ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/90/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/90/2008

Szczegóły informacji

XVII/90/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-04-25

Data podjęcia/podpisania: 2008-04-25

Tytuł aktu:

Współpraca Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi

Zmieniony przez:

XXVI/134/2009

Na podstawie:

art. 176 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz. 1591, z późn. zm.)

Treść:

§ 1.1. Zasady współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która stanowić będzie podstawę uchwalania corocznych programów współpracy.
2. Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik
do uchwały Nr XVII/90/2008
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 25 kwietnia 2008r.


ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY I ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć jest mowa o :
-„ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm.),
-„uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, której załącznikiem są zasady współpracy,
-„gminie” – Gminę Sorkwity,
-„organizacji” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
-„dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.),
-„konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm.),

Rada Gminy Sorkwity uznaje, iż:
1.Celem funkcjonowania gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców.
2.Działalność Organizacji pozwala na efektywniejsze zaspokajanie potrzeb różnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć nie obejmowanych przez struktury gminy.
3.Wszelka współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich.
ROZDZIAŁ I

ZASADY

§ 1.Zintensyfikowanie współpracy Gminy z Organizacjami, działającymi na terenie Gminy oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
§ 2.Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
§ 3.Efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.
§ 4.Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.
§ 5.Określenie kierunków, form, zasad i obszarów wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy Organizacjom przez samorząd gminny.

ROZDZIAŁ II

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GMINY WOBEC ORGANIZACJI ORAZ INNYCH
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 6.1.Rada Gminy przyjmuje, że realizacja zadań Gminy powinna dokonywać się również przez współpracę z Organizacjami, które w związku z tym będą otrzymywać na ich realizację pomoc, w tym finansową, z budżetu Gminy.
2. Przekazanie środków finansowych Organizacjom może się odbywać w
trybie przepisów, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, a w przypadkach nie objętych wyżej wymienionymi przepisami zgodnie z postanowieniami niniejszej karty.
3.Nadrzędnym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej.
4.Rada Gminy, uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki na realizację zadań Gminy przez Organizacje i wskaże jednocześnie priorytety do wykonania przez te Organizacje oraz określi zasady korzystania z przekazanych środków i cele, na które mogą być wydatkowane.

ROZDZIAŁ III

FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI

§ 7. Partnerami Gminy w programie współpracy są :
1)Organizacje,
2)Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3)Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
§ 8. W ramach współpracy pomiędzy samorządem, a podmiotami rozróżnia się następujące formy:
1)wsparcie finansowe,
2)udostępnianie lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte,
3)pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
4)organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania podmiotów,
5)promocja działalności podmiotów, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
6)pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
§ 9. Współpraca gminy i Organizacji opierać się będzie na zasadach :
1)partnerstwa oznaczającej współpracę „jak równy z równym” na warunkach określonych dobrowolną umową,
2)efektywności polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
3)uczciwej konkurencji i jawności zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego podmiotów działalność pożytku publicznego.
§ 10. 1.Rada Gminy powoła Zespół Konsultacyjno- Opiniujący, zwany dalej Zespołem.
2.W skład Zespołu wejdzie:
na okres kadencji Rady Gminy :
1) Wójt Gminy Sorkwity jako przewodniczący Zespołu,
2) dwóch radnych Gminy Sorkwity,
3)jeden przedstawiciel desygnowany przez Wójta Gminy Sorkwity,
docelowo dwóch przedstawicieli Organizacji.
3.Kadencja członków Zespołu pokrywa się z kadencją Rady Gminy.
4.W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności skład Zespołu może ulec zmianie.
5.Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
6.Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
7.Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Sorkwity.
§ 11. Do zadań Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego należy:
1)dokonywanie oceny inicjatyw wspierających Organizacje,
2)opracowanie rocznego Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3)przedstawienie Radzie Gminy Sorkwity raz w roku sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji,
4)opiniowanie wniosków o dofinansowanie działalności statutowej podmiotów lub udzielania innych form pomocy oraz rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przekazywanych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy Sorkwity,
5) przedkładanie do 15 września każdego roku propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań gminy przez Organizacje na przyszły rok budżetowy,
6)wyrażanie opinii i stanowisk w istotnych sprawach dotyczących Organizacji.

ROZDZIAŁ IV

ZAKOŃCZENIE

§ 12. Organizacje mają prawo do współudziału w kształtowaniu zakresu zasad współpracy Gminy z Organizacjami. Prawo to może być realizowane poprzez systematyczne uczestnictwo przedstawicieli Organizacji w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy.
§13.Gmina udziela Organizacjom pomocy w formach określonych corocznie w Programie Współpracy Gminy Sorkwity i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
§14.1.Gmina może przekazać Organizacji do realizacji zadania własne, przekazując na ten cel dotacje.
2. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na mocy umowy, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sorkwity, a Organizacją, przejmującą jego wykonywanie.
3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż dotacje odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 15.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 10:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 10:39:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-03 14:24:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony