ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/299/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/299/2022

Szczegóły informacji

XLII/299/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i pod

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Kulturalnemu ,,Bogactwo Mazur”

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Udziela się Stowarzyszeniu Kulturalnemu ,,Bogactwo Mazur” pożyczki długoterminowej w kwocie 83 995,67 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 67/100) na realizację operacji Modernizacja Izby Regionalnej w Rybnie w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
2. Pożyczkę udziela się na okres do 30 czerwca 2023 r.
 
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Kulturalnym ,,Bogactwo Mazur”.
 
§ 3.
 Pożyczka jest nieoprocentowana.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
« powrót do poprzedniej strony