ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXI/192/2006Drukuj informacjęAkt prawny: XXXI/192/2006

Szczegóły informacji

XXXI/192/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XXXI

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w dz. urz. WW-M

Data podjęcia/podpisania: 2006-01-26

Tytuł aktu:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity

Zmienia:

XXXIV/211/2006

Zmieniony przez:

XXXII/160/2009

Traci moc:

XXIV/139/97

Utracił moc przez:

XXVIII/228/2013

Na podstawie:

art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie

Treść:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity w następującym brzmieniu:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SORKWITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity .

Art. 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Sorkwity oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

Art. 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez :

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

5) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpadów opakowaniowych ze szkła,

b) odpadów opakowaniowych z papieru i tektury,

c) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,

d) odpadów biodegradowalnych,

e) odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,

f) odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) odpadów budowlanych z remontów.

5a. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową lub inną firmą posiadającą stosowne zezwolenie.

5b. Firma wywozowa posiadająca zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od Właścicieli nieruchomości obejmujące niesegregowane odpady komunalne jest obowiązana również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów wymienionych w punkcie 5.
Art. 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, innych zanieczyszczeń,

2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu, ograniczenie śliskości chodnika powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

3. Piasek użyty do likwidowania śliskości może być zmieszany ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni i drzewa. Piasek należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem minimum 1 m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.

5. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni spoczywa na zarządcy drogi.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Art. 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. Na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy drobne pojazdów ( wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych) poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Art.6. 1. Właściciele nieruchomości dodatkowo zobowiązani są do:

1) dbania o czystość i estetykę ścian budynków, ogrodzeń oraz innych urządzeń, w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń, napisów i rysunków. Powyższy obowiązek dotyczy również właścicieli urządzeń użyteczności publicznej umieszczonych w miejscach publicznych,

2) pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu , terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych,

3) utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,

4) utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie drożności,

5) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

6) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych.

2. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych,

2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu,

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców,

4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.,

5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych poza składowiskiem,

8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60),

11) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunki
ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Art.7. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników o minimalnej pojemności 110 l , służących do zbierania odpadów komunalnych i systematycznego ich opróżniania.

2. Zarządzający drogą publiczną, a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorcy korzystający z takich przystanków mają obowiązek ustawienia dostatecznej ilości koszy ulicznych i systematycznego ich opróżniania.

3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l, 5000-10000 l,

3) pojemniki z polietylenu przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności 1500 l,

4) worki;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

Art. 8. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie i tak:

1) odpady komunalne stałe w pojemnikach, które zapewniają gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących, odpady; gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,

2) nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.).

2. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową .

3. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w należytym stanie sanitarnym, dezynfekować co najmniej raz na kwartał. Firma wywozowa na zlecenie właściciela nieruchomości zobowiązana jest do świadczenia usług w zakresie dezynfekowania pojemników.

5. Zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjmuje się 5 kg jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy Sorkwity w ciągu tygodnia.

6. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

7. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużla i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.

9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych także suchych odpadów roślinnych.

10. Zabrania się wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

11. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Art.9. 1.Odpady komunalne drobne należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach , wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
- niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę,

- żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

- zielonym z przeznaczeniem na szkło.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki w workach z tworzyw sztucznych.

3. Gmina Sorkwity stworzy możliwość selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych o pojemności 1500 l, ustawionych w miejscach publicznie dostępnych, o następujących kolorach:
- niebieski - na papier i tekturę,

- zielony - na szkło,

- żółty - na tworzywa sztuczne.

4. Właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy przystępujący do selektywnego zbierania odpadów zobowiązani są do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz.1858).

5. Właściciele nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

6. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

7. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych.

Art.10. Ustala się następujące minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przy częstotliwości usuwania odpadów jeden raz w tygodniu:

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

2) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów ustala się w sposób następujący:

a) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż o pojemności 110 l ,

b) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,

c) dla obiektów biurowych - 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej niż o pojemności 110 l,

d) dla pozostałych zależnie od faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej niż o pojemności 110 l,

3) dla budynków rekreacyjnych – 20 l na każdego turystę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem. jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość.

Art.11. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne a wielkość ich została określona w art.7 ust.3 pkt 1.

Art.12. 1.Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.

2.Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemnikówi szaletów oraz ich opróżnienie.

3. Organizatorzy imprezy bezpośrednio po zakończeniu imprezy są zobowiązani opróżnić szalety i uporządkować teren.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Art.13. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

1) Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

a) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej,

b) raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej.

2) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy, oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenia spowodowane imprezą).

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy ulicznych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
Odpady zbierane selektywnie w pojemnikach lub workach (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne) powinny być usuwane w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

3a. Stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie stanowi 50% stawki opłaty za odbiór odpadów zmieszanych komunalnych.

4. Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być usuwane i przekazane firmie wywozowej niezwłocznie po zakończeniu remontu.

5. Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy. Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urząd Gminy Sorkwity w porozumieniu z firmami wywozowymi podając do wiadomości mieszkańców.

6. Odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu na posesji muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

7. Odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów komunalnych należy przekazywać firmie wywozowej.

Art.14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.

2. W umowie na odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych właściciel nieruchomości podaje liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość zgodną ze stanem ewidencji ludności, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadcza na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania umowy określonej w ust. 2 oraz pobierania, przechowywania i okazywania przez okres 1 roku dowodów płacenia za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Art.15. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

Art.16. Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w oddzielnych specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we własnym zakresie.

Art.17. 1. Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy wywozowe:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

2. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami

Art.18. 1. Gmina Sorkwity , poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Art.19. 1. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Sorkwity, które nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na Składowisku Odpadów Komunalnych w Polskiej Wsi gmina Mrągowo lub na innych składowiskach spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

2. Odpady z selektywnej zbiórki (w tym papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, z remontów), prowadzonej na terenie Gminy Sorkwity odbierane są przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie, którzy przekazują je do Sortowni Odpadów zlokalizowanej na terenie Składowiska w Polskiej Wsi k/Mrągowa bądź zagospodarowują we własnym zakresie.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Art. 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

Art. 21. 1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalnooświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników,

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa.

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Szczepienia ochronne psów określają odrębne przepisy.

3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.

Art. 22. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki w miejscach publicznych realizowana jest przez Gminę Sorkwity poprzez wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia celem wyegzekwowania zapisów art.21 niniejszego Regulaminu natomiast do pozostałych zwierząt uznanych za bezdomne zastosowany zostanie art.7 ust.6 oraz 11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt .

Rozdział VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej

Art. 23. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Wójt Gminy .

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

Art.24. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne wójt gminy, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

Art. 25. 1.Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

2.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Sorkwitach nr XXIV/139/97 z dnia 17 lipca 1997r w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Adam Gmaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 08:54:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 09:20:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 12:51:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony