ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/85/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/85/2008

Szczegóły informacji

XVI/85/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-09

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr 66 pozycja 1306, opublikowano dnia: 2008-04-25

Tytuł aktu:

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, i z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974 i Nr 173 poz.1218) na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy w Sorkwitach

Treść:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sorkwity stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Załącznik
do uchwały Nr XVI/85/2008
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008r.

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sorkwity.

Postanowienia ogólne

1.Głównym celem podjętej inicjatywy jest wspieranie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych kl.V-VI i gimnazjalnych.
2.Osobami uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie szczególnie uzdolnieni spełniający łącznie następujące warunki :
uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 w szkole podstawowej i 5,0 w gimnazjum oraz zachowanie minimum bardzo dobre;
nie korzystający z innych systemów stypendialnych przyznanych za wybitne wyniki w nauce.
3.Pomoc stypendialna udzielana jest na rok szkolny i wypłacana w dwóch ratach ( wrzesień i marzec).
4.Stypendium wypłacone w ciągu roku szkolnego nie może przekraczać 500 zł.
5.Przyznane stypendium winno być przeznaczone na cele związane z rozwojem umiejętności lub uzdolnień kandydata.

Procedura składania i rozpatrywania wniosków.

1.Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Rada pedagogiczna szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2.Wnioski o stypendium winny być składane do 30 czerwca każdego roku w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach poprzez Dyrektora Szkoły.
3.Wniosek powinien zawierać :
a)imię i nazwisko, klasa;
b)data urodzenia;
c)miejsce stałego zamieszkania;
d)opis dotychczasowych osiągnięć;
e)opinię Rady pedagogicznej szkoły z uzasadnieniem uwzględniającym średnią ocen i oceny z zachowania.
4.Do wniosku można załączyć inne dokumenty uzasadniające go.
5.Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt gminy. Od podjętej decyzji nie służy odwołanie.
6.Wójt gminy może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku stwierdzenia obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez stypendystę.
7.Uczeń traci prawo do pomocy stypendialnej, jeżeli:
naruszył w rażący sposób obowiązki ucznia lub wszedł w konflikt z prawem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 11:55:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 10:15:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-10 13:55:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony