ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/103/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XX/103/2008

Szczegóły informacji

XX/103/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 30 dni po opublikowaniu w D.Urz.WW-M

Data podjęcia/podpisania: 2008-08-14

Tytuł aktu:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), oraz art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, z 2007r. Nr 127 poz.880).

Treść:

§.1.1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stary
Gieląd, gmina Sorkwity, zwany w dalszej części planem. Granice terenu objętego planem jak w załączniku
Nr 1 niniejszej uchwały.

2.Uchwalany plan składa się z następujących elementów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały,

2)rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego integralną część niniejszej uchwały jako załącznik graficzny Nr
1,

3)stwierdzenia zgodności niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sorkwity, stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszej uchwały,

4) rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiących załącznik Nr 3 niniejszej uchwały,

5) rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy stanowiące załącznik Nr 4 niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr X/35/2007 Rady Gminy Sorkwity z dnia 15 czerwca
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości Stary Gieląd, Gmina Sorkwity. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie
przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

2. Rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w zapisie numerycznym w skali 1:1000 stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

1) granic planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy,

4) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu.

3. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały:
nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia, poza którą nie można sytuować budynków,

ROZDZIAŁ II

Przepisy ogólne dotyczące terenu objętego planem

§ 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów.

-MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej,
-ZN teren zieleni naturalnej,

-W istniejący ciek wodny,

-KDW tereny dróg wewnętrznych.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1.W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej
działek,

2) linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu kształtowania dachów,

3) przeznaczenia wydzielonych działek oraz ich podziałów,

4) sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów przeznaczonych na komunikację.

2. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów.

3. W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy
układać doziemnie.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

1.Architektura wszystkich budynków powinna nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Stary Gieląd. W nawiązaniu do tradycyjnych form, z zachowaniem skali i charakteru zabudowy.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1.Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednio Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – dla obszaru oznaczonego symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. W granicach planu każda z wyznaczanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę musi mieć
zapewnioną możliwość przyłączenia do zewnętrznych sieci technicznego uzbrojenia w zakresie instalacji: wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

2. Ustalonymi w planie lokalizacjami w/w sieci i urządzeń są pasy terenu w liniach rozgraniczających dróg.

3. Przebieg sieci, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i ich eksploatacja na podstawie warunków
dysponentów sieci – pozostaje do uściślenia w projekcie budowlanym.

4. Zaopatrzenie w wodę przewiduje się po przez podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej na warunkach
określonych przez dysponenta sieci,

5. Ścieki sanitarne systemem kolektorów grawitacyjnych i tłoczonych prowadzonych w ciągu dróg wewnętrznych
odprowadzane będą do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie działki 87/3.

6. Wody opadowe należy zagospodarować na terenie własnej działki.

7. Wody opadowe z ulic systemem kolektorów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej prowadzonych w ciągu ulic
odprowadzone będą poprzez separatory piaskowe do jeziora.

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z nowoprojektowanej stacji transformatorowej systemem
sieci kablowej nn w ciągu dróg wewnętrznych, na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

9. Sieci telekomunikacji kablowej prowadzona będzie w ciągu dróg wewnętrznych, ciągach pieszych na warunkach
określonych przez właściwego operatora. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i warunkami przebudowy.

10. Sieć gazowa poprowadzona będzie w ciągu dróg wewnętrznych , ciągach pieszych na warunkach określonych
przez właściwego dysponenta sieci.

11. Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy realizować indywidualnie.

ROZDZIAŁ III

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w granicach opracowania – karty terenów.

1. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN

 

 

 
 
 
 

Symbol terenu na rysunku planu MN

 
 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej.

 
 
2.
 
 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

 

a) Na wyznaczonej działce zezwala się: na lokalizację jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego lub garażu.
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 50%.

c) Linie zabudowy jak na rysunku planu.

Wytyczne dotyczące budynków mieszkalnych:

d) Wysokość wznoszonych budynków mieszkalnych dwie kondygnacje nadziemne w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wysokość kalenicy nie wyżej niż 10 m ponad średni poziom terenu mierzonego na długości budynku.

e) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35-45º. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym lub brązowym i pochodnymi tych kolorów.

f) Kalenice kształtować równolegle lub prostopadle do przyległych dróg.

g) W nowo wznoszonych budynkach zaleca się tradycyjne rozwiązania materiałowe – cegła, kamień , tynki o wyglądzie naturalnych tynków, drewno.

Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych:

h) Wysokość budynku gospodarczego, garażu lub budynku gospodarczo – garażowego jedna kondygnacja nadziemna (dachy dwuspadowe, poddasze nieużytkowe).

i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i garażowej nie może przekraczać 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.

j) Kalenice kształtować równolegle lub prostopadle do przyległych dróg.

 
 
3.
 
 
 

Zasady kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Ustalenia zawarte w §4.

 
4.
 
 

Zasady podziału nieruchomości

 

Podziały na działki budowlane określa rysunek planu z tolerancją przebiegu granic ± 2m.

 
 
5.
 
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego

 
 

Ustalenia zawarte w §6.

 
6.
 
 
 
 

Zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego, zabytków i dóbr kultury

współczesnej
 
 

Ustalenia zawarte w §5.

 
7.
 
 
 

Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

 
 
Nie dotyczy.
 
8.
 
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

 

a)Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.

b) Miejsca parkingowe lokalizować w granicach własnej działki.

 
 
9.
 
 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 
 

Ustalenia zawarte w §7.

 
10.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 

Do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu z zastrzeżeniem ustaleń §4 ust.2.

11.

Dodatkowe informacje i zalecenia

Zawarte w rozdziale 2 niniejszych ustaleń.

 

 

2. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RI

 

 

 
 
 
 

Symbol terenu na rysunku planu RI

 
 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Teren zabudowy rekreacji indywidualnej.

 
 
2.
 
 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

 

a) Na wyznaczonej działce zezwala się: na lokalizację jednego budynku rekreacji indywidualnej i jednego gospodarczego lub garażu.
b) Powierzchnia biologicznie czynna działki minimum 60%.

c) Linie zabudowy jak na rysunku planu.

 

Wytyczne dotyczące budynków mieszkalnych:

d) Wysokość wznoszonych budynków mieszkalnych - dwie kondygnacje nadziemne w rozumieniu Prawa Budowlanego. Wysokość kalenicy nie wyżej niż 10 m ponad średni poziom terenu mierzonego na długości budynku.

e) Dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 35-45º. Dachy kryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym lub brązowym i pochodnymi tych kolorów.

f) Kalenice kształtować równolegle lub prostopadle do przyległych dróg.

g) W nowo wznoszonych budynkach zaleca się tradycyjne rozwiązania materiałowe – cegła, kamień , tynki o wyglądzie naturalnych tynków, drewno.

 

Wytyczne dotyczące budynków gospodarczych:

h) Wysokość budynku gospodarczego, garażu lub budynku gospodarczo – garażowego jedna kondygnacja nadziemna (dachy dwuspadowe, poddasze nieużytkowe).

i) Powierzchnia zabudowy gospodarczej i garażowej nie może przekraczać 30% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.

j) Kalenice kształtować równolegle lub prostopadle do przyległych dróg.

 
 
3.
 
 
 

Zasady kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Ustalenia zawarte w §4.

4.
 

Zasady podziału nieruchomości

Podziały na działki budowlane określa rysunek planu z tolerancją przebiegu granic

± 2m.

 
 
5.
 
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego

 
 

Ustalenia zawarte w §6.

 
6.
 
 
 
 

Zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego, zabytków i dóbr kultury

współczesnej
 
 

 Ustalenia zawarte w §5

 
7.
 
 
 

Tereny i obiekty podlegające ochronie

na podstawie odrębnych przepisów

 
 
Nie dotyczy.
 
8.
 
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

 

a)Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.

b) Miejsca parkingowe lokalizować w granicach własnej działki.

 
 
9.
 
 
 

Zasady obsługi w zakresie  infrastruktury technicznej

 
 

Ustalenia zawarte w §7.

 
10.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 

Do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu z zastrzeżeniem ustaleń §4 ust.2.

 
 
11.
 

Dodatkowe informacje i zalecenia

 

Zawarte w rozdziale 2 niniejszych ustaleń.

 

 

3. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN 1

 

 

 
 
 
 

Symbol terenu na rysunku planu ZN 1

 

 
 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Teren zieleni naturalnej – bez prawa zabudowy.

 
 
2.
 
 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

 
 
 

Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. Teren pokryty zielenią wysoką i niską – swobodnie, możliwie naturalnie kształtowaną

 
 
3.
 
 
 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Teren przeznaczony na poprawę zagospodarowania przyległej działki.

 
 
4.
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu Kulturowego

 
 

Ustalenia zawarte w §5 i §6.

 
5.
 
 
 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

 
 
Nie dotyczy.
 
6.
 
 
 

Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

 
 
Nie dotyczy.
 
7.
 
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

 

Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW.

 
 
8.
 
 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 
Nie dotyczy.
 
9.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 

Do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

 

 

4. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN 2

 

 

 
 
 
 

Symbol terenu na rysunku planu ZN 2

 
 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Teren zieleni naturalnej – bez prawa zabudowy.

 
 
2.
 
 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

 
 
 

Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. Teren pokryty zielenią wysoką i niską – swobodnie, możliwie naturalnie kształtowaną.

 
 
3.
 
 
 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Teren przeznaczony do powiększenia terenu budowlanego oznaczonego na rysunku planu symbolem MN.

 
 
4.
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu Kulturowego

 
 

Ustalenia zawarte w §5 i §6.

 
5.
 
 
 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

 
 
Nie dotyczy.
 
6.
 
 
 

Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

 
 
Nie dotyczy.
7.
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Obsługa komunikacyjna z przyległego terenu oznaczonego symbolem MN.

 
 
8.
 
 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 
Nie dotyczy.
 
9.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 

Do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

 

 

5. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN 3

 

 

 
 
 
 

Symbol terenu na rysunku planu ZN 3

 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Teren zieleni naturalnej – bez prawa zabudowy.

 
 
2.
 
 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

 
 
 

Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. Teren pokryty zielenią niską – swobodnie, możliwie naturalnie kształtowaną. Zabrania się nasadzania drzew i krzewów.

 

 
 
3.
 
 
 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Teren przeznaczony na poprawę zagospodarowania przyległej działki.

 
 
4.
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu

Kulturowego
 
 

Ustalenia zawarte w §5 i §6.

 
5.
 
 
 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

 
 
Nie dotyczy.
 
6.
 
 
 

Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

 
 
Nie dotyczy.
7.
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

Obsługa komunikacyjna z przyległego terenu oznaczonego symbolem MN.

 
 
8.
 
 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 
Nie dotyczy.
 
9.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 

Do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

 

 

6. Karta terenu oznaczonego na rysunku planu KDW

 

 

 
 
 

Symbol terenu KDW

 
 
1.
 

Przeznaczenie terenu /funkcja/

 

Droga wewnętrzna klasy „D” (dojazdowa).

 
2.
 
 

Zasady kształtowania i zagospodarowania terenu

 

Droga docelowo o nawierzchni utwardzonej, zakończona nawrotem. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8,0 m.

W projekcie budowlanym drogi uwzględnić istniejące urządzenia melioracji szczegółowych.

 
 
3.
 
 
 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 
 

Określone na rysunku planu linie rozgraniczające drogi oraz linie zabudowy.

 
4.
 
 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego

 

Nie dotyczy.

 
5.
 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

 

Droga obsługuje przyległe działki poprzez wjazdy bramowe.

 
 
6.
 
 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 
 

W pasie rozgraniczającym drogi dopuszcza się prowadzonie sieci infrastruktury technicznej.

 
 
7.
 
 

Tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu

 
 

Do czasu realizacji planu użytkowanie jako droga gruntowa.

 

§ 9. Zadania dla realizacji celów publicznych.

1. Na terenie objętym planem nie przewiduje się inwestycji celu publicznego oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 10. Stawki dla naliczenia opłat planistycznych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu:

 

 

Oznaczenie przeznaczenia terenu

Wysokość procentowa stawki

MN

30 %

ML

30 %

ZN

0 %

W

0 %

KDW

10 %

 

§ 11. Postanowienia końcowe.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

2. Wójt Gminy Sorkwity przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne
wypisy i wyrysy.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity.


Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-22 09:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 09:07:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-22 11:07:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony