ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/72/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/72/2008

Szczegóły informacji

XVI/72/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-03-21

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-01-01

Tytuł aktu:

Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2008r.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art.165, 165a, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.437.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 9.666.674,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 771.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.607.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 9.710.674,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 870.800,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 870.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 170.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.062.380,00 zł, rozchody w wysokości 892.380,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 10.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 77.0000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- zakładów budżetowych: przychody – 1.364.690,00 zł, wydatki – 1.361.820,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 98.500,00 zł; wydatki – 98.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach:

- z tytułu dopłaty do produkcji wody - 12.000,00 zł;
- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 6.000,00 zł,
- z tytułu remontu dróg gminnych - 130.720,00 zł,
- z tytułu utrzymania zimowego dróg gminnych - 31.980,00 zł,
- z tytułu dopłat do wywozu nieczystości - 17.300,00 zł,
- z tytułu dopłat do remontów hydroforni - 27.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 210.300,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych
w wysokości - 466.340,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 25.500,00 zł,
- wydatki - 25.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 170.000.00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie - 892.380,00 zł.


§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

- zaciągania zobowiązań na:
• finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
• na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych
• na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

- dokonywania zmian w planie wydatków :wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz
w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12
i nr 12a.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 10:41:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-12 10:43:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-12 12:43:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony