ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/102/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XV/102/2011

Szczegóły informacji

XV/102/2011

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2012 roku

Data podjęcia/podpisania: 2011-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2012 r.

Zmieniony przez:

XVI/112/2012, XVII/121/2012, XVIII/129/2012, XIX/143/2012, XXIII/180/2012, XX/153/2012, XXI/160/2012, XXII/166/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,
art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż.zm.).

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 13.735.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 12.995.000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 740.000,00 zł.
§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.440.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.685.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 755.000,00 zł.
2.Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 665.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3
1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 295.000,00 zł przeznacza się na:

1)planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 295.0000,00 zł,

§ 4
2.Przychody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800.000,00zł,
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):
1)dochody w wysokości 180.000,00 zł,
2)wydatki w wysokości 180.000,00 zł.
§ 8
Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 191.177,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 191.177,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 10
1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
1)Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.467.000,00 zł, wydatki – 1.367.000,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 299.700,00 zł; wydatki – 299.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11
1.Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 0,00 zł.
2.Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 0,00 zł.
§ 12
1.Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł .
2.Rezerwa celowa wynosi:
- 35.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .
§ 13
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Wójta :
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
a)dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony