ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/220/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/220/2010

Szczegóły informacji

XLII/220/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-09-22

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-22

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009r. z dnia 30 grudnia 2009r

Zmienia:

XXXIV/180/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje:

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. . Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne realizowane w 2010r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały .

6.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 12.433.144,00 zł ,
- wydatki - 13.692.764,00 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.259.620,00 zł są przychody pochodzące z kredytu .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodniczący Rady
(-) lek. wet. Jerzy Kopaniec
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLII/220/2010 z dnia 22 września 2010r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

75056 - zwiększenie dochodów o kwotę dotacji 1.410,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/99/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010r.

80101 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.686,59 zł nastąpiło na podstawie decyzji wypłaty odszkodowania z dnia 02 sierpnia 2010r. przez ubezpieczyciela dla Gminy Sorkwity za dewastację boiska w Zyndakach.

85212,85213 – zmiany planowanych dochodów związane są ze zmianą przyznanych kwot planowanej dotacji z budżetu państwa w tych rozdziałach, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. .Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FB.3011-0002-293/10 z dnia 31-08-2010r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmniejszenie dotacji o kwotę 39.141,00zł, nastąpiło na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, natomiast zwiększenie o kwotę 1.807,00zł stanowi dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01010 – zmniejszenie wydatków związane jest ze zmianą planów inwestycyjnych ,ponieważ ze względu na konieczność wykonania dokumentacji niektóre przyłącza wodociągowe nie mogą być zrealizowane w tym roku. Zmiany przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały sprawie zmiany budżetu na 2010r.

60016 – zmiana wydatków o kwotę 44.701,82 zł proponowana jest w związku z tym, iż kosztorysy na wykonanie modernizacji ulSzkolnej wewnątrz osiedla w Sorkwitach oraz budowy chodnika w Gizewie przewidują kwoty wyższe odpowiednio o 29.932,60 zł, i 14.869,26 zł, w związku z czym zadania te można realizować po zabezpieczeniu środków w pełnej wysokości w budżecie Gminy Sorkwity

70004- zwiększenie wydatków o kwotę 5.300,00 zł związane jest ze zwiększeniem środków na remonty dróg .Zaplanowane wydatki w rozdziale są zbyt niskie w stosunku rocznym do wykonania za osiem miesięcy .

70005 - zmiany wydatków nastąpiły na skutek weryfikacji wykonania wydatków za 8 miesięcy w stosunku do planu na 2010r.

71004 - zmiany wydatków nastąpiły na skutek weryfikacji wykonania wydatków za 8 miesięcy w stosunku do planu na 2010r.

75011
- zmiana wydatków o kwotę 3.000,00zł, konieczna jest ze względu na to , iż w 2009r.wydatkowano dotację na Sfinansowanie wynagrodzeń pracowników USC , a winna być ona przeznaczona na wydatki rzeczowe, w związku z czym należy kwotę tę zwrócić do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .

75022,75023 - zmiany wydatków nastąpiły na skutek weryfikacji wykonania wydatków za 8 miesięcy w stosunku do planu na 2010r.

75056
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.410,00 zł nastąpiło na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/99/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. na dokonanie aktualizacji danych gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia spisu rolnego w 2010r.

75412 - zmiany wydatków nastąpiły na skutek weryfikacji wykonania wydatków za 8 miesięcy w stosunku do planu na 2010r.

85212,85213,85215,85219,85228- zmiany planowanych wydatków związane są ze zmianą przyznanych kwot planowanej dotacji z budżetu państwa w rozdziałach 85212 i 85213, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. .Zmiany nastąpiły na podstawie pisma znak FB.3011-0002-293/10 z dnia 31-08-2010r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmniejszenie dotacji o kwotę 39.141,00zł, nastąpiło na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, natomiast zwiększenie o kwotę 1.807,00zł stanowi dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Pozostałe zmiany wynikają z weryfikacji planu w stosunku do wykonania za osiem miesięcy2010r.
92109 – Zwiększenie wydatków o kwotę 17.500,00zł wiąże się z tym , że po otwarciu ofert na wykonanie dokumentacji budowy świetlic w Rybnie i Starym Gielądzie okazało się iż kwoty zabezpieczone w budżecie są zbyt niskie w stosunku do najniższej oferty . dlatego też istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie , gdyż w innym przypadku nie będzie można podpisać umowy z Oferentem .

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady
(-) lek. wet. Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-13 10:48:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-13 11:22:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-13 12:22:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony