ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/109/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/109/2010

Szczegóły informacji

XXXVI/109/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-03-19

Data podjęcia/podpisania: 2010-03-19

Tytuł aktu:

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Maradki , gmina Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005r Nr172,poz.1441,Nr175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr138 poz.274 i nr 173 poz.1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241) i art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6,poz. 41,Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.Nr113 poz.945,Nr 130,poz1087,z 2006r Nr 45 poz. 319,Nr 225 poz.1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880 , z 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Sorkwity uchwala , co następuje:

Treść:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 316/8-18 o powierzchni ogólnej 30188m2 położonych w obrębie Maradki , gmina Sorkwity .
Granice terenu objęte planem przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralna cześć niniejszej uchwały .
§ 2.

Przedmiotem planu jest teren rolny o którym mowa w § 1. przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacji indywidualnej.

§ 3.

Zakres opracowania określa art.15 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
§ 4.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do wszczęcia postępowania i wykonywania czynności określonych w art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony