ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/211/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/211/2012

Szczegóły informacji

XXVI/211/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXVI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2013 r.

Zmieniony przez:

XXVII/221/2013, XXVIII/233/2013, XXX/246/2013, XXXIII/265/2013, XXXIV/269/2013

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 ,
art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż.zm.). Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.836.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.372.689,46 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.463.310,54 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.043.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.591.407,18 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.452.492,82 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 6.354.492,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
w wysokości 3.893.114,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią
załącznik nr 5.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczki w kwocie 207.900,00 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1967.900,00 zł, rozchody w wysokości 1.760.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;
2) finansowanie udziału własnego działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
kwocie 367.900,00 zł., w tym finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 207.900,00 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00zł,
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

Strona 1
1) dochody w wysokości 1.790.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 1.790.000,00 zł.
§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 185.088,31
zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 185.088,31 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi
załącznik nr 8.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.885.000,00 zł, wydatki – 1.886.670,00zł,zgodnie
z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 207.000,00 zł; wydatki – 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 0,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013 w wysokości 0,00 zł.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 38.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .
- 41.000,00zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.
§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na
:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów;
4) finansowanie udziału własnego działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
.
2. Ponadto upoważnia się Wójta :
1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących
zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom
organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Zmitrowicz-
Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-04 12:08:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-04 12:10:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-10 10:26:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony