ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/182/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/182/2010

Szczegóły informacji

XXXV/182/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 r.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz. 873 ; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 , Nr 210 poz. 2135 ; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420 , Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651; z 2008 Nr 209 poz. 1316; z 2009 Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241)

Treść:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/182/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Program Współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Sorkwity lub dla jej mieszkańców organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom organów gminy.
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych w zakresie zadań gminy określanych w ustawach, a szczególności:
1) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

4) Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych;

5) Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację imprez profilaktycznych;

6) Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) ochronę i promocję zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

Formy współpracy
1) Wspieranie działań może odbywać się w następujących formach:
a) Udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczania sprzętu, bezpłatnego udostępniania sali urzędu na potrzeby statutowe organizacji;

b) Promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku;

c) W przypadkach kiedy Gmina Sorkwity nie będzie realizować zadań publicznych, może powierzyć wykonanie tego zadania organizacji pozarządowej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, lub wesprzeć zadanie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania ( wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera stosowne Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej )


Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok jest wyrazem dążenia Gminy do wspierania ich działalności. Ma on charakter obligatoryjny. Włącza podmioty pozarządowe w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony