ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 23/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 23/2023

Szczegóły informacji

23/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-21

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 305¹, art. 3053 i art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) oraz z § 14 uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2021 r., poz.1456), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
 1. Wyrażam zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części „Przedsiębiorstwem Energetycznym”, na działce stanowiącej własność Gminy Sorkwity, oznaczonej nr ewidencyjnym:
71/1 o powierzchni 0,0709 ha, obręb nr 20 – Zyndaki, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr OL1M/00017255/5
- 75/4 o powierzchni 0,0830 ha, obręb nr 20 – Zyndaki, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr OL1M/00011719/4.
 1. Ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego służebność przesyłu na w/w nieruchomości będzie polegać na:
 1. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych: linii kablowej nn 0,4 kV o łącznej dł. ok 47 m (działka nr 71/1 -14 m, działka nr 75/4 – 33 m);
 2. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt a, po ich posadowieniu;
 3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt a i pkt b, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 1. Ustanowienie służebności przesyłu na działce obciążonej wymienionej w ust.1 nastąpi zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – na podstawie wyceny służebności przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, której dotyczy niniejsze zarządzenie, ustala się na kwotę łączną 220,00 zł (słowie złotych: dwieście dwadzieścia zł) netto, powiększonej o podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                       
                                                                                                                                                            
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony