ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/130/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/130/2004

Szczegóły informacji

XXI/130/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXI

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2004-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2005-01-01

Tytuł aktu:

Budżet na rok 2005

Zmieniony przez:

XXV\157\2005

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Treść:

§ 1
1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.068.950 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.986 zł, zgodnie z zał. nr 3,
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.640 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 69.000zł.
§ 2
1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.583.950 zł , zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 7.382.950 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.635.441 zł,
b) dotacje 661.240 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 150.400 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.201.000 zł,
a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 940.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 i 6,
3.Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 2007: 5.759.000 zł, zgodnie z
załącznikiem .nr 6. tj: 2005r. 60.000 zł, 2006r. 3.899.000 zł, 2007r. 1.800.000 zł.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.141.986 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
– na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 265.940 zł, zgodnie z zał. nr 4,
c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000 zł,
§ 3
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 515.000 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 515.000 zł,
§ 4
1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.862.163 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2. Uchwala się przychody w wysokości 1.241.000 zł i rozchody w wysokości 726.000 zł, stanowiące zał. nr 7.
3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 15 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5
1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a) zakładów budżetowych – przychody w wysokości1.169.150 zł; wydatki w wysokości 1.169.600 zł, zgodnie z zał. nr 9.
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
w wysokości 118.000 zł, zgodnie z zał. nr 10.
§ 6
Uchwala się dotacje dla:
a) samorządowych instytucji kultury w wysokości .218.300 zł, zgodnie z zał. nr 11,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zał. nr 12,
c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości
302.640 zł, zgodnie z zał. nr 13.
§ 7
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
– przychody – 4.000 zł,
– wydatki – 63.000 zł,
zgodnie z zał. nr 14.
§ 8
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 20.000 zł,

§ 9
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.
2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.
§ 10
Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2005 w wysokości 100.000 zł.
§ 12
Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.
§ 13
1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Adam Gmaj

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-09 09:28:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-09 09:31:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-11 11:43:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony