ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 84/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 84/2023

Szczegóły informacji

84/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-13

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i o

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634) w związku z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z póź.zm.) , oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28 248,36 zł do wysokości 39 160 166,39 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 248,36 zł do wysokości 42 210 166,39 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - dochody                                 - 39.160.166,39 zł
       w tym: dochody bieżące     - 26.506.139,28 zł
       dochody majątkowe            - 12.654.027,11 zł
 
 - wydatki                                  - 42.210.166,39 zł
      w tym : wydatki bieżące     - 25.576.521,53 zł
       wydatki majątkowe            - 16.633.644,86 zł
 
§ 5
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.050.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1.  Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  2.  Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.831.604,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022 r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 podlega ogłoszeniu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 84/2023 z dnia 13 września 2023 r.
 
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75108 – kwota dochodów w wysokości 18 828,00 zł stanowi środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie na podstawie pisma nr DOL.801.4.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
75110 – kwota dochodów w wysokości 318,00 zł stanowi środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie na podstawie pisma nr DOL.805.4.2023 z dnia 5 września 2023 r. na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 15 października 2023 r.
 
80195 – kwota dochodów w wysokości 1 497,36 zł stanowi środki przekazane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Sorkwity.
 
85230 - zwiększenie dochodów o kwotę 7 605,00 zł nastąpiło na podstawie pisma znak FK.3111.2.264.2023 z dnia 30-08-2023 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększenie dochodów stanowi dotację na dofinansowanie programu ”Posiłek w domu i w szkole”
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75108 – kwota wydatków w wysokości 18 828,00 zł stanowi środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie na podstawie pisma nr DOL.801.4.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
75110 – kwota wydatków w wysokości 318,00 zł stanowi środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie na podstawie pisma nr DOL.805.4.2023 z dnia 5 września 2023 r. na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 15 października 2023 r.
 
80195 – kwota wydatków w wysokości 1 497,36 zł stanowi środki przekazane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Sorkwity.
 
85230 - zwiększenie wydatków o kwotę 7 605,00 zł nastąpiło na podstawie pisma znak FK.3111.2.264.2023 z dnia 30-08-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększenie dochodów stanowi dotację na dofinansowanie programu ”Posiłek w domu i w szkole”
 
85504 - zmiany wydatków w paragrafach wynikają z analizy planu wydatków w stosunku do wykonania za osiem miesięcy 2023r.
 
 Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.
« powrót do poprzedniej strony