ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/187/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/187/2010

Szczegóły informacji

XXXV/187/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203z 2005r Nr 172,poz.1441,Nr 175 poz.1457 ,z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr 138 poz. 274 i 173 poz.1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413)

Treść:

§ 1. Stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki , gmina Sorkwity w obszarze obejmującym działki o nr 371/14 -371/31, 372 i 371/5 o łącznej powierzchni 5,00 ha z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity”, które zostało przyjęte uchwałą nr XXV/158/2005 Rady Gminy Sorkwity z dnia 16 czerwca 2005 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony