników.

Nadużywanie alkoholu powoduje szereg szkód społecznych takich jak np: wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, bezdomność, bezrobocie, ubóstwo, choroby, urazy, utonięcia, samobójstwa. Corocznie z przyczyn pośrednio i bezpośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu , umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób , z czego połowa przypada na zgony bezpośrednio spowodowane piciem alkoholu.

Koszty ekonomiczne jakie z tego tytułu ponosi państwo ocenia się na 2-3 % produktu krajowego brutto (PKB) w ( 2005roku 19,6 mld. - 29, 4 mld.złptych ).

Alkohol jest specyficznym , odmiennym od innych produktów towarem. Dlatego też wymaga specjalnych regulacji prawno – administracyjnych oraz finansowych , umożliwiających wyższy stopień kontroli niż ta , która obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów.

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn.zm.)
Zgodnie z tą ustawą profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy a podstawą działania są gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które są corocznie uchwalane przez każdą gminę i finansowane z środków własnych gmin oraz z pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program ten uwzględnia priorytetowe kierunki działań Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006- 2010 , które obejmują w szczególności zadania w zakresie:
1. 1 .Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1. 2 .Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcy- jnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych .

1. 4. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


Cele strategiczne programu:

1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem.
2.Zmniejszenie rozmiarów problemów , które aktualnie występują.
3.Działalność informacyjno – edukacyjna .
4.Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
5.Przygotowanie kadry do prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania problemów
6.alkoholowych.


Z a d a n i e 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy.
Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

1. Udzielanie pomocy w związku z uzależnieniem oraz w związku z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych , w następujących formach:
a) zajęcia edukacyjne ,
b) prowadzenie rozmów motywacyjnych ,
c) konsultacje specjalistów.1. 2. Udzielanie pomocy w związku z problemami występującymi w życiu rodzinnym , w następujących formach:

a) poradnictwo rodzinne,
b) udział w programach profilaktycznych , wywiadówki profilaktyczne,
c) konsultacje specjalistów – informacja, edukacja, motywacja,
d) finansowanie pracy oraz osób pracujacych w punkcie konsultacyjnym.

1. 3. Zakup fachowej literatury.
1. 4. Finansowanie udziału osób uzależnionych i ich rodzin w pielgrzymkach , zlotach , spływach i spotkaniach trzeźwościowych.

Z a d a n i e 2

Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

1.1 Udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy , poprzez:
a) poradnictwo
b) edukację

1.2. Podobnie jak w latach ubiegłych udzielanie konsultacji prawnych rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.
Udzielanie porad, informacji, konsultacji prawnych w różnych tematach , w ramach cotygodniowego dyżuru / kontynuacja pracy prawnika – raz w tygodniu , 12 godzin w miesiącu /.
1.3.
Organizowanie lub/ i finansowanie zajęć dla rodziców , zajęcia te mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców / np. wywiadówki profilaktyczne/.

1.4. Finansowanie diagnozy lekarskiej osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez sąd na leczenie odwykowe.

1.5. Realizacja programów profilaktyczno- edukacyjnych w szkołach dla dzieci, młodzieży i rodziców doświadczających przemocy i dotkniętych kryzysami rodzinnymi.

1.6. Organizacja i finansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

1.7. Wzmocnienie efektywności procedury „Niebieskiej Karty” - finansowanie szkoleń dla pracowników GOPS-u, policji, członków GKRPA na temat funkcjonowania „ Niebieskiej Karty” , rozplakatowanie informacji w tym temacie na terenie Gminy Sorkwity.

1. 8. Finansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym szczególnie dla prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych„sport w profilaktyce”


Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działalność na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Młodzi ludzie mają szczególne predyspozycje do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia ( używanie różnych substancji psychoaktywnych - alkoholu, tytoniu, narkotyków ). Dlatego też należy łączyć różnorodne działania podejmowane wobec tej populacji.Chodzi głównie o udostępnianie programów edukacyjnych dotyczących różnych rodzajów współwystępujących ze sobą środków uzależniających.

Alkohol - jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży , a piwo - najczęściej spożywanym napojem alkoholowym.

Programy profilaktyczne mają dostarczyć ogólnych informacji o różnych substancjach uzależniających , koncentrują się przede wszystkim na problemach związanych z używaniem alkoholu. Mają spowodować zmianę przekonań związanych z krążącymi stereotypami, rozwijanie twórczego myślenia , trenowanie asertywności, nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów , poznawanie własnych możliwości , rozwój swojej osobowości.
Rozwój osobowości to głównie uczenie umiejętności psychologicznych , pomocnych w radzeniu sobie z problemami, usprawnienie prospołecznych zachowań, nauka poznawania i samodoskonalenia.

Programy profilaktyczne mają zróżnicowany charakter , wybiera się je również biorąc pod uwagę potrzeby szkoły czy nawet klasy.

Programy edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień możemy podzielić na cztery grupy.
- programy skoncentrowane na substancjach psychoaktywnych (informacyjne) mają na celu
przekazanie młodym ludziom informacji na temat mechanizmów uzależnień.
Wiedza ta może zmienić ich postawy i zniechęcić do używania substancji psychoaktywnych.
- programy skoncentrowane na osobowość i rozwój ucznia.
Wspierają one rozwój ucznia oraz uczą go umiejętności społecznych i psychologicznych pomagających mu dokonywać racjonalnych wyborów.

Programy te oparte są na założeniu , że podłożem sięgania przez młodzież po substancje zmieniające świadomość np. alkohol są trudności w zaspokajaniu ważnych potrzeb życiowych , psychicznych, problemy z adaptacją w swoim środowisku i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.
Brak realizacji w w/w sferach prowadzi do poczucia niskiej wartości , samooceny oraz braku poczucia wpływu na własne życie i podejmowania w efekcie zachowań ucieczkowych.


- programy ukierunkowane na wybór i uczenie odmawiania.

Celem jest uczenie umiejętności dokonywania oceny korzyści i strat wynikających z podejmowania różnych decyzji oraz nauka podejmowania świadomych wyborów .
Młodzież poprzez nabywane umiejętności uczy się przeciwstawiania się presji grupy, umiejętności odmawiania podejmowania wszelkich zachowań ryzykownych ( picie alkoholu, zażywanie narkotyków).

- programy alternatywne i prozdrowotne.

W programach tych wskazuje się na korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego stylu życia, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu , jak między innymi włączanie się w konstruktywną działalność np. sportową, społeczną czy artystyczną.

Celem jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia tak w sferze fizycznej , psychicznej czy społecznej, jak również uzyskanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Oprócz programów profilaktycznych w ramach tego zadania będą również prowadzone inne działania jak np:

1. Udział dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w obozach, koloniach czyzimowiskach z odpowiednim programem profilaktyczno – terapeutycznym.

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

3. Udział dzieci, młodzieży i przedszkolaków w spektaklach teatralnych , teatrzykach o treści profilaktycznej.

4. Finansowanie i dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

5. Włączanie się w kampanie profilaktyczne, regionalne i ogólnopolskie, udział w kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł ”, udział w X Warmińsko- Mazurskich Dniach Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski czy wspieranie imprez organizowanych na terenie naszej gminy , w szkołach popularyzujących zdrowy styl życia, życie bez używek.

6. Zakup materiałów, publikacji, czasopism, książek , ulotek, kalendarzy , oraz finansowanie zakupu nagród na konkursy organizowane przez szkoły i inne jednostki organizacyjne z naszej gminy o tematyce uzależnień.

7. Inne zadania z zakresu profilaktyki i prewencji , np.działalność informacyjna, edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.
1.8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych , mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

1.9. Organizacja i współudział , finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych np.sfinansowanie kosztów dojazdu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą , biorących udział w różnego rodzaju rozgrywkach halowej piłki nożnej tak w Reszlu jak i w Mrągowie , czy w innych formach aktywnego wypoczynku w ramach alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, imprez promujących zdrowy styl życia – życie bez alkoholu.

1.10. Aby zapewnić możliwość sprawnej organizacji zawodów sportowych np. turnieju tenisa stołowego należy zakupić kilka stołów do tenisa stołowego.

1.11. Wspieranie młodzieżowych liderów oraz środowisk zaangażowanych w promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji.


Z a d a n i e 4

Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


1. Udzielenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom, innym organizacjom pozarządowym, instytucjom i osobom fizycznym z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Współpraca z Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.Z a d a n i e 5


Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem, jako oskarżyciel publiczny w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych.Z a d a n i e 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin ( np. kluby integracji społecznej ).Z a d a n i e 7

Porozumienia międzygminne.

Finansowanie zadań określonych w porozumieniu międzygminnym, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci dotacji celowych.


Zasady finansowania programu i sposoby jego realizacji.

Finansowanie realizacji poszczególnych zadań, wynikających z gminnego programu określa preliminarz wydatków opracowany na 2008 rok, zgodnie z projektem budżetu gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 851, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii.

Na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są przeznaczone środki uzyskane zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych.


Realizację programu powierza sie Wójtowi Gminy Sorkwity oraz gminnemu koordynatorowi ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordynator zatrudniony jest na umowę – zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ustalonego w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.


W realizacji Gminnego Programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stosownie do jej właściwości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, zespołu problemowego wyłonionego ze składu Komisji oraz zespołu kontrolnego powołanego przez Komisję do zbadania określonych spraw.

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi przepisami.

Podstawą do naliczenia wynagrodzenia jest lista obecności, protokół zespołu kontrolującego dokument potwierdzający wykonanie przez zespół zleconego zadania.

Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu wypłacone jest na podstawie listy obecności podpisanej przez Przewodniczącego komisji.

Finansowanie wyjazdów służbowych , w tym na szkolenia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Fąk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Fąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 09:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 10:15:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-10 12:15:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony